ΕλληνικάEnglish
 • promo5
 • promo4
 • promo6
 • promo1
 • promo3
 • promo7
 • promo2
HomeUseful InformationΔικαιώματα
Δικαιώματα
Δικαιώματα

Δικαιώματα (4)

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών

21.9.2012

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, ερωτήματα, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία), οι οποίοι προσέρχονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες της Χώρας μας, για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Σχετικά με τη διαδικασία αυτή, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α΄/ 16-6-2005).

Ειδικότερα:
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 11, παρ.1 του ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ.3 του ν. 3345/2005 – ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008): «4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους –Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.»

Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις, για το προκύπτον θέμα, η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Υπηρεσίας μας ζήτησε, εγγράφως, από τη Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Σένγκεν του Υπουργείου Εξωτερικών, την «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ισχύον καθεστώς εισόδου πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν».

Η εν λόγω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. Φ.3497.13/ΑΣ 39223/8-9-2011 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει ότι δικαιούχοι του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο Σένγκεν λογίζονται, πέραν των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών οικογενείας τους, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, δυνάμει αντίστοιχων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ε.Ε. και των εν λόγω χωρών.
Ως εκ τούτου, οι πολίτες Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν –χώρες οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές Συμφωνίες με την Ε.Ε.- απολαύουν δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο, οι πολίτες των ανωτέρω χωρών εξομοιώνονται, ως προς το δικαίωμα εισόδου τους στη χώρα και, συνεπώς, ως προς το ειδικότερο ζήτημα του τύπου εγγράφων που δύνανται να επιδεικνύουν κατά την είσοδο, με τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., για τους οποίους η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 προβλέπει ρητά ότι: «…τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο….» (άρθρο 5).

Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία μας ζήτησε τις απόψεις και από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το εν λόγω θέμα.
Η ως άνω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. 1016/6/377 α΄/20-8-2012 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει, σχετικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αλλά δεν είναι μέλη της Ε.Ε., ότι: «από τον συνδυασμό των άρθρων 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ (π.δ. 106/2007, ΦΕΚ Β΄ 135) και 3 παρ. 4 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3731/2008 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008), προκύπτει ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών των ως άνω χωρών, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλαδή πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ».

Κατόπιν τούτων, καθίσταται προφανές ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλ. πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, σε ισχύ.

Συνοψίζοντας, για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου), το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, σε ισχύ.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.
Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο σας Υπηρεσίας σας: www.ydmed.gov.gr, στο πεδίο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής».

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Αρ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/οικ. 6341/18.2.2013
Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013.
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6341

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδικας: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Γιάννης Ντινιακός, Έλλη Σιμάτου
(τηλ.: 213-1313 113, -106, -115)

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων».

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εν όψει των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και της ανάγκης για την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και της ουσιαστικότερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων οι οποίοι δοκιμάζονται λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, θεωρεί ότι η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι επιτακτικότερη.

2. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρώτο μέτρο άμεσης εφαρμογής για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση του οφέλους από τη διευρυμένη χρήση από τη Δημόσια Διοίκηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ειδικότερα αυτών που αφορούν στην υπεύθυνη δήλωση όταν χρησιμοποιείται για την απλούστευση της διαδικασίας επικύρωσης αντιγράφων και της διαδικασίας απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας, (άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ΦΕΚ 75 Α΄ και τα άρθρα 3 και 11 του Ν. 2690/1999, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ΦΕΚ 45 Α΄, όπως ισχύουν).

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, συνεπάγεται πολλές φορές ταλαιπωρία των πολιτών και οικονομική επιβάρυνση, επιδιώκεται, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και των άρθρων 3 και 11 του Ν. 2690/99, όπως ισχύουν, τα οποία καθιστούν την υπεύθυνη δήλωση αποτελεσματικό μέσο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που διευκολύνει τα μέγιστα τους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση.

1 Για τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π, την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε (άρθρο 11, παρ. 2 του ν. 2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ. 5 του ν. 3345/2005 – ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005).
Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, πρωτίστως, από δικηγόρο.
Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες, για εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, κατά τα ανωτέρω, με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

Ειδικότερα, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών:

Α) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005), τα επικυρωμένα, κατά την κείμενη νομοθεσία, αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα διοικητικών εγγράφων που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Τούτο σημαίνει ότι δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, εάν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά η υποβολή πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου.

Σημειώνεται εδώ ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να εφαρμόσει την πιο πάνω ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους όπως τα πρωτότυπα, συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Β) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, «Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί».

Με τις ως άνω διατάξεις, ουσιαστικά καθιερώθηκε η "αυτοπιστοποίηση", η δυνατότητα, δηλαδή, του πολίτη να βεβαιώνει ο ίδιος την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων για την οικογενειακή ή για την περιουσιακή του κατάσταση, κ.λπ., αντί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.

4. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον.

Και τούτο διότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11-6-1986), «Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση οφείλουν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών».

Συναφώς, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004), «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (τιμωρία με φυλάκιση 3 μηνών, κάθειρξη μέχρι 10 ετών) η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως».

5. Περαιτέρω, για την υπεύθυνη δήλωση, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία, μετά τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α΄/21-12-2001), συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού και διατίθεται δωρεάν, χρησιμοποιείται, είτε αυτοτελώς, είτε ενσωματωμένη, όπου αυτό προσφέρεται, στα έντυπα των αιτήσεων τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του N.2690/1999, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να χορηγούν τους ενδιαφερομένους, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ή σε έγγραφα τα οποία αφορούν σε διοικητικές πράξεις, συμβόλαια κ.λπ.

Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο και στον ιστοχώρο της υπηρεσίας μας www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Αρχείο ανακοινώσεων/Θέματα ενδιαφέροντος/Υπεύθυνη δήλωση.

Επειδή η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων δεν αρκεί, αλλά παράλληλα απαιτείται και η αξιοποίησή και η ορθή εφαρμογή τους, καλούμε τις Διοικητικές αρχές να αξιοποιούν τις δυνατότητες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που παρέχει το, κατά τα ανωτέρω, ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποφεύγοντας ερμηνευτικές προσεγγίσεις που περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και, ως εκ τούτου, τα προκύπτοντα οφέλη, τόσο για τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και για τους πολίτες.

Κλείνοντας, καλούμε τους δημοσίους υπαλλήλους, στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η χώρα, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποιώντας τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, για να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Δημόσια Διοίκηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτησή τους κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με τη Διοίκηση.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σκόπιμο είναι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr/Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ


Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας

5.12.2011

PDF | DOC | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Ειδικών Επιτροπών άρθρου 2 παρ.2β Ν.2690/1999

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Θεσμικό πλαίσιο
Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών προβλέπεται από την παρ. 2β’ του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του το άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Με τα άρθρα 6, 280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από την 1η Ιανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών περιήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πεδίο ευθύνης τους τα όρια των καταργούμενων Περιφερειών στα οποία κάθε μια από αυτές εκτείνεται.
Μετά τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας που λειτουργούσε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί πλέον στο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.65/2011(ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011).


Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999),αρθρο δεύτερο, παρ. 2β’ ,
Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων (δηλαδή των σχετικών με τις προθεσμίες διατάξεων), για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Υπουργείου.
Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από το Γενικό Γραμματέα.

Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρων διατάξεων (των σχετικών με τις προθεσμίες διατάξεων), για θέματα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους της Περιφέρειας αυτής.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της Περιφέρειας.
Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι της ίδιας Περιφέρειας, που ορίζονται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας.
Η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων των Επιτροπών, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
Η διαδικασία εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και καταβολής της αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται, ολοκληρώνεται σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του πολίτη.
Για όσες περιπτώσεις η Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας κρίνει ότι είναι αναρμόδια παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004),
άρθρο 11, παρ. 6
«6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή».

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010)
άρθρο 280, παρ.1
«Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)…»
άρθρο 283, παρ.4
«4. Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές…»

Π.Δ. 65/2011(ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011)
άρθρο 1
«Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασπάται με την ανασύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το άρθρο 1 του π.δ.373/1995 (Α’ 201) είχε συγχωνευθεί με το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συγκροτείται ως Υπουργείο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρ. 24παρ.1 ν.3200/2003, Α’ 281), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού».

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεσμικό πλαίσιο:
Το δικαίωμα για αποζημίωση των πολιτών για τη μη τήρηση των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους από τη διοίκηση, προβλέπεται από τις παρ.1-3 του άρθρου 7 του N.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α’/24-5-2004), όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α’/11-4-1991).

Ειδικότερα:
Ν. 3242/2004, (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004),
άρθρο 7
Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2690/1999 όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο
ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Περιφέρειας, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη.
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει μέσα σ’ έναν μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.»
3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7 και 8, χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Ν. 1943/1991,
άρθρο 5, παρ. 10

«10. Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξετασθεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα».

Σχετική Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 /οικ/17170 /3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β’/10-8-2004)

«Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση», που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3242/2004».

