ΕλληνικάEnglish
ΑρχικήΕνημέρωση Μελών
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Υλοποίηση Β' φάσης

 

Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών
Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Πρόγραμμα Γ' ηλικίας

 

Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Ο κατάλογος των καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τις 21/02/2014.

 

link= http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91


Συνοπτικός οδηγός μεταβολών Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2014

του Παναγιώτη Ντινούδη, οικονομολόγου - φοροτεχνικού  

Από 1/1/2014 έχουμε μια πληθώρα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία 

που αν μη τι άλλο για την προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις απαιτείται να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και η έκτασή τους, με ανάγκη δε να δοθεί χρόνος προσαρμογής. 
Στον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) μεταβολές επέρχονται τόσο με την εισαγωγή νέων διατάξεων, σε συνάρτηση και με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) όσο και με την κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων. 
Εν αναμονή των εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών για την ρύθμιση/ χειρισμό/ αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών θεμάτων, ακολουθεί μια συνοπτική κατά το δυνατόν αναφορά στις μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ. 
Περιεχόμενα
1. Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών 
2. Αγρότες 
3. Έντυπα Ασφαλών Πληροφοριών 
4. Δελτίο Αποστολής 
5. Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου 
6. Φορτωτικές (έγγραφα μεταφοράς) 
7. Απόδειξη Αυτοπαράδοσης 
8. Απόδειξη Δαπάνης 
9. Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών 
10. Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικών συναλλαγών 
11. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών 


1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου Κώδικα ορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται/ απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του Κώδικα αυτού. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών οδηγίες/ διευκρινίσεις είχαν κοινοποιηθεί με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (απαντήθηκαν και περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο). 
Αν για τους αγρότες το θέμα φαίνεται να καταλήγει (για την ώρα) και σχετική η αναφορά στο επόμενο θέμα, κρίσιμο είναι πως θα αντιμετωπιστεί από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 τουΚ.Φ.Α.Σ. και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από τον σε ισχύ την 1/1/2014 Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 

1.1 Με την (σε ισχύ) διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται ότι «δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο». Για την διάταξη αυτή είχε διευκρινιστεί : 
ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (απόσπασμα)
«… οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του 48 του Ν.2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:
• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ
Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.
Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά».
Κατ' αρχήν, ως είναι γνωστό στον νέο Κ.Φ.Ε. δεν υφίσταται η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία καθώς εισήχθη για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες η έννοια της «επιχειρηματικής δραστηριότητας». 
Δεύτερον, στο νέο Κ.Φ.Ε. και στο άρθρο 21 δίδεται η έννοια του εισοδήματος/ κέρδους από «επιχειρηματική δραστηριότητα» στα πλαίσια «επιχειρηματικών συναλλαγών». Ως επιχειρηματική συναλλαγή ορίζεται «κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων». Η έννοια αυτή πλησιάζει τη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. που αναφέρει ότι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών είναι κάθε πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική επικράτεια με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. 
Θεωρώ ότι αιτία του νέου Κ.Φ.Ε. θα πρέπει να παρασχεθούν από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίσεις ως προς την έκταση/ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

1.2 Όμοια με τα ανωτέρω, θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η από 1/1/2014 έκταση/ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., για τον βαθμό που εξακολουθεί και ισχύει το όριο της απαλλαγής για φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
!σημείωση: Το κείμενο της παρ. 3 του άρθρου 3 τίθεται αμέσως παρακάτω στο επόμενο θέμα.


2. ΑΓΡΟΤΕΣ
2.1 Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του Ν.4223/2013 τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) ως προς τα πρόσωπα που εξαιρούνται/δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, με έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων από την 1/1/2014. 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 3 παρ. 3
Ως ισχύει με το Ν.4223/2013
«3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεοαπεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επίπροσώπων που επιλέγουν την ένταξή της στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη».
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 3 παρ. 3
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
«3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική  περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

Οι διατάξεις του προηγούμενου  εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεοαπεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επίπροσώπων που επιλέγουν την ένταξή της στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη».

2.2 Με τις νέες διατάξεις εισήχθησαν ως εξαιρούμενα πρόσωπα/ μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υπό τις προϋποθέσεις/κριτήρια που τίθενται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
Υπό τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν και στο κείμενο του νόμου (Κ.Φ.Α.Σ.) δεν υπήρχε πρόβλεψη/ αναφορά στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013 είχε κοινοποιηθεί ότι δεν είναι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41και 42 του Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) που το εισόδημά τους από την άσκηση της δραστηριότητάς τους αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. 
Μετά την αντικατάσταση του Κ.Φ.Ε.- Ν.2238/1994 με τον νέο Κ.Φ.Ε.- Ν.4172/2013 όπου δεν προβλέπεται «αντικειμενικός τρόπος» προσδιορισμού του εισοδήματος από γεωργική δραστηριότητα, γεννήθηκε ζήτημα ένταξης/ εφαρμογής απ' όλα τα πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. Καθώς προφανώς κρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο/ αδύνατο στη βάση όλων των ιδιαιτεροτήτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τέθηκε νέα διάταξη καιπεριορίστηκαν τα πρόσωπα (αγρότες) που υποχρεούνται από 1/1/2014 να τηρούν βιβλία/ στοιχεία (και εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α.. 
Οι υπόχρεοι (αγρότες) από 1/1/2014 στην εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και του Φ.Π.Α. (καθώς μετατάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς του φόρου) είναι όσοι πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1281/30-12-2013.

3. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ)
3.1 Με την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013) είχε περιοριστεί ο αριθμός των επιτηδευματιών που υποχρεούνταν σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων ("έντυπα ασφαλών πληροφοριών", όπως αναφέρονται στον Κ.Φ.Α.Σ.). Οι υπόχρεοι αυτοί ορίζονταν στην παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (έναντι όσων ορίζονταν στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.- Π.Δ.186/1992). 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 4 παρ. 23
«23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη.
Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν.1809/1988.
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014».

3.2 Όπως αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 4, οι διατάξεις αυτές (υποχρέωση τήρησης “εντύπου ασφαλών πληροφοριών”)παύουν να ισχύουν από 1/1/2014

3.3 Για τον από 1/1/2014 τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών των έως την 31/12/2013 υπόχρεων σε τήρηση “εντύπου ασφαλών πληροφοριών” σχετική η αναφορά στο δέκατο θέμα του παρόντος. 


