ΕλληνικάEnglish
ΑρχικήΕνημέρωση Μελών
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.


ΝΟΜΟΙ

• Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

• Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

• Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18]

• Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α)  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις.

• Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α) Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης & θέματα τουρισμού

• Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

• Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α) Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ... και άλλες διατάξεις

• Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α) Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις

• Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

• Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας ... Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού ...

• Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

• Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

• Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

• Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

• Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α) Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

• Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις

• Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

• Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις [τροποποίηση Ν.Ο.Κ.]

• Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

• Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις

• Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), ... και άλλες διατάξεις

• Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

• Π.Δ.33/1979 (ΦΕΚ 10 Α) Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

• Π.Δ.2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ) Περί ληπτέων υπόψιν στοιχείων & τρόπου καθορισμού όρων των προ 1923 οικισμών στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, καθορισμού όρων δομήσεως

• Π.Δ.24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) Τροποποίηση όρων & περιορισμών δόμησης γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων & εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

Π.Δ.20.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ) Τροποποίηση του  Π.Δ.6.10.78 (ΦΕΚ 538Δ) περί καθορισμού όρων & περιορισμών δομήσεως γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων & εκτός οικισμών

• Π.Δ.337/2000 (ΦΕΚ 281 Α) Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

• Π.Δ.43/2002 (ΦΕΚ 437 Α) Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες, τεχνικές προδιαγραφές

• Π.Δ.4.11.2011 (ΦΕΚ 289 ΑΑΠΘ) Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

• Π.Δ.112/2014 (ΦΕΚ 179 Α) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Κ.Υ.Α.ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120 Β 06) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

• Κ.Υ.Α.36873/2007 (ΦΕΚ 1364 Β) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, δικαιολογητικών & κάθε λεπτομέρειας για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

• Κ.Υ.Α.16793/2009 (ΦΕΚ 2086 Β) Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004

• Κ.Υ.Α.24208/2009 (ΦΕΚ 1138 Β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό κ.λ.π.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496 Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ....»

• Κ.Υ.Α.278/2012 (ΦΕΚ 615 Β) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Τουρισμού

• Κ.Υ.Α.27217/2013 (ΦΕΚ 3077 Β) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106 Β) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

• Κ.Υ.Α.65657/2013 (ΦΕΚ 3156 Β) Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

• Κ.Υ.Α.67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β) Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό & Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού

• Κ.Υ.Α.1746/2015 (ΦΕΚ 135 Β) Καθορισμός προδιαγραφών για υπηρεσίες (άρθ.25 Ν.4276-14) τεχνικών λειτουργικών & ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεων οινοτουριστικών επιχειρήσεων

• Κ.Υ.Α.1749/2015 (ΦΕΚ 145 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε Ε.Ε.Δ.Δ., Τ.Ε.Ε.&Τ.Ε.Κ. στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.

• Κ.Υ.Α.1751/2015 (ΦΕΚ 146 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Υ.Α.Γ1 443/1973 (ΦΕΚ 87 Β) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής & λειτουργίας αυτών

• Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β) Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της υπ΄αριθ. Γ1/443/73 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87 Β΄ 73)

• Υ.Α.2647 ΥΠΕΘΟ 538866 ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797 Β) Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη

• Υ.Α.3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 Δ) Κτιριοδομικός Κανονισμός

• Υ.Α.Τ/2023/2003 (ΦΕΚ 305 Β) Έγκριση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

• Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) Ίδρυση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α. Τ/185/2004 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) περί ίδρυσης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α.13635/2006 (ΦΕΚ 1684 Β) Τροποποίηση του π.δ. 337/2000

• Υ.Α.12403/2007 (ΦΕΚ 1441 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.16820/2008 (ΦΕΚ 1726 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.13635/2006

• Υ.Α.14423/2009 (ΦΕΚ 1711 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.15291/2009 (ΦΕΚ 1842 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες & υποκατηγορίες σύμφωνα το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/11

• Υ.Α.125/2012 (ΦΕΚ 195 Β) Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας & Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.177/2012 (ΦΕΚ 319 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.1958/13.1.2012 ''Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/11''

• Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών

• Υ.Α.167563ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β) Εξειδίκευση διαδικασιών, ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων-δραστηριοτήτων άρθρων 3,4,5,6,7 του ν.4014/11

• Υ.Α.17955/2013 (ΦΕΚ 2061 Β) Τροποποίηση του π.δ.43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων & τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α 43) όπως ισχύει

• Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

• Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β) Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων

• Υ.Α.26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων

• Υ.Α.27283/2014 (ΦΕΚ 3684 Β) Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.4276-2014 (Α΄ 155)

• Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

• Υ.Α.219/2015 (ΦΕΚ 14 Β) Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων & των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων & κλειδιών αντίστοιχα

• Υ.Α.91/2015 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.21185/13.10.2014 "Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ" (ΦΕΚ Β 2840)

• Υ.Α.9299/2015 (ΦΕΚ 961 Β) Κατάργηση Υ.Α.27283/29.12.14 (ΦΕΚ Β 3684) "Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθ.2 παρ.6 του Ν.4276/2014"

• Y.A.14129/2015 (ΦΕΚ 1476 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Γ. Ε.Ο.Τ.