Άρθρο 1
1.Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων, από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3242/2004, προθεσμιών μέσα στις οποίες οι υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο εμφαίνεται στο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, στην Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτερου του ν. 2690/99 που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει κάθε φορά. Το έντυπο αυτό ισχύει για αιτήματα αποζημίωσης, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες από την 24η Μαΐου 2004 και μετά.
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση.
3. Το έντυπο της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υπόθεσής του ή παροχή πληροφοριών. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και τις υπηρεσίες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, που έχουν αρμοδιότητα την πληροφόρηση του πολίτη. Σε περίπτωση έλλειψης εντύπου, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και σε απλό χαρτί. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συντάξουν την σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή στις Περιφέρειες, η οποία μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ( Fax ), επιλαμβάνεται της υπόθεσης ο αρμόδιος εισηγητής και αφού εξετάσει την μη τήρηση της προθεσμίας εισηγείται σχετικά στην οικεία Επιτροπή. Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημιώσεως, οι αρμόδιες Επιτροπές λαμβάνουν υπόψη ως κριτήρια ιδίως το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, τις συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με τον οποίο οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, προκειμένου να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού πορίσματος, εφόσον αυτό δεν προσκομίζεται από τον πολίτη, αλλά δηλώνει ότι είχε προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.
Οι Επιτροπές, μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, εκδίδουν τις αποφάσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και άλλα αναγκαία στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του δικαιούχου, την καθοριζόμενη αποζημίωση ολογράφως και αριθμητικώς, σε περίπτωση θετικής για τον πολίτη απόφασης, καθώς και την συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα του φορέα που δεν τήρησε την προβλεπόμενη προθεσμία.
Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στην νόμιμη προθεσμία και αποτελούν εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού, στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού του αρμόδιου φορέα και στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αν πρόκειται για αποφάσεις της Επιτροπής που λειτουργεί σε αυτό ή στην αρμόδια Περιφέρεια, αν πρόκειται για αποφάσεις των Επιτροπών που λειτουργούν σε κάθε μία από τις Περιφέρειες της χώρας.
5. Αν η καταβολή της αποζημίωσης δεν γίνει μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.

Άρθρο 2
1. Οι οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.., των οποίων τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδουν και αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. τη σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, μαζί με την απόφαση της επιτροπής και κατάσταση δαπάνης. Η Υ.Δ.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ..Ο.Υ. ή ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τακτικό ένταλμα πληρωμής επ’ ονόματι του δικαιούχου.
Το κατά τα ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και ειδοποιείται με το ίδιο έγγραφο να προσέλθει, μετά από είκοσι (20) ημέρες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής της κατοικίας του (αναγράφεται η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. και η διεύθυνση της ), ή την ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του ποσού.
Στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες συνολικά από την, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στις Διευθύνσεις Οικονομικού.
2. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους δαπάνη βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α.Ε. του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων και των Περιφερειών και τον σχετικό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα ακολουθούν για την καταβολή στους πολίτες της σχετικής αποζημίωσης τη συντομότερη διαδικασία εκτέλεσης δαπανών που προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την,
κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1.Χορηγείται έντυπο αίτησης για αποζημίωση;
Το έντυπο της αίτησης χορηγείται στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υποθέσεώς του ή παροχή πληροφοριών. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται επίσης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έντυπο αίτησης αποζημίωσης) καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. (Έντυπο αίτησης αποζημίωσης για υποβολή μέσω ΚΕΠ)

2.Γίνεται δεκτή η αίτηση όταν δεν υποβάλλεται στο ειδικό έντυπο αποζημίωσης ;
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπου, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται σε απλό χαρτί. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συντάξουν τη σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος. (άρθρο 1 παρ. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Στην απλή αίτηση για αποζημίωση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του πολίτη, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης που δεν διεκπεραιώθηκε , η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη καθώς και αν υπάρχει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

3.Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η αίτηση αποζημίωσης ;
(είτε μέσω του ειδικού εντύπου είτε με απλή αίτηση)
Η αίτηση υποβάλλεται: αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία (fax).

4.Που και πότε υποβάλλεται η αίτηση για πλήρη αποζημίωση;
Η αίτηση υποβάλλεται (α) στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή (β) στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή (γ) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (60) εξήντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του πολίτη ή την οριστική απάντηση στο αίτημά του.
Η Επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξετάζει τις αιτήσεις για πλήρη αποζημίωση λόγω μη τήρησης προθεσμίας, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων και οι Επιτροπές που λειτουργούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους, ή αρμοδιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο γεωγραφικό τους χώρο (π.χ. για ΝΠΔΔ, ΔΟΥ, Δήμους κλπ) (άρθρο 1 εδ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Με την αριθ.πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ.25948/10-12-2010 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διαδικασία υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντάχθηκε στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (πιστοποιημένη διαδικασία). Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή της ανωτέρω αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθεί την πορεία των σχετικών ενεργειών της Διοίκησης οι οποίες απορρέουν από την αίτηση αυτή. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών δεν είναι δυνατή.

5.Πώς καθορίζεται το ύψος της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης;
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
Το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση
Οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση
Το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη
(άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.3242/24-5-2004)

6.Πότε εκδίδεται η απόφαση της Επιτροπής;
Η σχετική απόφαση της Επιτροπής για την καταβολή ή μη πλήρους αποζημίωσης εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 του Ν. 3242/2004.
Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

7.Πως και πότε καταβάλλεται η αποζημίωση στον Πολίτη;
Η καταβολή της αποζημίωσης στον αιτούντα γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στην αρμόδια υπηρεσία. και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού,. Ταυτόχρονα η απόφαση κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού του αρμόδιου φορέα, στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αν πρόκειται για αποφάσεις της Επιτροπής που λειτουργεί σε αυτό και στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση αν πρόκειται για αποφάσεις των Επιτροπών που λειτουργούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. Οι οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής , εκδίδουν και αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Υ.Δ.Ε τη σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, μαζί με την απόφαση της Επιτροπής και κατάσταση δαπάνης. Η Υ.Δ.Ε., εντός δέκα πέντε ημερών (15) από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ η ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τακτικό ένταλμα πληρωμής επ΄ ονόματι του δικαιούχου.
Το, κατά τα ανωτέρω, έγγραφο των Διευθύνσεων Οικονομικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και ειδοποιείται με το ίδιο έγγραφο να προσέλθει μετά από είκοσι (20) ημέρες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής της κατοικίας του (αναγράφεται η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. και η διεύθυνση της ), ή την ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του ποσού.
Στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες συνολικά από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοικητικού.
Αν δεν καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης , μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής , το ποσό πρέπει να καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ς διάρκειας ενός έτους.
Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως , επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης, διατάξεις.
Η κατά τα ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τους σχετικούς Κωδικούς Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το σχετικό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
(Ν.3242/2004, Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξεταστεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα.
(άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 1943/1991)

8.Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση που μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης ;
Ο πολίτης μέσα σε εξήντα μέρες (60) από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(Άρθρο 45&46 παρ. 1 του ΠΔ/τος 18/1989)

9.Είναι δυνατόν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους–Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να δέχεται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών για μη τήρηση, των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, από το ΑΣΕΠ (Ανεξάρτητη Αρχή) και να τις προωθεί στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
To ισχύον Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 101 Α παρ. 1 ότι: «Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει».
Ο ν. 2190/1994 – «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» – (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄) , στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζει ότι: «Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το κατά το άρθρο 7 προσωπικό. Το Α.Σ.Ε.Π. υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης».
Ο ν. 3051/2002 – «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» – (Φ.Ε.Κ. 220 Α΄), στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζει ότι: « Οι ανεξάρτητες αρχές απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής». Παράλληλα, στο άρθρο 2 παρ. 8 αναφέρεται ότι: «Κατά των εκτελεστών αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκεί και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Α.Σ.Ε.Π. είναι ανεξάρτητη αρχή, της οποίας ο έλεγχος από κάθε διοικητικό όργανο αποκλείεται.
Με βάση την αριθμ. 591/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., το Α.Σ.Ε.Π. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, καθώς στο άρθρο 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής των διατάξεών του, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Συνεπώς, οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα καλύπτουν όλες τις διοικητικές αρχές, περιλαμβανομένου και του Α.Σ.Ε.Π. καθότι δεν προκύπτει βούληση του νομοθέτη να εξαιρέσει το Α.Σ.Ε.Π. ή τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές από το πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.
Περαιτέρω, στο βαθμό που η δράση του Α.Σ.Ε.Π. είναι διοικητικά ανέλεγκτη, δεν υφίσταται αρμοδιότητα των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας να καθορίζουν καταβολή χρηματικού ποσού σε αιτούντα πολίτη λόγω μη διεκπεραίωσης υποθέσεώς του από το Α.Σ.Ε.Π., εντός των προθεσμιών του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς αυτή αποτελεί ουσιαστικά έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την ανεξαρτησία του.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω Γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι όταν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης επιλαμβάνεται αιτήσεων πολιτών για καταβολή χρηματικού ποσού από το Α.Σ.Ε.Π. λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών διεκπεραίωσης, οφείλει μεν να τις εισάγει στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, εισηγούμενη όμως την απόρριψή τους.

10.Είναι δυνατόν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να δέχεται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών για μη τήρηση, των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, από Ανεξάρτητες Αρχές και να τις προωθεί στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

΄Όταν υποβάλλονται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών στην Επιτροπή για καθυστέρηση απαντήσεων από Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες διέπονται από διοικητική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια , λαμβάνεται υπόψη η αριθμ. 591/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης τις εισάγει στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, εισηγούμενη όμως την απόρριψή τους.