4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Όπως προβλεπόταν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 5 αυτού για το «δελτίο αποστολής» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014.
Συνέπεια αυτής της κατάργησης (του δελτίου αποστολής) ήρθε/ προστέθηκε νέα διάταξη ως παρ. 19 στο άρθρο 6 («τιμολόγηση συναλλαγών») του Κ.Φ.Α.Σ. (με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013) με ισχύ από 1/1/2014, ως εξής :    
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 19
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση».
Προς ώρας, ως μόνη αναφορά στο θέμα/ διάταξη είναι το από 2/1/2014 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ότι : 
«Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ..
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων».
Αναμφίβολα γεννώνται πολλά ερωτήματα για την έκταση και την εφαρμογή του νέου μέτρου που έρχεται σε αντικατάσταση του δελτίου αποστολής. Ενδεικτικά : 
·    Το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» φαίνεται να καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις συναλλαγών προς πώληση αγαθών (απευθείας ή μέσω τρίτου). Δεν διακρίνεται χειρισμός για λοιπές περιπτώσεις όπως διακίνηση για επίδειξη, συμμετοχή σε έκθεση, προς επισκευή κ.λπ., 
·    Από το κείμενο του δελτίου τύπου φαίνεται ότι το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» συνοδεύει τα αγαθά, δηλαδή εκδίδεται είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή προ της έναρξης της διακίνησης. 
·    Δεν απαιτείται «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών εφόσον εκδίδεται άμεσα στοιχείο αξίας και τα αγαθά συνοδεύονται έως τον τόπο προορισμού με το στοιχείο αυτό. Το στοιχείο αξίας μπορεί να είναι τιμολόγιο και θεωρώ και  απόδειξη λιανικής πώλησης από Φ.Τ.Μ. ή Η.Υ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..  


5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
5.1 Με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 επήλθε μόνο νομοτεχνική προσαρμογή στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, συνέπεια της κατάργησης του άρθρου 5 του Κώδικα για το δελτίο αποστολής, ως εξής : 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 14
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.
Ως ισχύει με το Ν.4223/2013
Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.
Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται  το  αργότερο σε  ένα  (1)  μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση.
Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

5.2 Σε συνάρτηση και με τις διατάξεις της επόμενης παρ. 15 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Α.Σ., συνάγεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου παραμένει ως είχε και δεν μεταβάλλεται από 1/1/2014. Εκ τοις πράγμασι περιορισμοί πιθανά θα ανακύψουν από λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται και αναφέρομαι στην υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα που αναμένεται να θεσπιστεί. 


6. ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Όπως προβλέπονταν από τις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Α.Σ.,οι διατάξεις του άρθρου 8 για τα «έγγραφα μεταφοράς» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014.
Ειδικότερα, με τις παρ. 1- 10 του άρθρου 8 προβλέπονταν (ανάλογα, όπως στο άρθρο 16 του Κ.Β.Σ.) η έκδοση εγγράφων μεταφοράς (φορτωτική, διπλότυπη απόδειξη, διορθωτικό σημείωμα) και ρυθμίζονταν το περιεχόμενο αυτών και ο χρόνος έκδοσης. Βάσει των διατάξεων αυτών είχε θεσπιστεί το «ημερολόγιο μεταφοράς» (αθεώρητο από 1/1/2013) και προβλέποταν η δυνατότητα έκδοσης «συγκεντρωτικής φορτωτικής». 
Για τα θέματα που ανακύπτουν εκτίμησή μου, με επιφύλαξη για όσα ορίσει με εγκύκλιό της η δ/νση Κ.Φ.Α.Σ. του Υπ. Οικονομικών, είναι : 
·    Ως λογικό αποτέλεσμα μετά την κατάργηση του άρθρου 8 θεωρώ ότι όσοι υπόχρεοι συναλλαγών υποχρεούνταν στην έκδοση φορτωτικής θα πρέπει από 1/1/2014 να εκδίδουν Τιμολόγιο (και για τις συναλλαγές με το κοινό Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, βλ. σχετικά και ΠΟΛ.1001/2-1-2014). 
·    Ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, κατά το λογικό θα είναι αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Για την περιγραφή του είδους παρεχόμενων υπηρεσιών στο τιμολόγιο παρατίθεται απόσπασμα από την ΠΟΛ.1061/28-3-2013
ΠΟΛ.1061/28-3-2013 (απόσπασμα)
«Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παρ. 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.
Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων».
·    Ως προς το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, κατά το λογικό και όπως ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι αυτός της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (σε αντίθεση με το χρόνο έκδοσης της φορτωτικής που προβλέποταν κατά την παραλαβή των αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου). 
·    Για τις περιπτώσεις που προβλέπονταν «συγκεντρωτικές φορτωτικές» για τις επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες στον ίδιο εντολέα (πελάτη)- υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, μια λογική υπόθεση είναι ότι θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες: 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 2
«Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή- πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις».
ΠΟΛ.1004/4-1-2013
«Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής, καλύπτει την τιμολόγηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι με τον όρο "επαναλαμβανόμενες πωλήσεις" αγαθών και υπηρεσιών, νοείται η εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενη ημέρα ή κατ' αραιότερα χρονικά διαστήματα πώληση αγαθών ή υπηρεσιών».


7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014είναι και αυτή της παρ. 12 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Η απόδειξη αυτοπαράδοσης είναι/ ήταν σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 7 («πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών») και του άρθρου 9 («πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών») του Κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). 
Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. προβλέπεται ότι θεωρούνται ως πράξεις υπαγόμενες στο φόρο και οι πράξεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καίτοι λείπει το στοιχείο της πώλησης/ αντιπαροχής στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. 
Με την παρ. 12 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπονταν ότι στις«περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το Ν.2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης». Παρέχονταν δε η δυνατότητα αντί απόδειξης αυτοπαράδοσης να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας (προβλεπόμενο στον Κώδικα, π.χ. τιμολόγιο), εφόσον κατά την έκδοσή αναγράφονταν σ΄αυτό η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». 
Καθώς οι διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. είναι σε ισχύ, μετά την κατάργηση του στοιχείου αυτοπαράδοσης από τον Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει κενό καθώς με βάση κάποιο παραστατικό στοιχείο θα πρέπει να καλύπτονται οι διατάξεις του κωδ. Φ.Π.Α.. 