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 532249/1994 (ΦΕΚ 616 Β) Κατάταξη παραδοσιακών ξενώνων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515518/2012 για προέγριση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515620/2012 για έκδοση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α.π. 603/15.1.2013 Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων


ΕΓΓΡΑΦΑ

• Έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με α.π. 7614/2012 Ενημέρωση για N.4070, 4072 / 2012

• Έγγραφο Γ.Γ. Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 20379/11.9.2013 Ενημέρωση για το νόμο Ν.4179/2013

• Έγγραφο της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 25653/8.12.2014 Κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

 

απο την ιστοσελίδα: http://www.fotiszervas.gr

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΤΚΕ «ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Δημοσιεύτηκε από το αρμόδιο δικαστήριο των Αθηνών, η προγραμματισμένη τροποποίηση του καταστατικού της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος.  Η τροποποίηση ήταν το κοινό αποτέλεσμα της συνέλευσης των αντιπροσώπων του κλάδου από όλη την επικράτεια, οι οποίοι συζήτησαν, προβληματίστηκαν και κατάθεσαν τις απόψεις τους ως προς το ποια μορφή επιθυμούν για το πανελλαδικό όργανό τους. Το νέο καταστατικό εκφράζει πλήρως την στρατηγική που έχει επιλεγεί από την οργάνωση για τα επόμενα χρόνια, με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της τουριστικής διαμονής και με την νέα του μορφή αναδιαρθρώνει, αναβαθμίζει και επεκτείνει την συλλογικότητα του κλάδου, προκειμένου αυτός να προσαρμοστεί στο νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο είναι οι εξής:

1. Μετονομάζεται η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος σε ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και διακριτικό τίτλο ΣΕΤΚΕ.

  1. Μεταβάλλεται ο τρόπος εκπροσώπησης των μελών, ώστε να γίνει περισσότερο αναλογικός και πιο αντιπροσωπευτικός, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι εκλογικές διαδικασίες.
  2. Επανακαθορίζονται τα αξιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καιρών και στην λειτουργία της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ πλέον κ. Κωνσταντίνος Μπρεντάνος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«…Είμαστε στο τέλος μίας πορείας που ξεκίνησε η παρούσα διοίκηση για την εισαγωγή σημαντικών τροποποιήσεων στο καταστατικό της οργάνωσης, ώστε να προσαρμοστεί σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Το νέο καταστατικό εξειδικεύει τον ρόλο της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης διαμονής, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον κλάδο με ουσιαστικό και παραγωγικό τρόπο, αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία μας και θεσμοθετεί την συλλογική μας πλέον εμπειρία για την αποτελεσματική διεκδίκηση των αιτημάτων των μελών μας.

Η διοίκησή μου νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη για την επίτευξη της τροποποίησης που αποτελεί διαδικασία – σταθμό στην συλλογική συνδικαλιστική μας δράση και θα μας επιτρέψει να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυξημένη αποτελεσματικότητα γι’ αυτά που πρέπει να πράξουμε και να προωθήσουμε στα επόμενα χρόνια. Όλοι μας αποδείξαμε ότι έχουμε την τόλμη να βλέπουμε απροκατάληπτα την κατάσταση του κλάδου και να προβαίνουμε στις απαραίτητες αλλαγές…»

ΑΘΗΝΑ 14/10/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την επαναφορά της προβλεπόμενης ευεργετικής ρύθμισης του ν. 4316/2014 ζητάει η ΣΕΤΚΕ (πρώην ΣΕΕΔΔΕ).

Την επαναφορά της προβλεπόμενης ευεργετικής ρύθμισης του ν. 4316/2014, η οποία αφορούσε την ένταξη και των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από φέτος, στα ειδικά κτήρια και στον μειωμένο συντελεστή φορολόγησης 0,5 τοις χιλίοις για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, όπως ισχύει στα ξενοδοχεία, αιτείται η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος – ΣΕΤΚΕ.