Α. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν. 2690/1999) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Τ. Κ. 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131313101, 2131313102, 2131313103, 2131313104, 2131313106, 2131313108, 2131313113, 2131313115
fax: 2131313178, 2103625228
Β. Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν.2690/1999) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Συμβουλές – Πληροφορίες για τα μέλη (επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων) της Ομοσπονδίας, στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες:

Γενικές οδηγίες:

·         Οτιδήποτε ζητάτε από τις υπηρεσίες, πρέπει να το κάνετε με έγγραφη αίτησή σας.

·         Να κρατάτε πάντα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που στέλνετε στις υπηρεσίες. Κρατήστε τα σε ένα ντοσιέ, τουλάχιστον μέχρι να λήξει όλη η διαδικασία.

·         Να ζητάτε πάντα να σας στέλνει η υπηρεσία «Βεβαίωση Καταχώρισης Αιτήματος», για να είστε σίγουροι ότι παρελήφθησαν όλα τα δικαιολογητικά που στείλατε και ότι πρωτοκολλήθηκε η αίτησή σας.

·         Οποιανδήποτε στιγμή, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε με αίτησή σας να λάβετε γνώση του φακέλου σας. Δηλαδή να διαβάσετε όλα τα έγγραφα που περιέχει, αλλά και να ζητήσετε αντίγραφα, εφόσον επιβαρυνθείτε το κόστος τους (σύμφωνα με το Ν.2690/99, Άρθρο 5).

·         Τις αιτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε ταχυδρομικά ή μέσω φαξ ή με κούριερ. Όταν στέλνετε έγγραφα μέσω φαξ, πρέπει να στέλνετε πρώτο το «Φύλλο Αποστολής Τηλεομοιότυπου (FAX)», πλήρως συμπληρωμένο.

·         Αν εντός 60 ημερών δεν έχει τακτοποιηθεί η υπόθεσή σας, στείλτε:

a.      ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

b.       ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα - 106 74, τηλ. 2103393101-8, φαξ: 2103393020)

c.       ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ προς το Συνήγορο του Πολίτη (Διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5 - 11528  ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2107289600, φαξ: 2107292129)

·         Διαβάστε τον Οδηγό καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων και απαιτείστε την εφαρμογή του.

Ο Πρόεδρος,  Αντώνης Καρατάσος


Ώρες κοινής ησυχίας

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας θεωρούνται οι εξής:
Α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00. έως 07:00.
Β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

=================================================

Ακολουθεί η Γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου της ΣΕΕΔΔΕ επί του θέματος:
-------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010                                                                            Γνωμοδότηση

Προς Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ ΣΕΕΔΔΕ,

Ομοσπονδίες μέλη

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ

κ. Πρόεδρε,

Μου θέσατε υπόψη επιστολή μέλους της Ομοσπονδίας Κυκλάδων από την Μήλο, το οποίο διαμαρτύρεται για την κατασκευή οικοδομής δίπλα στην επιχείρησή του και για τον θόρυβο που αυτή προκαλεί.  Ρωτά επίσης κατά πόσο είναι δεσμευτική απόφαση του Δήμου Μήλου να μην γίνονται εργασίες που ενοχλούν τους τουρίστες και ποια είναι τα δικαιώματά του κατά του εργολάβου.

Απάντηση

Η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι ασχολίες της καθημερινής ζωής είναι δυνατόν να περιορισθούν όταν παράγουν θόρυβο, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από το κράτος ως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.

Η σημαντικότερη διάταξη στο χώρο αυτό, που παράγει και τα περισσότερα αποτελέσματα στην πράξη, είναι η τήρηση των όρων κοινής ησυχίας.  Τέθηκε σε ισχύ με την Αστυνομική Διάταξη 102/1996, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλεται η τήρηση της ησυχίας από όλους τους πολίτες και για όλες τις δραστηριότητες από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 το καλοκαίρι (1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου) και από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30 το χειμώνα (1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου).  Η παραβίαση των όρων της Αστυνομικής Διάταξης διαπιστώνεται από τα Αστυνομικά όργανα και τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο.

Αυτός είναι και ο μοναδικός περιορισμός χρονικού περιεχομένου, που τίθεται για τον επιχειρηματία που κτίζει οικοδομή και τον οποίο είναι υποχρεωμένος να τηρεί ανελλιπώς.  Χρονικά, έτερος περιορισμός δεν προβλέπεται.  Ως εκ τούτου, εάν οι οικοδομικές εργασίες στην Μήλο πραγματοποιούνται εκτός ωρών κοινής ησυχίας, δεν μπορούν να περιοριστούν, είτε με προσωπικά μέτρα, κατά πρωτοβουλία του θιγομένου, είτε με οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει την από το νόμο απαιτούμενη αρμοδιότητα.  Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του Δήμου Μήλου έχει απλώς προτρεπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να επιβληθεί, εάν δεν συναινεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας που οικοδομεί.

Περαιτέρω περιορισμοί του θορύβου, όχι χρονικού αλλά ποσοτικού και ποιοτικού περιεχομένου, τίθενται με την σχετική νομοθεσία (άρθρο 14 ν. 1650/1986 για την προστασία από το θόρυβο, άρθρο 2 παρ. 5 ΠΔ 1180/1981 για τα όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης, ΚΥΑ 69001/1921/1988 για την οριακή στάθμη τιμής θορύβου μηχανημάτων κλπ.).  Ωστόσο, τα συγκεκριμένα νομοθετήματα θέτουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται «στην πηγή», ήτοι πριν κυκλοφορήσουν τα μηχανήματα στην αγορά.  Σε ότι αφορά την λειτουργία τους, η τήρηση ή όχι των κανόνων της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου θορύβου είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται με έλεγχο.

Στο ως άνω πλαίσιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο θόρυβος που παράγουν οι εργασίες οικοδομής κρίνεται υπερβολικός και όχι συνήθης, προτείνω στο μέλος να ενημερώσει αρμοδίως αφενός την πολεοδομία του Δήμου, ώστε να ζητηθεί ο έλεγχος από τα κλιμάκια προστασίας του περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφετέρου τις αρμόδιες αρχές για την μέτρηση θορύβων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Με εντολή Προέδρου,

Αντώνης Μέγγουλης

Νομικός Σύμβουλος


Σχετική Νομοθεσία: Υποχρεώσεις των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Πολίτη.

Γενική υποχρέωση απάντησης - Προθεσμίες

Όταν κάνετε μια αίτηση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε για να ζητήσετε μια πληροφορία ή ένα πιστοποιητικό είτε για να ζητήσετε τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσή σας π.χ. άδεια, σύνταξη, επίδομα κ.λ.π. πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση:

·         Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις σας. Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, πρέπει να σας αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμους κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμία αίτηση σας δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε.

·         Να απαντούν οριστικά στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας μέσα σε 60 ημέρες. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ακόμα ημέρες είναι δηλαδή 75 ημέρες.

·         Να σας δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.

Σημείωση: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, υποθέσεων που λόγω πολύπλοκων διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν μέσα στις 60 ημέρες. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές υπάρχουν προθεσμίες. Οι διαφορετικές αυτές προθεσμίες έχουν καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 510 τ.Β/1991.

Προσοχή: Όταν κάνετε αίτηση για μια υπόθεσή σας και η υπόθεση αυτή διεκπεραιώνεται σε μεγαλύτερη προθεσμία από 60 ημέρες, τότε ο υπάλληλος που θα παραλάβει την αίτησή σας στο σημείωμα που θα σας δώσει με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, είναι υποχρεωμένος να σας γράψει ποια είναι η συγκεκριμένη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Δικαίωμα για καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες.

Όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες για της διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση από 5.000 έως 200.000 δρχ., ανεξαρτήτως του δικαιώματος σας για αποζημίωση κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις που μπορείτε, να διεκδικήσετε με δικαστική διαδικασία.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, είτε στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, λειτουργεί Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα που ανήκουν γεωγραφικά στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

Για υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων, λειτουργεί όμοια Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 106 74 τηλ. (210) 3393101-8 FAX: 3393020.

Προσοχή: Η αίτηση για χρηματική αποζημίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Επιτροπή, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

Διαδικασία:  Αφού υποβληθεί η αίτησή σας στην αρμόδια Επιτροπή ο αρμόδιος εισηγητής επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας και διατυπώνει την εισήγησή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής.  Η Ειδική Επιτροπή, αφού εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή ότι κάποια υπηρεσία δεν σας απάντησε μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, εκδίδει απόφαση, με την οποία καθορίζει και το ύψος του ποσού που πρέπει να σας καταβληθεί. Η απόφαση αυτή θα σας κοινοποιηθεί στην κατοικία σας, και ταυτόχρονα θα κοινοποιηθεί και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία. Μέσα σε 25 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης θα πρέπει να εισπράξετε το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή. Αν δεν σας καταβληθεί το ποσό μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, πρέπει να σας καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.


Διαβάστε τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτες:

Αποδεικτική ισχύς δελτίου ταυτότητας & διαβατηρίου.

v      Η ταυτότητά σας αν είστε Έλληνας πολίτης, αποδεικνύεται:

Ø      Από τα δελτία ταυτότητας που έχουμε όλοι σήμερα.