8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014είναι και αυτή της παρ. 13 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση απόδειξης δαπάνης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Με τις διατάξεις αυτές (ανάλογα του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.) καλύπτονταν (i) η περίπτωση έκδοσης στοιχείου για δαπάνη υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών όταν ο δικαιούχος της αμοιβής δεν ήταν υπόχρεος σε έκδοση στοιχείου (τιμολογίου) καθώς και (ii) η περίπτωση δώρων από  υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης. 
Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω στο θέμα για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, για την από 1/1/2014 καταβολή αμοιβής σε πρόσωπο μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μια λογική υπόθεση είναι ότι θα εκδίδεται στοιχείο (τίτλος/ τιμολόγιο από τον υπόχρεο που καταβάλλει την αμοιβή) σύμφωνα με την διάταξη της παρ.  5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.στην οποία προστέθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 και η περίπτωση της λήψης υπηρεσιών.
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 παρ. 5
Ως ισχύει με τον Ν.4223/2013
«5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού, για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 παρ. 5
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
«5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού, για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ...................
Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».


9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως είχαν θεσπισθεί αρχικά προβλέπονταν ότι από 1/1/2014 θα παύσει να ισχύει το άρθρο 7 του Κώδικα αυτού για τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών.  Όμως, με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 τροποποιήθηκε η αρχική διάταξη και τέθηκε ότιτο άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. θα παραμείνει σε ισχύ για το 2014 και θα παύσει να ισχύει από 1/1/2015.


10. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με την ΠΟΛ.1001/2-1-2014 κοινοποιήθηκε από το Υπ. Οικονομικών η δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών να μη χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι αυτοί δύνανται να εκδίδουναπό 1/1/2014 χειρόγραφα- αθεώρητες αποδείξεις, με τους περιορισμούς/ προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που οι αυτοί υπόχρεοι επιλέξουν να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μηχανογραφικά υποχρεούνται σε χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού.


11. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο αμέσως προσεχές διάστημα υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών  σε μηνιαία βάση για τα έσοδα και σε τριμηνιαία βάση για τις αγορές/ δαπάνες.   
Στις καταστάσεις αυτές, πέραν των συναλλαγών με άλλους υπόχρεους από μηδενική βάση και όχι από το ποσό των 300,00€ θα περιλαμβάνονται και (i) οι συναλλαγές με μη υπόχρεους σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, και, (ii) στοιχεία λιανικών πωλήσεων (με διάκριση και ανά φορολογικό μηχανισμό) και στοιχεία λοιπών δαπανών (ηλεκτρικό κ.λπ.) με μία συγκεντρωτική εγγραφή.  
Με το περιεχόμενο (αξίες) των καταστάσεων αυτών (πωλήσεις/ αγορές/ Φ.Π.Α.) θα ελέγχεται και η ορθότητα/ ακρίβεια των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (ή/και αντίστροφα η διαδικασία). 
Αν ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών- προμηθευτών οριστεί εντέλει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα/ τριμήνου, αντίστοιχα για τα έσοδα και έξοδα, ο χρόνος τον οποίο θα έχουν στην διάθεσή τους οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ λίγος.  Κατ' ουσία δηλαδή φαίνεται να περιορίζεται ο θεσμοθετημένος χρόνος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίων) και ενημέρωσης των βιβλίων (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία η ενημέρωση γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., παρ. 18 άρθρου 4 Κ.Φ.Α.Σ.) 


επισήμανση
Στο κείμενο περιέχονται για ορισμένα θέματα προσωπικές απόψεις/ εκτιμήσεις. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι για όλα τα θέματα αναμένονται Υπ. Αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται τα θέματα που ανακύπτουν.  

11/1/2014

30/1/2014

Προς ΣΕΕΔΔΕ, Υπόψη Προέδρου και Γ.Γραμματέα.

Προτείνω να διερευνηθεί (από το ΔΣ και τον Νομικό Σύμβουλο) η πιθανότητα να ζητήσουμε δικαστικά να εξαιρεθούν τα δωμάτια των τουριστικών καταλυμάτων από την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων εξ αιτίας χρήσης τηλεόρασης για δυο λόγους:

 1. Διότι το δωμάτιο μετά την ενοικίαση σε πελάτη, αποτελεί πλέον ιδιωτικό και όχι δημόσιο χώρο
 2. Διότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στο αναπαραγόμενο προϊόν και την εμπορική δραστηριότητά της επιχείρησης. Δηλαδή η μεταδιδόμενη μουσική από τη τηλεόραση του δωματίου δεν είναι συστατικό στοιχείο της προσέλκυσης πελατών, ούτε συνεισφέρει στην ενοικίαση των δωματίων.

Με τιμή

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ,

ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος

τηλ.2281084470, fax.2281085769, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ερμούπολη, 84100 Σύρος

----------------------------------------- --------------------------------------------------------

Ενημέρωση από την ΕΣΕΕ σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

Τρόποι άμυνας των εμπορικών επιχειρήσεων

09/01/2014

ΠΗΓΗ: 08/01/2013, ΕΣΕΕ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014

Πνευματικά Δικαιώματα και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης

Με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και σε εκτέλεση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (98/93/ΕΟΚ), καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας η προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα) και των συντελεστών παραγωγής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα: αφορούν ερμηνευτές, μουσικούς, παραγωγούς κλπ.).

Σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου, οι ανωτέρω μπορούν να συστήνουν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων τους, στους οποίους αναθέτουν την διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων, με σκοπό την προστασία, την διαπραγμάτευση  για τους όρους παραχώρησης των αδειών εκμετάλλευσης και την είσπραξη από τον οργανισμό του αντιτίμου των αδειών ή των αμοιβών που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που μας αφορούν είναι οι εξής:

 • Για τα πνευματικά δικαιώματα η ΑΕΠΙ, η οποία αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία.
 • Για τα συγγενικά δικαιώματα, οι οργανισμοί ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΡΑΤΩ είναι αστικοί μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, έχουν συσταθεί με πράξη του Ειρηνοδικείου της έδρας τους και έχει εγκριθεί η λειτουργία τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.  Ο οργανισμός GRAMMO είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγκριθεί η λειτουργία της από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Συνεπώς, οι ως άνω οργανισμοί έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα λειτουργούν στα πλαίσια του ν. 2121/1993.  Μπορούν δε να πραγματοποιούν στα καταστήματα των εμπόρων ελέγχους, μόνοι τους ή με σύμπραξη της δημόσιας αρχής (άρθρο 55 παρ. 1ζ ν. 2121/1993), εφόσον αυτά διαθέτουν ηχητική ή οπτική (ή μικτή) εγκατάσταση (άρθρο 49 ν. 2121/1993).