Σε επιστολή της προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπρεντάνος και Παναγιώτης Τοκούζης, η ΣΕΤΚΕ, ζητάει την αποκατάσταση του υπολογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας, θεσπίζοντας την ίδια φορολογική μεταχείριση και για τα τουριστικά κτίρια που ιδιοχρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων / διαμερισμάτων, όπως προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Στην επιστολή της, γνώση της οποίας έλαβαν παράλληλα ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, η ΣΕΤΚΕ υπογραμμίζει: «Δυστυχώς με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, στην Υποπαράγραφο Δ.3 για τον ΕΝΦΙΑ, καταργήθηκαν τα σχετικά εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 4223/2013, επαναφέροντας ξανά, αναιτίως, το καθεστώς ανισότητας και αδικίας στην φορολόγηση των ακινήτων των μικρών τουριστικών καταλυμάτων».

Προσθέτει δε πως οι μικροεπιχειρηματίες του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων θα κληθούν να καταβάλουν και πάλι πολλαπλάσια ποσά ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα ξενοδοχεία που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα (εταιρίες), γεγονός που θα οδηγήσει τελικώς στην οικονομική εξόντωση τους.

«Ελπίζουμε ότι κατανοείτε την ιδιάζουσα σημασία του θέματος και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ ώστε να επανέρθει η ισόνομη φορολογική μεταχείριση μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων όλων των μορφών», καταλήγει η επιστολή της ΣΕΤΚΕ.

Τουρισμός και οικονομία

Ξεκινούν τη 1η Νοεμβρίου τα πρώτα προγράμματα επιδοτήσεων από το νέο ΕΣΠΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - 13 Οκτώβριος 2015, 09:31

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.


Από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υφυπουργός ΕΣΠΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, γνωστοποίησε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα, θα κοινοποιηθούν οι πρώτες τρεις προδημοσιεύσεις για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.Επισημαίνοντας παράλληλα πως “κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό κατέχει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας, αλλά με σταθερό πάντα γνώμονα την ταχεία αύξηση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της εργασίας και τον σεβασμό για το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναμικού τμήματος της οικονομίας – των νέων επιστημόνων”.

Ποιες είναι οι άμεσες πρωτοβουλίες
Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί πρόσκληση για δράσεις εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, με δυνητικά ωφελούμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Θα παρουσιαστεί, επίσης, δράση ανάπτυξης της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Έμφαση θα δοθεί σε καινοτόμα σχέδια και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ και θα αφορά μέχρι και 2.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Μια τρίτη δράση που θα παρουσιαστεί άμεσα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις στήριξης της απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ, που αφορούν 65.000 ανέργους.

Εντός του επόμενου μήνα προχωρά, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες και το συντονισμό του έργου όλων των συναρμόδιων φορέων.

Φέτος θα προχωρήσει και η πρώτη δράση υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, ενός τομέα που ακμάζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα του βήματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης θα ενεργοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Σημειώνονται τα εξής:

  • Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.
  • Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
  • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης  και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
  • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
  • Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενω...

- See more at: http://traveldailynews.gr/news/article/60836#sthash.J3sDXIAx.dpuf

29.09.2015

Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.10.2015, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία και Τουριστικα Καταλύματα, στα νησιά των Κυκλάδων:

για τα νησιά Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος:
Μέχρι 30.9.2015 = 4%, από 1.10.2015 και μετά = 13%

για τα υπόλοιπα νησιά:
Μέχρι 30.9.2015 = 4%, από 1.10.2015 και μετά = 9%

Συντελεστές Φ.Π.Α. ξενοδοχείων και καταλυμάτων - Διευκρινίσεις από τη Γ.Γ.Δ.Ε.
[21.07.2015]

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1161/2015 ορίζεται:

"Με την παράγραφο 1 (περ. α΄ και γ΄) του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.07.15), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 01.10.2015 και εφεξής στο μειωμένο συντελεστή 13%.

Προκειμένου για τις νησιωτικές περιοχές για τις οποίες προβλέπεται η κατά 30% μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 είναι 4%.

Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από 20.07.2015 οι υπηρεσίες εστίασης υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23% και 16% για τα νησιά). Η εν λόγω διάταξη αφορά και τις υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύματα στους ειδικούς χώρους εστίασης που διαθέτουν, καθώς και στα δωμάτια ως υπηρεσία εξυπηρέτησης δωματίου (room service). Με στόχο την αποφυγή ουσιαστικής επιβάρυνσης του ξενοδοχειακού τομέα, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα τουριστικά πακέτα συμφωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της εκτέλεσής τους, στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, από 20.07.2015, να γίνεται ως εξής:

α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.

γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά παραμένουν τα ίδια, όπως είχαν προσδιοριστεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1182/26.8.2011 και ΠΟΛ.1208/5.10.2011, όταν η εστίαση είχε υπαχθεί στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ με το άρθρο 34, παρ. 1, του ν.3986/2011."

Ο Φ.Π.Α. στα νησιά για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. παροχής υπηρεσιών για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, και άλλους παρόμοιους χώρους κ.λπ., όταν οι υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις που εδράζονται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ι. Όπως είναι γνωστό, με την Π.Ν.Π. της 18ης Ιουλίου 2015, τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ με τους συντελεστές ΦΠΑ, του νόμου 2859/2000 και ορίστηκε ότι, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 6%. Δηλαδή, από την ημερομηνία ψήφισης της Π.Ν.Π. της 18ης Ιουλίου 2015, ήτοι από 20.7.2015 (σ.σ. δείτε την ακροτελεύτια παράγραφο 21 της απόφασης ΠΟΛ.1106/17.7.2015) έως και την 30.9.2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών των ανωτέρω περιπτώσεων ανέρχεται σε 6%.

Σημείωση: Από 1.10.2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. των παραπάνω υπηρεσιών μεταφέρεται από το 6% στο 13%.

ΙΙ. Από το συνδυασμό των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, ισχύει η μείωση του συντελεστή κατά ποσοστό 30%. Συνεπώς, για τα ξενοδοχεία, κ.λπ. που βρίσκονται στα ανωτέρω νησιά, ισχύει ο μειωμένος συντελεστής, ο οποίος ορίζεται στο 4% (σ.σ. 6% Χ 70% = 4,20% το οποίο στρογγυλοποιείται σε 4%). Ο συντελεστής Φ.Π.Α. 4% όπως είναι φυσικό θα ισχύσει μέχρι την 30.9.2015, όσο δηλαδή είναι σε ισχύ ο συντελεστής 6%.

ΙΙΙ. Από την 1.10.2015 και μετά, όπως ήδη αναφέραμε, έχουμε αφενός μεν, τη μεταφορά του συντελεστή Φ.Π.Α. για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από το 6% στο 13%, αφετέρου δε, τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης κατά ποσοστό 30% για τα νησιά που μνημονεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Σύμφωνα με την παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4334/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α' 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.
Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α'248)


Συνεπώς, από 1.10.2015 και μετά στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα δεν θα ισχύει ο μειωμένος συντελεστής κατά 30% για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία, κ.λπ., οπότε ο συντελεστής για τις περιοχές αυτές θα ανέρχεται στο 13%, δηλαδή όπως και για τις επιχειρήσεις του ιδίου τομέα που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το ίδιο θα ισχύει, αλλά από 1.6.2016 και μετά, στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Συνεπώς, στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά από 1.10.2015 και μέχρι 31.5.2016, θα ισχύει ο συντελεστής 9% και από 1.6.2016 ο συντελεστής 13%. Ο μειωμένος συντελεστής (σ.σ. 9%) θα παραμείνει σε ισχύ από 1.10.2015 μέχρι 31.12.2016 μόνο για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. 


IV. Μετά την παράθεση όλων των ανωτέρω, οι συντελεστές για την παροχή υπηρεσιών για διαμονή σε ξενοδοχεία, παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιοχές στην Ελλάδα

Από 20.7.2015 έως 30.9.2015

από 1.10.2015 έως 31.5.2016

από 1.6.2016 έως 31.12.2016

από 1.1.2017

Περιοχές με κανονικό συντελεστή

6%

13%

13%

13%

Νησιά (αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα)*

4%

13%

13%

13%

Νησιά (λιγότερο αναπτυγμένα νησιά)*

4%

9%

13%

13%

Νησιά (πλέον απομακρυσμένα νησιά)*

4%

9%

9%

13%


* Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών θα ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α'248).

Κλείνοντας τη σημερινή μας ανάλυση θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις προσωπικές μας απόψεις που βρίσκουν έρεισμα στις υφιστάμενες διατάξεις, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Για τις ιδιαιτερότητες που αφορούν σε ειδικότερα θέματα των ξενοδοχείων και λοιπών επιχειρήσεων (all inclusive και διαβάθμιση συντελεστών, κ.λπ.), πρέπει να περιμένουμε απόφαση από το υπ. Οικονομικών που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα ρίχνει φως σε όλες τις περιπτώσεις.

Σελίδα 7 από 13
Free business joomla templates