Ø      Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      Κατ' εξαίρεση αντί του δελτίου ταυτότητας μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών (των αστυνομικών αρχών σήμερα) ότι έχετε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας.

v      Αν είστε αλλοδαπός, και τυγχάνετε πολίτης Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ταυτότητά σας αποδεικνύεται από το δελτίο ταυτότητας ή από το διαβατήριό σας.

v      Αν είστε πολίτης άλλης χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ταυτότητά σας αποδεικνύεται από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο με το οποίο επιτρέπεται η είσοδό σας στη Χώρα, ή βάσει εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

(Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 4 του Ν. 2690/99).

v      Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Ø      Η ταυτότητα.

Ø      Το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      Και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς,

αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα στοιχεία που αναφέρουν, π.χ. ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, όνομα του πατέρα κ.λ.π.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα πιστοποιητικό, δικαιολογητικό κ.λ.π. δε χρειάζεται να προσκομίσετε για να αποδείξετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα τα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας.

Έτσι η ηλικία αποδεικνύεται από την ταυτότητα που έχει τα στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης.

Αν τα στοιχεία της ταυτότητάς σας για την οικογενειακή σας κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμά σας έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να δηλώσετε τα νέα στοιχεία με υπεύθυνη δήλωση.

Αρκεί μία (1) υπεύθυνη δήλωση για να δηλώσετε περισσότερα από ένα στοιχεία που έχουν μεταβληθεί.

Αιτήσεις, χαρτόσημα, ένσημα, υπεύθυνες δηλώσεις.

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας όλες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέματα για τα οποία αυτές είναι αρμόδιες (υπεύθυνες).

Στο έντυπο της αίτησης θα βρείτε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, καθώς και για το τι πρέπει να κάνετε π.χ. ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσετε κ.λ.π. Επίσης στο έντυπο της αίτησης πρέπει να είναι γραμμένο πότε θα τελειώσει η υπόθεσή σας. Πρέπει να ξέρετε ακόμη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν έντυπα αιτήσεων ή που δηλώσετε ότι δεν μπορείτε να γράψετε, ο υπεύθυνος υπάλληλος έχει υποχρέωση να συντάξει ο ίδιος την αίτηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (Βλέπε για τα παραπάνω άρθρο 9 του Ν.1599/86 και άρθρο 5 ν. 1943/91 και άρθρο 3 του ν.2690/99).

Στις καθημερινές συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε συχνά χαρτόσημα, ένσημα, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π. Αυτά τα χαρτόσημα, τα ένσημα, τις υπεύθυνες δηλώσεις, έχει υποχρέωση η δημόσια υπηρεσία με την οποία έχετε συναλλαγές, να τα διαθέτει η ίδια. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει υπάλληλος μέσα στο ίδιο το κτίριο όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις, από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε τα χαρτόσημα, τα ένσημα και τις υπεύθυνες δηλώσεις. (Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 11 του Ν. 1599/86).

Προσοχή:

v      Οι αιτήσεις ή αναφορές που υποβάλλονται στις Δημόσιες, Νομαρχιακές, Δημοτικές ή Κοινοτικές υπηρεσίες δεν χρειάζονται χαρτόσημο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

 

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής - Επικύρωση φωτοαντιγράφων.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ορισμένα θέματα σχετικά με τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, και την επικύρωση φωτοαντιγράφων.

v      Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής όταν πηγαίνετε ο ίδιος σε κάποια δημόσια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υπόθεσής σας και έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητάς σας ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.

v      Τέτοια έγγραφα είναι:

Ø      η προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών (αστυνομικών αρχών σήμερα) ότι έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Ø      το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο για τους πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ø      το διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή άλλο έγγραφο με βάση το οποίο επετράπη η είσοδος στη χώρα για τους αλλοδαπούς.

v      Όλες οι δημόσιες, δημοτικές νομαρχιακές και κοινοτικές αρχές έχουν υποχρέωση να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, που υποβάλλουν τέτοιο αίτημα.

v      Για να θεωρήσουν οι αρχές το γνήσιο της υπογραφής σας, πρέπει να έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητάς σας ή κάποιο έγγραφο από αυτά που μπορούν να αντικαταστήσουν την ταυτότητά σας.

v      Η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση και δε χρειάζεται το θέμα σας να είναι συναφές με το έργο της υπηρεσίας απ' όπου ζητάτε τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

v      Σχετικά με την ισχύ και την επικύρωση φωτοαντιγράφων, που προσκομίζετε ως αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, πρέπει να γνωρίζετε:

v      Ποιες υπηρεσίες μπορούν να επικυρώσουν φωτοαντίγραφα:

Ø      η υπηρεσία που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο απ' όπου το φωτοαντίγραφο,

Ø      η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το φωτοαντίγραφο,

Ø      οποιαδήποτε δημόσια, νομαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική αρχή, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Ø      Έχετε όμως και εσείς ως πολίτης το δικαίωμα να βεβαιώνετε ο ίδιος - χωρίς τη μεσολάβηση δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής - με υπεύθυνη δήλωσή σας, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων και να τους προσδίδετε με αυτό τον τρόπο ισχύ ίση με το πρωτότυπο.

Ο νόμος με αυτόν τον τρόπο, δείχνει εμπιστοσύνη και πνεύμα συνεργασίας. Η τυχόν κατάχρηση αυτής της εμπιστοσύνης της πολιτείας από την πλευρά σας, αν δηλώνετε δηλαδή ψευδή γεγονότα ή αποκρύπτετε τα αληθινά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/86).

v      Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων.

v      Τα φωτοαντίγραφα αυτά, όπως και αυτά που ο ίδιος θα επιβεβαιώνετε την πιστότητά τους με υπεύθυνη δήλωσή σας, έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο.

v      Προσοχή όμως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται από το νόμο, σε ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα στοιχεία και όχι τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

v      Αν μια υπηρεσία σας ζητάει το πρωτότυπο πρέπει να σας αναφέρει συγκεκριμένη διάταξη νόμου που να επιβάλλει την υποχρέωσή σας αυτή. (Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 14 του Ν. 1599/86 και άρθρο 11 του ν.2690/99).

Προσοχή: Για τα επίσημα έγγραφα άλλης χώρας ισχύουν τα εξής:

v      Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης - περί της επικύρωσης επισήμων εγγράφων, τα επίσημα έγγραφα οποιασδήποτε χώρας, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από τις Δημόσιες Υπηρεσίες μιας άλλης χώρας, πρέπει προηγουμένως να έχουν επικυρωθεί (ως προς το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος), από την Προξενική ή Διπλωματική Αρχή της χώρας που θα τα χρησιμοποιήσει και εδρεύει στη χώρα που τα εξέδωσε είτε από Προξενική ή Διπλωματική Αρχή της χώρας που τα εξέδωσε και εδρεύει στη χώρα που θα τα χρησιμοποιήσει ο πολίτης.

Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων

v      Με το άρθρο 16 του νόμου 1599/1986 και το άρθρο 5 του νόμου 2690/99 καθιερώνεται ένα νέο δικαίωμα για κάθε πολίτη. Πρόκειται για το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων. Με το δικαίωμα αυτό γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς ένα δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας της διοίκησης και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας. Ο νόμος σας αναγνωρίζει το δικαίωμα να είστε πληροφορημένος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μαθαίνετε το γιατί και το πως των πράξεων ή των παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης. Με μια απλή σας αίτηση μπορείτε να ζητήσετε από τη διοίκηση να σας γνωστοποιήσει διοικητικά έγγραφα, χωρίς να είστε υποχρεωμένος να αποδείξετε ότι σας αφορούν προσωπικά, ότι έχετε έννομο συμφέρον κ.λ.π.

v      Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων είναι βασικό δικαίωμα, διότι επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τον τρόπο δράσης της δημόσιας διοίκησης. Η διαφάνεια στη διοικητική δράση είναι προϋπόθεση του δημοκρατικού τρόπου διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων.

v      Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του νόμου 1599 του 1986 και το άρθρο 5 του νόμου 2690/99 για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων καθορίζουν:

v      Ποιοι έχουν το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Ποια θεωρούνται διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

v      Ποιες κατηγορίες εγγράφων δε γνωστοποιεί η διοίκηση.

v      Από Ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχετε δικαίωμα να ζητάτε να σας γνωστοποιούν διοικητικά έγγραφα.

v      Πώς ασκείται το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Τι γίνεται σε περίπτωση που το αίτημα για τη γνώση διοικητικού εγγράφου απορρίπτεται από τη διοίκηση.

v      Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων έχουν:

Ø      όλοι οι έλληνες πολίτες,

Ø      οι αλλοδαποί,

Ø      οι ενώσεις προσώπων,

Ø      τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ν.π.δ.δ.)