Συγκεκριμένα, όταν εικόνα ή ήχος χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης (δηλαδή το κατάστημα) οφείλει εύλογη αμοιβή.  Η αμοιβή καταβάλλεται υποχρεωτικά στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα ή έξοδα ή ο συνδυασμός αυτών, καθώς και ποσά που πραγματοποιούνται από την επαγγελματική δραστηριότητα αυτού που εκμεταλλεύεται το έργο (άρθρο 32 ν. 2121/1993).

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν, να εισπράττουν και να επιδιώκουν δικαστικά τις σχετικές αμοιβές.

Υπόχρεο είναι το εμπορικό κατάστημα που έχει ολοκληρωμένο και προεγκατεστημένο ηχητικό σύστημα μετάδοσης ήχου ή εικόνας.

Αυτονόητα εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής το κατάστημα το οποίο διαθέτει ένα απλό ραδιόφωνο ή μια μικρή τηλεόραση δίπλα στο ταμείο, καθώς αυτά εμπίπτουν στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, η οποία επιτρέπεται κατά το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2121/1993.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της αμοιβής καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση για συμμόρφωση και καταβολή εκ μέρους της υπόχρεας επιχείρησης είναι αυθύπαρκτη και δεν χρειάζεται η πρόσκληση και η διαπίστωσή της από κανένα.  Υπό αυτήν την έννοια είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας που πρέπει να προβληματιστεί ότι οφείλει την σχετική αμοιβή - αποζημίωση, χωρίς να πρέπει να περιμένει την «επίσκεψη» του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Δυνάμει του νόμου, προβλέπεται ακόμη και ποινική δίωξη του μη συμμορφούμενου.  Θεωρητικά, οι Οργανισμοί θα μπορούσαν αντί να ειδοποιούν με εξώδικα, να καταθέτουν μηνύσεις.  Ευτυχώς, δεν έχουν γενικεύσει αυτήν την πρακτική, αν και έχουν διαπιστωθεί σχετικά κρούσματα, κυρίως στην περιφέρεια.

Τρόποι άμυνας των εμπορικών επιχειρήσεων

Οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης εμφανίζουν ολοένα και πιο έντονη δραστηριότητα με αποδέκτες τα εμπορικά καταστήματα, στην κατεύθυνση καθορισμού και είσπραξης αμοιβής για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα που εκπροσωπούν.

Η μεθοδολογία που ασκούν είναι η εξής: Καθορίζουν αυθαίρετα (και -κατά την γνώμη μου- υπερβολικά, ενόψει ενδεχομένως εξώδικης διαπραγμάτευσης με τον υπόχρεο ή επηρεασμού του δικαστηρίου, εάν ο καθορισμός φτάσει στο ακροατήριο) τον πίνακα αμοιβών για τα εμπορικά καταστήματα, τον οποίο και αποστέλλουν με εξώδικο πρόσκληση, τάσσοντας προθεσμία.  Συνήθως οι καταστηματάρχες (κακώς) αγνοούν αυτήν την πρόσκληση και δεν απαντούν.  Ακολούθως οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο οι καταστηματάρχες επίσης αποφεύγουν και έτσι δικάζονται ερήμην.

Καταρχήν, οι επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση εικόνας και ήχου δεν θα πρέπει να αγνοούν την εξώδικο πρόσκληση των οργανισμών.  Πρέπει να απαντούν με τον ίδιο τρόπο, διαμαρτυρόμενες για το υψηλό ποσό αμοιβής και καλώντας τους οργανισμούς σε κατ' ιδίαν διαπραγμάτευση.  Υπενθυμίζεται ότι οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να μειώσουν κατά το δοκούν το ύψος της αμοιβής.  Εάν η διαπραγμάτευση αποτύχει, τότε αναμένουμε το δικαστήριο (θα επιδοθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον οργανισμό), όπου και η επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της.  Το δικαστήριο θα αποφανθεί οριστικά για το ύψος της αμοιβής - αποζημίωσης.

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση εικόνας και ήχου θα απαντήσουν εξώδικα, γνωστοποιώντας το γεγονός αυτό στους οργανισμούς και αρνούμενες να καταβάλλουν οποιαδήποτε αμοιβή.  Εννοείται ότι και οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρασταθούν στο δικαστήριο, όπου θεωρώ βέβαιο ότι θα προσφύγουν οι οργανισμοί.

Γνώμη μου είναι ότι το ρόλο του διαμεσολαβητή - διαπραγματευτή για λογαριασμό των εμπορικών επιχειρήσεων, μπορεί να αναλάβει και ο αρμόδιος εμπορικός σύλλογος, ο οποίος μπορεί να συμφωνήσει μία ρύθμιση-πακέτο για όλα τα μέλη του.

Εάν η υπόθεση καθορισμού φτάσει στο δικαστήριο, αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες - έμποροι, είναι τα εξής:

 1. Θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο την έλλειψη κεντρικής μόνιμης εγκατάστασης ήχου ή εικόνας.
 2. Θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο την ανυπαρξία αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο αναπαραγόμενο προϊόν και την εμπορική δραστηριότητά της. Για παράδειγμα, έχει κριθεί ότι βιβλιοπωλείο και κατάστημα εργαλείων που είχαν μόνιμη κεντρική ηχητική εγκατάσταση απαλλάχθηκαν της σχετικής υποχρέωσης, καθώς δέχθηκε το δικαστήριο ότι η μεταδιδόμενη μουσική δεν ήταν συστατικό στοιχείο της προσέλκυσης πελατών, ούτε συνεισέφερε στην πώληση των προϊόντων τους. Για την απόδειξη των παραπάνω, χρήσιμη είναι η προσαγωγή φωτογραφιών του χώρου, στοιχείων της δραστηριότητας, οικονομοτεχνικών μελετών κλπ.
 3. Θα πρέπει στην αίτηση των οργανισμών να αναφέρονται με σαφήνεια οι αλλοδαποί καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται και ποιές συμβάσεις αμοιβαιότητας έχουν υπογράψει με ανάλογους αλλοδαπούς οργανισμούς.
 4. Σύμφωνα με το άρθρο 67 ν. 2121/1993, τα συγγενικά δικαιώματα των ξένων έργων προστατεύονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς αμοιβαιότητας, δηλαδή εφόσον προστατεύονται και στην αντίστοιχη ξένη χώρα παραγωγής. Στις ΗΠΑ, από όπου προέρχεται και ο μέγιστος όγκος του ξένου ρεπερτορίου δεν υπάρχει διάταξη νόμου, που να προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα. Άρα, η επιχείρηση που θα αποδείξει ότι μεταδίδει μόνο μοντέρνα αμερικάνικη μουσική, θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων.

Σε ότι αφορά τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, πρέπει να σημειωθεί και το επιχείρημα περί αντισυνταγματικότητας που έχει προβληθεί και στηρίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας.  Ωστόσο το επιχείρημα δεν έχει υποστηριχθεί έως σήμερα από τα δικαστήρια, καθότι η ισότητα δεν πλήττεται αφού η αμοιβή καθορίζεται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό.

Ας μην ξεχνάμε ότι το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής προβλέπεται πλέον και στα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά κράτη, προβλέπεται μάλιστα και από την Οδηγία 29/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 81 ν. 3057/2002).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και το εξής: Η συμφωνία θέσπισης ενοποιημένου καταλόγου παροχής αμοιβών από τους τρεις οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων (οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων με διαφορετικό αντικείμενο και συμβολή στο παραγώμενο πνευματικό αγαθό) θα μπορούσε να είναι απαγορευμένη σύμπραξη στα πλαίσια του άρθρου 1 ν. 703/1977 και αξίζει να ανιχνευθεί αυτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από καταγγελία κάποιου θιγόμενου καταστηματάρχη.

Ωστόσο ακόμη και εάν κρινόταν ότι η θέσπιση ενοποιημένου καταλόγου αμοιβών είναι εναρμονισμένη πρακτική, αυτό δεν θα αναιρούσε την υποχρέωση του κάθε εμπόρου που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις να καταβάλλει αμοιβή - αποζημίωση στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.  Απλά θα δημιουργούσε υποχρέωση των οργανισμών να παύσουν την υιοθέτηση ενιαίου πίνακα - «τιμολογίου».

 

 

Θέμα: Εγκύκλιος Τεχνικού Ασφαλείας.

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας «Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρηση του.». Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1ον Δεν είναι υποχρεωτική η θεώρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, στις επιχειρήσεις που δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας.

2ον Οι φορείς διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

3ον Όσοι συνάδελφοί μας ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, καταχωρούνται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Βάσει υπουργικής απόφασης, ισχύει η παράταση επιμόρφωσης εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2014 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναγράφονται κατωτέρω έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε πολλές περιπτώσεις αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο. Για την ακριβέστερη εφαρμογή τους απευθυνθείτε στους συνεργάτες σας λογιστές φοροτεχνικούς

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1.         Καταργήθηκε η θεώρηση όλων των βιβλίων και στοιχείων (Δελτία Αποστολής κτλ). Τυχόν αποθέματα θεωρημένων παραστατικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως  τους.

2.         Καταργήθηκαν όλα τα πρόσθετα βιβλία (βιβλίο κίνησης πελατών - πόρτας, ασθενών, γυμναστηρίου, θεραπευτηρίου, εκπαιδευτηρίου)

3.         Από τον Φεβρουάριο του 2014 και κάθε 15η του μήνα θα υποβάλλονται μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών για διασταυρώσεις  στην ΓΓΠΣ, σήμερα λειτούργει πιλοτικά και από τον Φεβρουάριο του 2014 υποχρεωτικά με τα αντίστοιχα πρόστιμα από την μη υποβολή .(αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος )

4.         Από 01/01/2014 δεν αναγνωρίζεται δαπάνη (αγορές εμπορευμάτων, έξοδα κα) άνω των 500,00 ευρώ, εφόσον δεν εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπέζης ή με κατάθεση σε λογαριασμό του εκδότη του στοιχείου ή με επιταγή. Υποχρεωτικά ο λογιστής θα πρέπει στο τέλος του χρόνου και κατά την συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης να αφαιρει από τις Αγορές ή τις Δαπάνες όσα παραστατικά δεν έχουν εξοφληθεί με τον παραπάνω τρόπο. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να πληρώνουν μέσω τραπέζης με κατάθεση ή επιταγή όλα τα τιμολόγια τους που είναι πάνω από 500,00 ευρώ να συρράπτουν τα αποδεικτικά αυτά πληρωμής πίσω από κάθε παραστατικό. Επειδή κατά την ενημέρωση των τιμολογίων στα βιβλία ενδεχομένως να μην έχει πληρωθεί ο προμηθευτής  η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχει την ορθότητα της παραπάνω διαδικασίας. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης κάθε τέτοιου τιμολογίου.

5.         Καταργήθηκε το Δελτίο Αποστολής ως παραστατικό διακίνησης και αντί για αυτού πλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν ένα έντυπο ως συνοδευτικό των εμπορευμάτων που θα το ονομάζουν όπως επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύουν και να διατηρούν αντίγραφο όπου να αποδεικνύεται με κάθε δυνατό τρόπο το πραγματικό γεγονός και την ορθότητα της συναλλαγής (συμφωνητικά παραγγελίες εντολές κ.α.). Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να μην εκδώσει κανένα συνοδευτικό μεταφοράς εμπορευμάτων και να αποστείλει τα εμπορεύματα στον πελάτη της με Τιμολόγιο Πώλησης ή Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2014

1.         Η μη υποβολή δήλωσης μηδενικής ή πιστωτικής καθώς και η τροποιητική δήλωση αυτών για ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, VIΕS, ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ και Ε9, έχουν πρόστιμο 100,00 ευρώ για την πρώτη δήλωση, 200,00 ευρώ για την δεύτερη δήλωση και 400,00 για την τρίτη δήλωση και εφεξής.