Ø      τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εταιρείες, σωματεία κ.λ.π.

v      Ποια είναι τα διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Ø      Διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού είναι όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημόσιου τομέα, ιδίως:

Ø      εκθέσεις

Ø      μελέτες

Ø      πρακτικά

Ø      στατιστικά στοιχεία

Ø      εγκύκλιοι, οδηγίες

Ø      απαντήσεις της διοίκησης

Ø      γνωμοδοτήσεις

Ø      αποφάσεις

v      Με το άρθρο 5 του ν. 2690/99, επέρχεται και μία ουσιώδης διεύρυνση του δικαιώματος γνώσης των εγγράφων της Διοίκησης: τώρα πλέον επιτρέπεται η πρόσβαση και στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται από τις διοικητικές αρχές.

v      Για να λάβει κάποιος γνώση των ιδιωτικών εγγράφων της Διοίκησης, πρέπει να έχει ειδικό έννομο συμφέρον.

v      Προς τούτο, θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να είναι σχετικά με υπόθεση του ενδιαφερομένου, είτε η υπόθεση αυτή εκκρεμεί είτε έχει διεκπεραιωθεί.

v      Ποιες κατηγορίες εγγράφων ΔΕΝ γνωστοποιεί η διοίκηση:

Ø      τα έγγραφα ή στοιχεία που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων προσώπων,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το απόρρητο των συζητήσεων βασικών κυβερνητικών οργάνων, όπως του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) κ.λ.π., καθώς και το απόρρητο της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής κ.λ.π.,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το απόρρητο της δημόσιας πίστης και του νομίσματος, της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να δυσχεράνει την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το τραπεζικό ή το βιομηχανικό ή εμπορικό ή ιατρικό απόρρητο,

Ø      τέλος η διοίκηση μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης και σε όσες άλλες περιπτώσεις το απόρρητο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις τυπικού ή ουσιαστικού νόμου.

v      Προσοχή: Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα δεν μπορούν να αρνηθούν τη γνώση διοικητικών εγγράφων, επικαλούμενες το απόρρητο του ιδιωτικού βίου, το ιατρικό απόρρητο, καθώς και το βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο, εφόσον αυτά τα έγγραφα αναφέρονται αποκλειστικά σε σας.

v      Ειδικά, πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, ακόμη και στην περίπτωση που σας αφορούν προσωπικά, μπορούν να σας γίνουν γνωστές μόνο με τη βοήθεια γιατρού, που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

Από ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχετε δικαίωμα να ζητάτε να σας γνωστοποιούν διοικητικά έγγραφα.

v      Έχετε δικαίωμα να ζητάτε τη γνωστοποίηση διοικητικών εγγράφων από όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, δηλαδή:

Ø      από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. εφορίες, επιθεωρήσεις εργασίας κ.λ.π.).

Ø      από όλες τις υπηρεσίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κ.λ.π.).

Ø      από τις υπηρεσίες των οργανισμών και των δημοσίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) κ.λ.π.).

Πως ασκείται το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Πρώτα διατυπώνετε το αίτημά σας γραπτά στην υπηρεσία που έχει στο αρχείο της τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν, αναφέροντας το συγκεκριμένο έγγραφο που ζητάτε. Αν η διοίκηση (οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα) κρίνει ότι το έγγραφο που ζητάτε είναι δυνατό να σας γνωστοποιηθεί, τότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων που σας ενδιαφέρουν με δύο τρόπους:

Ø      είτε με επιτόπια μελέτη, στο χώρο δηλαδή της υπηρεσίας στα αρχεία της οποίας βρίσκονται τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν,

Ø      είτε με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το έγγραφο π.χ. στην περίπτωση σπάνιων εγγράφων με ιστορική σημασία, όπως αυθεντικά παλαιά χειρόγραφα.

Ø      Κάθε αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο επιβαρύνεται με το ανάλογο χαρτόσημο κατά σελίδα.

Τέλος η άσκηση του δικαιώματος γνώσης των διοικητικών εγγράφων γίνεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν περιλαμβάνει για τους δικαιούχους ή τρίτους τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης και χρησιμοποίησης για εμπορικούς λόγους των εγγράφων αυτών. Δε θεωρείται χρησιμοποίηση για εμπορικούς λόγους το να περιληφθούν διοικητικά έγγραφα σε επιστημονικές εργασίες, εκθέσεις, ανακοινώσεις, άρθρα κ.λ.π.

Μέσα σε πόσο χρόνο η δημόσια υπηρεσία έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει το αίτημά σας:

Η ικανοποίηση του αιτήματός σας από κάποια δημόσια υπηρεσία, σχετικά με τη γνωστοποίηση διοικητικού εγγράφου, πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την υποβολή της έγγραφης αίτησής σας ή μέσα σε ένα μήνα το πολύ.

v      Αν η δημόσια υπηρεσία κρίνει ότι το αίτημά σας δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, έχει υποχρέωση να σας απαντήσει με έγγραφο μέσα σε ένα μήνα για να εξηγήσει και αιτιολογήσει την άρνησή της.

Τι κάνετε στην περίπτωση που το αίτημά σας απορρίπτεται:

v      Αν η διοίκηση αρνείται να σας γνωστοποιήσει τα έγγραφα που ζητάτε, μπορείτε να γράψετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη (Βασιλίσσης Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) και να αναφέρετε την υπηρεσία και το έγγραφο που αρνείται να σας χορηγήσει. Η Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη μπορεί να παρέμβει διευκρινιστικά και ΟΧΙ να υποχρεώσει άλλη υπηρεσία.

v      Η άρνηση της υπηρεσίας να σας γνωστοποιήσει κάποιο έγγραφο πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να σας γίνει γνωστή μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που υποβάλατε το αίτημα για τη χορήγηση του εγγράφου.

v      Αν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη εκφράσει θετική άποψη για το αίτημά σας και κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος μη γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων από κάποια υπηρεσία, παρεμβαίνει με έγγραφό της εκφράζοντας την άποψή της στην υπηρεσία που αρνείται τη γνωστοποίηση των εγγράφων.

v      Αν η διοίκηση συνεχίζει να αρνείται τη γνωστοποίηση των εγγράφων, τότε μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια.

v      Σημείωση: Στα δικαστήρια μπορείτε να προσφύγετε και πριν απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

v      Επίσης μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια και παρά την αρνητική γνώμη της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

v      Η παρέμβαση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη είναι χρήσιμη, γιατί συχνά με τις εξηγήσεις που δίνει διευκρινίζει ορισμένα αμφισβητούμενα σημεία της ρύθμισης για τη γνωστοποίηση των διοικητικών εγγράφων, διευκολύνοντας τον πολίτη να ασκήσει το δικαίωμα γνώσης, όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Αλλά και η αρνητική γνώμη της Διεύθυνσης διευκολύνει τον πολίτη, υποδείχνοντάς του να διατυπώσει ορθότερα το αίτημά του ή ότι δεν έχει δικαίωμα, πράγμα που πιθανόν αποτρέπει τον πολίτη από μία άσκοπη προσφυγή στα δικαστήρια. (βλ. και άρθρο 16 του νόμου 1599 του 1986).

v      Προσοχή: Μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση ακόμη μεγαλύτερης πληροφόρησης των πολιτών έχει επιφέρει η αριθμ. 77921/ 1440/6.9.1995 ΦΕΚ 795/14.9.1995 τ.Β κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υλοποιεί σχετική (90/313/ΕΟΚ) οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για το περιβάλλον, που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές καθώς επίσης και η ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών αυτών για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

v      Με την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε και Ειδική Επιτροπή, αρμόδια:

Ø      να εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων πολιτών

Ø      να γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων υπηρεσιών ή φορέων

Ø      να εξασφαλίζει ότι διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή λειτουργεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα.

Συνήγορος του Πολίτη.

Με το Ν. 2477/97 (ΦΕΚ 59/18.4.1997 τ.Α') καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ο θεσμός του "Συνηγόρου του Πολίτη", θεσμός που είναι γνωστός σε παγκόσμια κλίμακα ως Οmbudsman, θεσμός που υπάρχει σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο και 27 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Ποιες υπηρεσίες υπάγονται και ελέγχονται από το Συνήγορο.

v      Στο Συνήγορο του Πολίτη, υπάγονται οι παρακάτω Υπηρεσίες:

Ø      Δημόσιο (Υπουργεία και Δημ. Υπηρεσίες).

Ø      Δήμοι και κοινότητες.

Ø      Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ø      Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ασχολούνται με:

Ø      διύλιση και διανομή ύδατος

Ø      αποχέτευση και απαγωγή ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων

Ø      διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου αερίου

Ø      μεταφορά προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα

Ø      οι τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία

Ποιες υπηρεσίες δεν υπάγονται στο Συνήγορο του Πολίτη

Ø      Οι δικαστικές αρχές.

Ø      Οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Ø      Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ø      Οι υπηρεσίες του Υπουργ. Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας.

Ø      Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους.

Ø      Υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια.

Ø      Θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών.

Ø      Θέματα που εκκρεμούν ενώπιον δικαστικής αρχής.

Ø      Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας.

Ø      Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τι θέματα ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

v      Ιδίως ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας:

Ø      Προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το νόμο.

Ø      Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ø      Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη.

Ø      Ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.

Τι πρέπει να κάνει ο Πολίτης

v      Ο Πολίτης που θέλει να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, πρέπει να υποβάλλει ενυπόγραφη αναφορά μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποί ες προσφεύγει στο Συνήγορο.

Τι κάνει ο Συνήγορος

v      Ο Συνήγορος ερευνά την καταγγελία και συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη στις προτάσεις του προς τις υπηρεσίες, μπορεί να θέτει προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλουν να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους.

v      Αν προκύψουν ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώνει, σε κάθε περίπτωση, τον ενδιαφερόμενο για την τύχη της υποθέσεώς του.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασήμαντη.

 • Προσοχή: Η αναφορά υποβάλλεται στο Συνήγορο του Πολίτη, μέσα σε έξι (6) μήνες, αφότου ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης.

v      Η ανεξάρτητη αυτή διοικητική αρχή στεγάζεται στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 5 και ο αριθμός τηλεφώνου που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες είναι 2107289600, Fax: 2107292129

v      Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται και με το fax.

v      Παρεμφερής με τον Συνήγορο του Πολίτη είναι και ο θεσμός του "Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή".

Δημοσιότητα της διοικητικής δράσης.

Με το άρθρο 6 του Ν. 1943/91 καθιερώνεται υποχρέωση ορισμένων υπηρεσιών να δημοσιεύουν στοιχεία και ενέργειές τους (βλ. παρακάτω) σε ορισμένες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καίριας σημασίας, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει αν τηρήθηκε η σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση μιας σχετικής υπόθεσής του.

Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις:

v      Η υποχρέωση δημοσιότητας υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ø      α) οικοδομικές άδειες, πράξεις τακτοποίησης, διαδικασία αυθαίρετων κατασκευών, σημειακές χωροθετήσεις

Ø      β) στεγαστικά δάνεια

Ø      γ) συντάξεις

Ø      δ) υδροδότηση

Ø      ζ) επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις αγροτών, αγροτοτουρισμός, δάνεια σε αγρότες, άδειες για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τι πρέπει να δημοσιεύουν οι υπηρεσίες και με ποιο τρόπο

v      Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

Ø      Με τοιχοκόλληση πίνακα σε εμφανή χώρο της υπηρεσίας που έχετε υποβάλει την αίτησή σας, όπου σε ειδικές στήλες φαίνεται οπωσδήποτε η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων π.χ. για χορήγηση σύνταξης γήρατος και η ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων πράξεων με τις οποίες τελειώνει η υπόθεση π.χ. έκδοση πράξεων κανονισμού σύνταξης αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένα άλλα στοιχεία που δίνουν μια πληρέστερη εικόνα των ενεργειών της Διοίκησης.

Ø      Με τήρηση βιβλίου που είναι στη διάθεση του καθενός, με ανάλογες στήλες που έχει ο παραπάνω πίνακας, και οπωσδήποτε με στήλες όπου φαίνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η ημερομηνία που τελειώνει η υπόθεση.

v      Αν διαπιστώσετε ότι μια υπηρεσία δεν τηρεί τη δημοσιότητα ή ότι παραβιάσθηκε η σειρά σας, χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορείτε να προσφύγετε στο ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ/ΔΙΣΚΠΟ ή στο "Συνήγορο του Πολίτη".

v      Ο ακριβής τρόπος, τύπος και χρόνος της δημοσιότητας που ισχύει σε κάθε περίπτωση έχει καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου για την κάθε περίπτωση Υπουργού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι ο ποίες είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω:

Ø      Οικοδομικές άδειες, πράξεις τακτοποίησης, πράξεις αυθαιρέτων κατασκευών, σημειακές χωροθετήσεις

§         Αριθ. 88628/1991 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 480Β/1991).

Ø      Στεγαστικά δάνεια

§         Από Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

§         Αριθ. 80092/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας (ΦΕΚ 501 Β/91).

§         Από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

§         Αριθ. 2041566/3759/004 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 502 Β/1991).

§         Από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

§         Αριθ. 17811/718/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 558 Β/1991).

Ø      Συντάξεις

§         Από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ, ΤΣΑΤ, κ.λ.π.)

§         Αριθ. Δ4/1356/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 582 Β/1991).

§         Από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

§         Αριθ. 2041566/3759/0004/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 502 Β/1991).

§         Από Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και ΝΙΜΤΣ

§         Αριθ. Φ. 950/221/461244/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 494 Β/1991).

§         Από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

§         Αριθ. 4212.2/8/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 502 Β/91).

Ø      Υδροδότηση

§         Υδροδότηση από τους ΟΤΑ και από συνδέσμους ύδρευσης καθώς και από δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης

§         Αριθ. 88628/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών (ΦΕΚ 480/τ. Β/91).

§         Υδροδότηση από Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

§         Αριθ. 3935/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 492/τ. Β/1991).

§         Υδροδότηση από την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ)

§         Αριθ. Δ16Γ/4/559/454/Γ/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 582/τ. Β/1991).

Ø      Επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις αγροτών, αγροτουρισμός, δάνεια σε αγρότες, άδειες για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

§         Αριθ. 301953/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας ΦΕΚ 498 Β/1991.

Δικαίωμα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος

v      Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος έχετε δικαίωμα να αναφέρεστε εγγράφως στις διοικητικές αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να σας απαντούν αιτιολογημένα.

v      Με την αναφορά σας προς τις διοικητικές αρχές μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή μιας απλής υλικής πράξης ή την έκδοση μιας διοικητικής πράξης, ή να ζητάτε την ανάκληση, ακύρωση ή τροποποίηση ήδη εκδοθείσας πράξης, ή την αποτροπή ή επανόρθωση ηθικής ή υλικής βλάβης.

v      Αναφορά μπορείτε να υποβάλετε σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή, έστω και αν δεν το προβλέπει ο νόμος. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλατε την αναφορά, έχει υποχρέωση να ενεργήσει σύντομα, εντός 30 ημερών και να σας απαντήσει αιτιολογημένα.

Έλεγχος των πράξεων των οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού

v      Από την παρ. 2 του άρθρου 178 Δ.Κ.Κ. προκύπτει ότι κάθε δημότης και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 177 παρ. 2 και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύτηκαν.

v      Στην ίδια επιτροπή προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και μονομελών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

v      Στην ίδια Επιτροπή, μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά πράξεων του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, αφ΄ότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν [άρθρο 68 Π.Δ. 30/96].

v      Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

v      Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών (άρθρο 69, Π.Δ.30/96).

v      Κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

v      Οι επιτροπές ελέγχου των πράξεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε περιφέρεια είναι οι παρακάτω:

Έλεγχος των πράξεων Κρατικών Περιφερειακών Οργάνων

v      Για τον έλεγχο των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πλην αυτών με τις οποίες αποφαίνεται επί προσφυγών κατά αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955.

v      Σύμφωνα με αυτές έχετε δικαίωμα να προσφύγετε ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες θίγουν τα συμφέροντά σας. Η προσφυγή αυτή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης ή από τότε που λάβατε γνώση αυτής.

Πως να προστατεύετε τα δικαιώματά σας στις συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες.

v      Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να σας πληροφορούν για τα δικαιώματά σας και για το τι πρέπει να κάνετε για να τα ασκήσετε.

v      Πρέπει να σας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας επιτρέπουν να γνωρίζετε γιατί παίρνουν τη μία ή την άλλη απόφαση.

Αιτιολογία των διοικητικών πράξεων.

v      Η διοίκηση (δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λ.π.) πρέπει να σας εξηγεί γιατί πήρε μία απόφαση που θίγει κάποιο δικαίωμα σας (π.χ. άρνηση έκδοσης διαβατηρίου, ή αφαίρεση άδειας οδήγησης, ή αναγκαστική απαλλοτρίωση κ.λ.π.).

v      Η αιτιολόγηση της απόφασης της διοίκησης πρέπει να σας γίνεται γνωστή τη στιγμή που σας γίνεται γνωστή και η ίδια η απόφαση.

v      Η διοίκηση οφείλει να σας πληροφορήσει για τις προθεσμίες και τα μέσα με τα οποία μπορείτε να υπερασπίσετε τα δικαιώματά σας (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, ενδικοφανής προσφυγή, προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια).

Σιωπηρή απόρριψη αιτήματος του πολίτη από τη διοίκηση.

v      Όταν η διοίκηση δεν απαντά σε ένα αίτημά σας και περάσει η προθεσμία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ή αν δεν προβλέπεται προθεσμία από κάποιες διατάξεις και περάσουν 2 μήνες, σημαίνει ότι το αίτημά σας έχει απορριφθεί και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εξηγήσεις για την απόφαση της διοίκησης. Αν δεν σας ικανοποιήσουν οι εξηγήσεις της διοίκησης, μπορείτε να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της άρνησης της διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Tηλέφωνα και Διευθύνσεις Διοικητικών Δικαστηρίων - Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Νο

v      Συμβούλιο της Επικρατείας

Ø      Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 47

Ø      Τηλέφωνα:

Ø      Γραμματεία Ολομέλειας: 2103710093

Ø      Τμήμα πρωτοκόλλου: 2103710112, 2103710113

Ø      FAX: 2103231154

 

v      Ελεγκτικό Συνέδριο

Ø      Διεύθυνση: Πατησίων 34

Ø      Τηλέφωνα: 2103821882, 2103821156

 

v      Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ø      Διεύθυνση: Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη

Ø      Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103328100

 

Έκδοση και επίδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με τηλεφωνική αίτηση των πολιτών. (ν.2539/97)

v      Από το Φεβρουάριο του 1998, λειτουργεί το μέτρο της έκδοσης και επίδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους πολίτες μετά από τηλεφωνική αίτησή τους. Το μέτρο αυτό θεσπίσθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2539/97.

v      Η τηλεφωνική αίτηση υποβάλλεται με κλήση του αριθμού 1502, που αντιστοιχεί σε τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ. Το πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιδίδεται στον πολίτη με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή το παραλαμβάνει ο ίδιος από την αρμόδια υπηρεσία. Το συνολικό κόστος για τον πολίτη είναι 1000 δρχ. (500 δρχ. για την τηλεφωνική αίτηση και 500 δρχ. για τη συστημένη επιστολή).