2.         Η μη υποβολή χρεωστικών καθώς και η υποβολή τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών, φόρου ελεύθερων επαγγελμάτων, φόρου εργολάβου κ.α) έχει πρόστιμο 1.000,00 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων και 2.500,00 για όσους έχουν Γ΄ Κατηγορίας. Τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός 5 (πέντε) ετών και τετραπλασιάζονται αν αυτό συμβεί για τρίτη και περισσότερες φορές.

3.         Η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου δηλαδή απόδειξης λιανικών συναλλαγών ή τιμολογίου πώλησης επισύρει πλέον πρόστιμο ύψους 1.000,00 ευρώ χωρίς δικαίωμα συμβιβασμού για όσους τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων και 2.500,00 για όσους έχουν Γ΄ κατηγορίας βιβλία. Σε περίπτωση εντός πέντε (5) χρόνων η παράβαση επαναληφθεί για δεύτερη φορά το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τρίτης επανάληψης εντός πενταετίας τα πρόστιμα τετραπλασιάζονται.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.         Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό πρέπει από 7/1/2014 να τηρούν υποχρεωτικά και το ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ το οποίο ενημερώνεται πριν από κάθε αλλαγή ωραρίου ή ρεπό ή για οποιαδήποτε μεταβολή της σύμβασης εργασίας. Δηλαδή πλέον δεν επιτρέπεται ούτε δικαιολογείται ή οποιαδήποτε αλλαγή των ημερών και της ώρας εργασίας του κάθε εργαζομένου χωρίς να έχει συμπληρωθεί το ανωτέρω βιβλίο (δηλαδή δικαιολογίες του τύπου ο εργαζόμενος άργησε να έρθει και γι αυτό δουλεύει ακόμα ή έκανε το ρεπό του χθες και δουλεύει σήμερα … τέλειωσαν).

2.         Επιβάλλεται πρόστιμο από 7/1/2014 10.550,00 ευρώ ανά εργαζόμενο, εφόσον δεν συμπεριληφθεί στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ (δήλωση μισθοδοσίας στο ΙΚΑ)

3.         Πρόσληψη εργαζομένου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει εργασία πριν την οριστική υποβολή της πρόσληψης του στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ. Υπενθυμίζουμε ότι είναι και σε ισχύ η επιβολή προστίμου 10.550,00 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο στις επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ενδεικτικές αλλαγές που έχουν επέλθει, καθώς και από τα πρόστιμα που απειλούν τις επιχειρήσεις, συμπεραίνουμε ότι επιβάλλεται πλέον η οργάνωση, η σχολαστικότητα και η υπευθυνότητα από όλες τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν άριστη συνεργασία με τους λογιστές τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα παραπάνω πρόστιμα με δική τους ευθύνη

Ανακοίνωση προς τα τουριστικά καταλύματα – μέλη της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ:

Από 1/1/2014 ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών:

 1. Κατάργηση βιβλίου Πόρτας. Οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, από 1.1.2014, δεν υποχρεούνται στη τήρηση πρόσθετων βιβλίων.
 2. Κατάργηση θεώρησης βιβλίων Εσόδων-Εξόδων. Από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο.
 3. Συνεχίζουμε να εκδίδουμε Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη.

Με τιμή,

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ,

ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΟΛ.1023/20.1.2014

Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ Β'-Α'

 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Δ. Σταθάς - Ελ. Φραγκούλη

Α. Λουγκάνη - Δ. Καρύδη

Τηλέφωνο : 210 3610030-210 3610065 210 3627090 - 210 3638389

ΠΟΛ 1023/2014

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), που ισχύουν από 1.1.2014.

Επιπλέον, με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., προβλέπεται η κατάργηση ορισμένων άρθρων και παραγράφων αυτού, επίσης με εφαρμογή από 1.1.2014.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2014, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αποτελούν οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2014..

 

Με την παρούσα παρέχουμε οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.

1. Κατάργηση υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Κατά συνέπεια, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, από 1.1.2014, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

2. Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

 

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών.

Σημειώνεται ότι, τυχόν αποθέματα θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως αυτών.

3. Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών.

Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ287 Α') ορίζεται, ότι, το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί, δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον, από 1.1.2014, δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπονταν από τις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1273/1.12.1989 (ΦΕΚ 923 Β') και ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517 Β') δεδομένου ότι, η υποχρέωση αυτή, ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών.

Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των άρθρων 97 έως και 107 του Εμπορικού Νόμου, περί της υποχρέωσης έκδοσης του εγγράφου «αγωγιαστήριο», που συντάσσεται υπό μορφή επιστολής και παραδίδεται, για συμβάσεις μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων, από τον αποστολέα στον παραλήπτη αυτών, περιέχει δε τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν θίγονται μετά την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης φορτωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..

Οι ανωτέρω υπόχρεοι (μεταφορέας, μεταφορικό γραφείο, διαμεταφορέας), από 1.1.2014, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή εκδίδουν τιμολόγια, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, προς ιδιώτες, με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, εφαρμοζομένων, αναλόγως, των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαγορεύεται η αναγραφή επιπλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, καθώς και η έκδοση αυτών σε περισσότερα, των δύο, αντίτυπα.

Για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με εντολείς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, μπορεί να ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, η διπλότυπη κατάσταση που προβλέπεται από την υπόψη διάταξη μπορεί να αναπληρωθεί από φωτοτυπία του ημερολογίου μεταφοράς που τυχόν εξακολουθεί να τηρείται και μετά την 1.1.2014, η οποία επισυνάπτεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο των επαναλαμβανόμενων παροχών.

Τυχόν αποθέματα φορτωτικών (τετραπλότυπων), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως αυτών, με περιεχόμενο αυτό που προβλέπεται για τα τιμολόγια π.χ. δεν απαιτείται να αναγράφεται ο τόπος προορισμού, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κ.λπ. και εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται φορτωτική και μετά την 1.1.2014, τα αντίτυπα των φορτωτικών που πρέπει να διαφυλάσσονται είναι το τρίτο αντίτυπο «αποδεικτικό δαπάνης», που παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο αντίτυπο «στέλεχος».

4. Κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών - Έκδοση τίτλου κτήσης για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης τιμολογίου.

Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α'), στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. προστέθηκε η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών».

Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) του Κ.Φ.Α.Σ. αποδεικνύουν τις λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την παροχή υπηρεσιών με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Επισημαίνεται ότι, για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως και την 31.12.2013, τα ποσά των οποίων θα καταβληθούν από 1.1.2014 και εξής, οι τίτλοι κτήσης εκδίδονται με την καταβολή αυτών.

Σημειώνεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», όπως είχε διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 για την αγορά αγαθών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (λήψης υπηρεσιών), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δεδομένα.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης κατά τα ανωτέρω είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα κ.λπ.

Ειδικά, όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης τίτλου κτήσης κατά τα ανωτέρω, να συντάσσεται κατάσταση (μισθοδοσίας).

Για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλεπόταν, μέχρι 31.12.1013, η έκδοση απόδειξη δαπάνης π.χ. έξοδα κίνησης προσωπικού, επισκευές εντός εγγύησης κ.λπ. μπορεί, από 1.1.2014, να εκδίδεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται η καταβαλλόμενη δαπάνη.

5. Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αυτοπαράδοση αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.

Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επιπλέον, με την υπουργική ΑΠΟΦΑΣΗ Π. 7475/07.11.86 (791 Β'), που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ορίζεται η έκδοση ειδικού στοιχείου για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών.

Συνεπώς, από 1.1.2014, η υποχρέωση έκδοσης ιδιαίτερου στοιχείου απόδειξης αυτοπαράδοσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται, δεν προβλέπεται πλέον από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. αλλά από την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση. Επισημαίνεται ότι, για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών προς ιδιώτες μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης του προαναφερόμενου στοιχείου από ιδιαίτερο τμήμα της φορολογικής ταμειακής μηχανής ενώ, γενικά, αντί της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, μπορεί να εκδίδεται τιμολόγιο και γι' αυτές τις οιωνεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αναγράφοντας ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήση υπηρεσιών.

6. Τρόπος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών.

Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως το εδάφιο αυτό τέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται ότι, το άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Συνεπώς, για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από 1.1.2014 έως 31.12.2014 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ..

Περαιτέρω, με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/2.1.2014 (ΦΕΚ 2 Β/2.1.2014), ορίστηκε ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών καθώς και οι εξαιρέσεις, για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και φορολογικών ταμειακών μηχανών, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι, με τις προαναφερόμενες αποφάσεις στην ουσία κωδικοποιήθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1037/12.2.1992, ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1061/1.7.2004 προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα, μετά την πλήρη κατάργηση α) της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων και β) της υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων). Ειδικότερα:

Α. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.::

Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι. Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης, μπορεί, αντί του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, να αναγράφει, στις χειρόγραφες αποδείξεις, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

Β. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.:

Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.

Γ. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.:

Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,

Δ. Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.:

α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού.

Εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, με αντικείμενο εργασιών τα προαναφερόμενα επαγγέλματα που πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, είτε επί μηχανογραφικής έκδοσης, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. ενώ εκδίδουν χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μόνο στην περίπτωση βλάβης της φορολογικής ταμειακής μηχανής και του φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Επίσης, με τον ίδιο κατά τα προαναφερόμενα τρόπο της περίπτωσης αυτής, εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, δεδομένου ότι, το επάγγελμα αυτό προσιδιάζει με το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., δεν εκδίδονται ιδιαίτερα τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. Κατ' αναλογία, οι δικαστικοί επιμελητές, δεν εκδίδουν ιδιαίτερα τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την είσπραξη της αμοιβής τους, εφόσον η αυτή αναγράφεται στα έγγραφα επιδόσεων, κατασχέσεων κ.λπ. για τα οποία εισπράττεται.

β) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

γ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων).

δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

ε) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

Ε. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος μη ιαματικού, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής και φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές.

Επισημαίνεται ότι, η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1258/21.11.2002, αναφορικά με την υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα), εξακολουθεί να ισχύει.

ΣΤ. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα.

Ζ. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Η. Οι εξαιρέσεις από φορολογική ταμειακή μηχανή που προβλέπονται από άλλες υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν όπως π.χ. η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1164/30.6.1994 (ΦΕΚ 544 Β') για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία.

Ομοίως, τα ΕΛ.ΤΑ. δεν υποχρεούνται σε χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., για τα στοιχεία που εκδίδουν (άρθρο 21 του ν. 3312/2005), ούτε σε χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1006/10.1.2000 ).

Θ. Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, οι αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του π.δ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ..

7. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων (για την πώληση αγαθών).

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και συνεπώς, από 1.1.2014, το τιμολόγιο εξακολουθεί να μπορεί να εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Ως γνωστόν, από τις υφιστάμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6) το τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών) εκδίδεται, κατ' αρχήν, με την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την 31.12.2013, κατ' εξαίρεση, η μεταγενέστερη τιμολόγηση των αγαθών (σε ένα μήνα από την παράδοση ή την αποστολή τους) με την προϋπόθεση ότι, κατά την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών εκδόθηκε δελτίο αποστολής. Δεδομένου ότι, από 1.1.2014, δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής και προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις από την καθιερωμένη πρακτική της μεταγενέστερης, από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών, τιμολόγησης παρέμεινε η δυνατότητα της εκ των υστέρων τιμολόγησης από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. Προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή της αποστολής αποθεμάτων και μόνο αποτελεί η διασφάλιση της παρακολούθησης αυτών, με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 8 της παρούσας.

 

8. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

8.0. Γενικά.

Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το άρθρο 5 (δελτίο αποστολής) του Κ.Φ.Α.Σ., παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') και ισχύει από 1.1.2014, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.

Κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1286/31.12.2013, με την οποία ορίστηκαν οι κατάλληλες δικλείδες για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.

Με την απόφαση αυτή, καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τα οποία διακινούνται με σκοπό, αποκλειστικά, την πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου.

Το έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπως «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων», « Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ..

Αποθέματα, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα αγαθά (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.).

8.1. Υπόχρεοι.

Υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι:

α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

β) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

 

γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

 

Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τους.

 

8.2. Περιπτώσεις έκδοσης.

 

Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις:

 

α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κατά περίπτωση.

 

β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:

 

- από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.

 

- από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση.

 

 

8.3. Ειδικές περιπτώσεις.

 

α) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής, παράδοσης ή διακίνησης αποθεμάτων, από τον προμηθευτή - πωλητή αυτών, απ' ευθείας σε τρίτον, με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές, τετραγωνικές κ.λπ. συναλλαγές).