v      Το κόστος αυτό είναι το ίδιο για οποιοδήποτε σημείο της Χώρας.

v      Για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο των τηλεφωνικών αιτήσεων, καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου και τα ένσημα υπέρ Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, με τα οποία επιβαρυνόταν ο πολίτης. Η κατάργηση ισχύει τόσο στην περίπτωση έκδοσής τους μετά από τηλεφωνική αίτηση, όσο και στην περίπτωση έκδοσής τους με τη συνήθη διαδικασία. (άρθρο 22 του Ν.2539/97).

v      Μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω μέτρο εξυπηρέτησης των πολιτών, είναι:

Ø      πιστοποιητικό γέννησης,

Ø      αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου,

Ø      πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄ και Β΄),

Ø      αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,

Ø      πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α΄ και Β΄ καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου,

Ø      διαβατήριο,

Ø      βεβαιώσεις του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ),

Ø      πιστοποιητικά από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (βεβαίωση σπουδών, αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας),

Ø      πιστοποιητικό από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (τρεις περιπτώσεις εγγράφων, ως ανωτέρω),

Ø      βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, που χορηγείται στους γιατρούς από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Ø      βεβαιώσεις των σχολών Εμπορικού Ναυτικού,

Ø      βεβαίωση νοσηλείας από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας,

Ø      βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε άτομα ειδικών κατηγοριών από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

Ø      βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

Ø      βεβαιώσεις για αγρότες που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τρεις περιπτώσεις εγγραφών: βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών, καθώς και βεβαίωση αποδοχών).

Ø      βεβαιώσεις του Τ.Ε.Ε., που χορηγούνται στα μέλη του (βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση περί τέλεσης ή μη πειθαρχικού παραπτώματος).

Η ηλεκτρονική επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση

v      Από την 1η Μαρτίου 1999, ισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία στο Δημόσιο, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών ή μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, (ή ΝΠΙΔ ή ενώσεων πολιτών) με τηλεομοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail). Η ηλεκτρονική επικοινωνία θεσπίσθηκε με το άρθρο 14 του ν.2672/98.

v      Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων (βλ. παρακάτω), με fax μπορούν να διακινούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των δημοσίων υπηρεσιών ή από ιδιώτες, (δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων) και ιδίως τα εξής: αιτήσεις, ερωτήματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, απαντήσεις, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις.

v      Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (e mail), μπορούν να διακινούνται μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα εξής έγγραφα μόνο: Γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις.

v      Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, δηλαδή αποστολές e mail, από δημόσια υπηρεσία προς πολίτη και αντιστρόφως, μπορούν να είναι μόνο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

Οι εξαιρέσεις

v      Δεν μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα ακόλουθα έγγραφα:

Ø      1.Τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καθώς και όλα εκείνα για τα οποία η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη χορήγηση αντιγράφου (άρθρο 16 του ν.1599/86).

Ø      2.Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2, περ, β΄του ν.2472/97).

Ø      3.Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Ø      4.Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής

Ø      5.Τα αποδεικτικά είσπραξης

Ø      6.Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εκτός αν ορίζεται από ειδικές διατάξεις ή από την οικεία προκήρυξη συμμετοχής.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΥΠΕΣΔΔΑ, είναι ypesdda @ gspa.gr

Υποχρεώσεις των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Πολίτη.

Γενική υποχρέωση απάντησης - Προθεσμίες

v      Όταν κάνετε μια αίτηση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε για να ζητήσετε μια πληροφορία ή ένα πιστοποιητικό είτε για να ζητήσετε τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσή σας π.χ. άδεια, σύνταξη, επίδομα κ.λ.π. πρέπει να γνωρίζετε ότι:

v      Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση:

Ø      Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις σας. Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, πρέπει να σας αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμους κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμία αίτηση σας δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε.

Ø      Να απαντούν οριστικά στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας μέσα σε 60 ημέρες. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ακόμα ημέρες είναι δηλαδή 75 ημέρες.

Ø      Να σας δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.

v      Σημείωση: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, υποθέσεων που λόγω πολύπλοκων διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν μέσα στις 60 ημέρες. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές υπάρχουν προθεσμίες. Οι διαφορετικές αυτές προθεσμίες έχουν καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 510 τ.Β/1991.

v      Προσοχή: Όταν κάνετε αίτηση για μια υπόθεσή σας και η υπόθεση αυτή διεκπεραιώνεται σε μεγαλύτερη προθεσμία από 60 ημέρες, τότε ο υπάλληλος που θα παραλάβει την αίτησή σας στο σημείωμα που θα σας δώσει με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, είναι υποχρεωμένος να σας γράψει ποια είναι η συγκεκριμένη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Δικαίωμα για καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες.

v      Όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες για της διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση από 5.000 έως 200.000 δρχ., ανεξαρτήτως του δικαιώματος σας για αποζημίωση κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις που μπορείτε, να διεκδικήσετε με δικαστική διαδικασία.

v      Η αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, είτε στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

v      Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, λειτουργεί Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα που ανήκουν γεωγραφικά στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

v      Για υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων, λειτουργεί όμοια Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 106 74 τηλ. (01) 3393101-8 FAX: 3393020.

v      Προσοχή: Η αίτηση για χρηματική αποζημίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Επιτροπή, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

v      Διαδικασία

Ø      Αφού υποβληθεί η αίτησή σας στην αρμόδια Επιτροπή ο αρμόδιος εισηγητής επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας και διατυπώνει την εισήγησή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ø      Η Ειδική Επιτροπή, αφού εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή ότι κάποια υπηρεσία δεν σας απάντησε μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, εκδίδει απόφαση, με την οποία καθορίζει και το ύψος του ποσού που πρέπει να σας καταβληθεί.

Ø      Η απόφαση αυτή θα σας κοινοποιηθεί στην κατοικία σας, και ταυτόχρονα θα κοινοποιηθεί και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία.

Ø      Μέσα σε 25 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης θα πρέπει να εισπράξετε το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή. Αν δεν σας καταβληθεί το ποσό μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, πρέπει να σας καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.

Σε ποιες υποθέσεις δεν ισχύουν οι προθεσμίες

v      Οι προθεσμίες δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που η υπόθεση αφορά

Ø      καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις των πολιτών όπως π.χ. η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ή δικαστικές υποθέσεις του δημοσίου ή

Ø      αναγνώριση απαιτήσεων κατά του δημοσίου ή

Ø      απαιτούν σύμπραξη του πολίτη όπως π.χ. η συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία ή παράστασή του ενώπιον συλλογικών οργάνων, π.χ. εξέταση από υγειονομική επιτροπή.

Πότε οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση.

v      Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να σας απαντήσουν, όταν το αίτημά σας είναι φανερά παράνομο ή δεν είναι κατανοητό ή επαναλαμβάνεται με καταχρηστικό τρόπο.

v      Για να χαρακτηρισθεί το αίτημά σας παράνομο, πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος με οδηγό τους νόμους, να αποδεικνύει με τρόπο, που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι το αίτημά σας είναι παράνομο.

v      Το αίτημά σας μπορεί να χαρακτηρισθεί αόριστο όταν είναι διατυπωμένο με τρόπο ώστε να μην προκύπτει τι ζητάτε.

v      Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μη κατανοητό το αίτημά σας όταν απλά δεν χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ορολογία.

v      Αρκεί το αίτημά σας να είναι διατυπωμένο με τρόπο που ο δημόσιος υπάλληλος να μπορεί να το καταλάβει σε γενικές γραμμές.

v      Καταχρηστικό μπορεί να θεωρηθεί ένα αίτημά σας, όταν παρά το ότι υπήρξε πλήρης και θεμελιωμένη απάντηση από την δημόσια υπηρεσία με την οποία συναλλάσσεσθε, εσείς υποβάλλετε ξανά το αίτημα, χωρίς κανένα νεώτερο στοιχείο ή επιχείρημα που θα επιβάλλει αναθεώρηση της υπόθεσης και της απάντησης.

Πότε αρχίζουν οι προθεσμίες.

v      Οι προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλετε την αίτησή σας στην αρμόδια υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις σας και να τις πρωτοκολλούν αυθημερόν.

v      Αν στείλετε την αίτησή σας με το ταχυδρομείο, με τηλέτυπο κ.λ.π. η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που θα την παραλάβει η υπηρεσία.

v      Αν η αίτησή σας υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία τότε αυτή έχει υποχρέωση μέσα σε 5 ημέρες να τη μεταβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να σας ενημερώσει. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία.

Ελλείψεις δικαιολογητικών - Διακοπή της προθεσμίας

v      Οι αιτήσεις σας πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για την κάθε υπόθεση δικαιολογητικά.

v      Αν παραλείψετε να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία, η εάν κάποιο από αυτά που έχετε προσκομίσει είναι ελλιπές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προωθηθεί η υπόθεσή σας, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος έχει υποχρέωση να σας ειδοποιήσει αμέσως, με έγγραφο επί αποδείξει, να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά ή άλλα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα ειδοποίησης και αρχίζει πάλι από την ημέρα υποβολής όλων των στοιχείων.

Δικαιώματα Ασθενών

v      Περιγράφονται κυρίως στο άρθρο 47 του ν. 2071/92, έχουν επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και είναι τα εξής:

Ø      1.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.

Ø      2.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ' αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

Ø      3.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

Ø      4.Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

Ø      5.Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ø      6.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

Ø      7.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σ' αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

Ø      8.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των έπ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

v      Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Δ/νση: Μακεδονίας 6-8, 6ος όροφος, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ.

Τηλέφωνο: 82 20 097, 82 20 032, Φαξ: 82 20 319.

Δημιουργήθηκε βάσει του ν. 2519/1997.

Ø      Αρμοδιότητες:

§         Παρακολουθεί αν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα δικαιώματα των ασθενών.

§         Δέχεται γραπτές καταγγελίες.

v      Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, που αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων.

v      Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.

Επίσης, σε κάθε Νοσοκομείο λειτουργεί:

v      Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη, καθώς και

v      Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη, όπου οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους μπορούν να απευθύνονται και να ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Νοσοκομείο ή να υποβάλουν παράπονα.

Μήνυση. Γενικά

v      Η μήνυση κατατίθεται:

Ø      Σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Στην περίπτωση αυτή η μήνυση γίνεται προφορικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πολίτη ενώπιον του αστυνομικού οργάνου.

Ø      Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην περίπτωση αυτή η μήνυση συντάσσεται από δικηγόρο ή από τον ίδιο το μηνυτή.

v      Αυτεπάγγελτη δίωξη

Ø      Ο Εισαγγελέας ασκεί υποχρεωτικά ποινική δίωξη χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση, εφόσον του μεταβιβασθεί δικογραφία από αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τροχαία, Δασική Υπηρεσία κ.λ.π.) ή εφόσον πληροφορηθεί την τέλεση αδικήματος για το οποίο δεν απαιτείται έγκληση του παθόντα.

Περιπτώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του πολίτη χωρίς συμπαράσταση δικηγόρου.

v      Ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων, εκτός όταν δικάζεται για κακούργημα και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση που δικάζεται για κακούργημα, αν δεν διορίσει ο ίδιος δικηγόρο της επιλογής του, διορίζει δικηγόρο για λογαριασμό του κατηγορουμένου το ίδιο το δικαστήριο.

v      Ενώπιον των ειρηνοδικείων, του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζει εργατικές διαφορές, επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και όταν πρόκειται να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. Και στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ο δικαστής, αν κρίνει ότι απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου μπορεί να υποχρεώσει το διάδικο σ' αυτό.

v      Ο πολίτης επίσης μπορεί, χωρίς τη σύμπραξη δικηγόρου, να επικοινωνεί με τις δικαστικές υπηρεσίες και να ζητεί τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και με τους δικαστικούς λειτουργούς προϊστάμενους των υπηρεσιών, εκθέτοντας τυχόν παράπονά του.

v      Επιπλέον, μπορεί μόνος του να ζητά την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών από τη Γραμματεία των δικαστηρίων, όπως πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης, μη πτώχευσής του, μη άσκησης ενδίκων μέσων κ.λ.π. υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας τα νόμιμα τέλη.

 

Μισθώσεις ταξί

 

v      Ο οδηγός ταξί οφείλει να μην αρνείται τη μίσθωση του ταξί σε οποιονδήποτε επιβάτη, εκτός αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, η δε επιλογή επιβατών με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται. Ακόμα, ο οδηγός ταξί οφείλει να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση, να μην επιβιβάσει δηλαδή άλλο άτομο, εκτός εάν του το επιτρέψετε.

v      Το κόμιστρο που εισπράττει ο οδηγός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το προβλεπόμενο. Η χρέωση κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) κατά κανόνα απαγορεύεται επίσης, όπως και η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης, εκτός όταν ο μισθωτής είναι το Δημόσιο και όταν πρόκειται για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. γάμους, κηδείες, κλπ.).

v      Ο οδηγός ταξί έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στον επιβάτη:

Ø      πρέπει να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός

Ø      πρέπει να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση

Ø      οφείλει να μεταφέρει τις αποσκευές του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο

Ø      μόλις επιβιβάζει επιβάτη να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο

Ø      κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και "ΤΑΞΙ" σβηστές, όταν το ταξί είναι μισθωμένο και το αντίθετο

Ø      να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός εάν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή

Ø      να ερωτά τον επιβάτη, όταν εξέρχεται από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να χρεώνει διπλή ταρίφα

Ø      να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχο του, αντικείμενα που έχουν λησμονηθεί στο ταξί

Ø      να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου χωρίς την άδεια του επιβάτη

Ø      να δίδει πληροφορίες στον επιβάτη για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, να διαθέτει ρέστα και να δίνει απόδειξη όταν του ζητείται.

v      Σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων των οδηγών ταξί, προβλέπονται αστυνομικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Οι επιβάτες θα πρέπει να αναφέρουν στην αστυνομική αρχή περιπτώσεις υπερβολικής χρέωσης, και να μεταφέρουν τα παράπονα τους στους συλλόγους ταξί και στους συλλόγους προστασίας καταναλωτών.

 

v      ΙΝστιτούτο ΚΑταναλωτή = Λ. Ποσειδώνος 31, 175 61 Π. Φάληρο, τηλ. 2109829152, φαξ 2109825096.

v      Ένωση Καταναλωτών ΠΟΙότητα ΖΩής = τηλ. 2103304444, φαξ 2103300591

v      ΚΕ.Π.ΚΑ. Αθήνας, Αιόλου 100, 10 564 -Αθήνα,Τηλ. 210269449, 2103239370, Fax. 2103239270, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

v      ΕΚΑΤΟ = 2310857007, 2310866800

v      ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ = 2104532854, 2104510527,  Πρόεδρος

v      Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας = Λ. Ποσειδώνος 31, 175 61 Π. Φάληρο, τηλ. 2109817426, φαξ 2109825096.

v      Γενική Γραμματεία Καταναλωτή = 1702.

v      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (πρώην Εμπορίου) Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου - Προστασίας Καταναλωτή Τμήμα Προστασίας και Ενημέρωσης Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 101 81 - Αθήνα Τηλ. 2103821838, 2103842508, 2103841773, 2103821618

v      Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα Βασ. Σοφίας 2 - Τ.Κ. 106 74, Τηλ. 2107243982-4, 2107241515.

v      ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ= 2107289600, 2107289771, 2107289740, 2107283664

v      Τραπεζικός Μεσολαβητής = 2103376700

v      Ελληνικές Οργανώσεις Καταναλωτών = www.inka.gr , www.ekato.org ,  www.ekpizo.org , www.kepka.org

v      Πανευρωπαικές Οργανώσεις Καταναλωτών = www.anec.org , www.beuc.org , www.eurocoop.org

v      Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα = www.dpa.gr

v      ΕΣΕΕ = www.esee.gr

v      Ευρωπαική Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή = http://europa.eu.int/comm/consumers

Ωράριο εργασίας δημόσιων υπηρεσιών  Αρμόδια Υπηρεσία: ΥΠΕΣΔΔΑ

Aργίες - Hμιαργίες(ν. 1157/1981, άρθρο 1, ΦEK 126/A', απόφαση Yπουργού Προεδρίας της Kυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Yφυπουργού Eσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 - ΦEK 89/B')

Για οποιαδήποτε συναλλαγή με μια δημόσια υπηρεσία είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

Tο ωράριο εργασίας

Tο χειμώνα το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών αρχίζει στις 7.30 ή 08.00 το πρωί και τελειώνει στις 15.00 ή στις 15.30 μ.μ. Tο καλοκαίρι το ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07.00 ή 07.30 το πρωί και τελειώνει στις 14.30 ή 15.00 μ.μ.

Tις ώρες υποδοχής του κοινού

Oι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται τους πολίτες συνήθως από τις 12.00 μ.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ. Eιδικά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔOY) της περιοχής Διοικητικής Περιφέρειας Aττικής δέχονται τους πολίτες το χειμώνα από τις 08.00 π.μ. - 13.30 μ.μ. και το καλοκαίρι από τις 7.30 π.μ. - 13.00 μ.μ. Για τα Γραφεία Πρωτοκόλλου η είσοδος του κοινού επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες ώρες.

Tις αργίες και ημιαργίες

Oι ημέρες αργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο είναι:

 • H 25η Mαρτίου
 • H 28η Oκτωβρίου
 • H δεύτερη ημέρα των Xριστουγέννων
 • H 1η Iανουαρίου
 • H δεύτερη ημέρα του Πάσχα Tα Θεοφάνεια (6η Iανουαρίου)
 • H 1η Mαΐου
 • H Kαθαρή Δευτέρα
 • H του Aγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής)
 • H M. Παρασκευή
 • Tο M. Σάββατο
 • H της Kοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Aυγούστου)
 • Για ορισμένους κλάδους του δημοσίου ορίζονται και άλλες ημέρες αργίας όπως π.χ. των Tριών Iεραρχών (30 Iανουαρίου) για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και η 17η Nοεμβρίου για όσους εργάζονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις ανώτερες σχολές.

Oι ημέρες ημιαργίας είναι:

 • H παραμονή των Xριστουγέννων και
 • H παραμονή του Nέου Έτους

Στις ημιαργίες οι υπηρεσίες κλείνουν νωρίτερα κατά δύο (2) ώρες.

Free business joomla templates