 

Το έγγραφο της περίπτωσης αυτής, συντάσσεται από τον προμηθευτή - φυσικό αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη αυτών και παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα - αγοραστή. Η υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου αυτού και από τον εντολέα - αγοραστή ή/και το φυσικό παραλήπτη των αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από αντίγραφα του εγγράφου του φυσικού αποστολέα.

 

β) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Στο περιεχόμενο του κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο.

 

γ) Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα είτε εκδίδεται, από τον παραλήπτη αυτών, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, αναγράφοντας την ποσότητα του πλεονάσματος ή του ελλείμματος, είτε στο αρχικό έγγραφο του προμηθευτή αναγράφονται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα, κατά περίπτωση.

 

8.4. Περιεχόμενο.

 

Στο περιεχόμενο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων. Επισημαίνεται ότι, από τα δεδομένα της παραγράφου 9 του άρθρου 6, δεν αναγράφονται οι ενδείξεις του δευτέρου εδαφίου αυτής (απαλλαγή από Φ.Π.Α. κ.λπ.).

 

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το δελτίο αποστολής στο έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων δεν αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ώρα παράδοσης ή αποστολής, ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου, ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού κ.λπ.

 

8.5. Χρόνος έκδοσης.

 

Το ανωτέρω έγγραφο συντάσσεται, κατά το χρόνο της αποστολής ή της παραλαβής ή της διακίνησης των αποθεμάτων, όταν υφίσταται διακίνηση αυτών, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων.

 

8.6. Έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή.

 

Το ανωτέρω έγγραφο, μπορεί να εκδίδεται σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή, εφόσον με κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος σύνταξης αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων.

 

Για την έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1004/4.1.2013 περί ηλεκτρονικού τιμολογίου.

 

Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Επίσης, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ως συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB stick, mobile phone κ.λπ.), με δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να παραδίδεται, ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.

 

8.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013, προκύπτει ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο:

-Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό.

-Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη).

-Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση.

-Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ..

-Διακίνηση - αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση.

-Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση.

-Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών.

-Διακίνηση παγίων, γενικώς.

-Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.

-Αυτοπαραδόσεις αγαθών.

-Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και αποθηκών.

 

8.8. Εξαιρέσεις - Λοιπές διευκρινίσεις.

 

1. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων - απαλλαγών από την έκδοση δελτίων αποστολής, εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως και μετά την 1.1.2014, και σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης εγγράφου, επί αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης αποθεμάτων, των οποίων εκκρεμεί η τιμολόγηση.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων:

 

- Οι παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις παραδόσεις φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, δεδομένου ότι, η παράδοση αυτών προκύπτει από τις μετρήσεις που διενεργούνται, μέσω των δικτύων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μήνα, τρίμηνο κ.λπ.).

 

- Οι διακινήσεις, από λιανοπωλητές, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά τις κινητές λαϊκές αγορές, τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να φέρουν μαζί τους τα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία αγορών.

 

Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου.

 

2. Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον παραγωγό.

 

Σημειώνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν, αναλόγως, τα όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, αναφορικά με την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος από τυροκομικές - τυρεμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν οι αντισυμβαλλόμενοι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..

 

3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έκδοσης του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα αποθέματα εντύπων Δελτίου Αποστολής, μέχρι εξαντλήσεως αυτών ενώ μπορεί, προαιρετικά, να εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις με σκοπό διαφορετικό της πώλησης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, τυχόν υφιστάμενα αποθέματα εντύπων συνενωμένων Δελτίων Αποστολής - Τιμολογίων, μέχρι εξαντλήσεως αυτών, για την αποστολή, παράδοση, διακίνηση τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

 

9. Λοιπά θέματα.

 

1. Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, για τους οποίους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) δεν υποχρεούνταν σε τήρηση βιβλίου αποθήκης ή ήταν υπόχρεοι σε τήρηση αυτού μόνο ως προς την εισαγωγή και όσοι υποχρεώθηκαν για πρώτη φορά να τηρήσουν το λογαριασμό 94 τη διαχειριστική περίοδο που άρχιζε από 1.1.2013, εφόσον, από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1.1.2014 και μετά, υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94 καθώς και όσοι υποχρεωθούν για πρώτη φορά σε τήρηση αυτού, είναι δυνατόν για την διαχειριστική αυτή περίοδο και μόνο να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης αυτής, τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή, κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, με βάση την απογραφή.

 

Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους επεξεργάζεται αγαθά δύνανται να ενημερώνει μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, μόνο τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 94, των πρώτων υλών, κατά την εισαγωγή, κατά ποσότητα (αγορές και διακινήσεις) και αξία (αγορές) και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, με βάση την απογραφή.

 

Σημειώνεται ότι οι τεχνικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να τηρούν το λογαριασμό 94 με τον τρόπο που αναφέρεται στο έγγραφο μας Δ15Α 1176251 ΕΞ 11.11.2013).

 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2014, απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής το φυσικό πρόσωπο, υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μεταξύ των οποίων και όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.

 

Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), στις οποίες δεν γίνεται αναφορά για ελευθέρια επαγγέλματα. Συνεπώς τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.), ανεξάρτητα αν οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί για τη φορολογία εισοδήματος, εξακολουθούν, από 1.1.2014, να μην απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, έστω και αν, τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είναι κάτω των 5.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής γιατρός με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 5.000 ευρώ.

 

3. Στη Β' κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά βιβλία) η υποχρεωτική απογραφή κατά την 31.12.2013 καταλαμβάνει μόνο τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τη πώληση αγαθών πάνω από 150.000 ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις (όπως η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1134/14.12.2004), με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της Β' κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, ισχύουν και για την απογραφή της χρήσης αυτής.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν διενεργείται απογραφή (ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ ή απαλλασσόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις), ως απογραφή λήξης της χρήσης 2013 λαμβάνεται το ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης αυτής, με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο, συνεκτιμώνται τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

 

5. Τα πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, εξακολουθούν και από 1.1.2014, να εκδίδουν τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη (άρθρο 7 παράγραφος 4 περίπτωση β' του Κ.Φ.Α.Σ., εγκύκλιος ΠΟΛ.1036/22.2.2013).

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θεοχάρης Θεοχάρης

Θέμα: Τήρηση ή μη «Βιβλίου Πόρτας»

Πολλά από τα μέλη μας ρωτούν τι θα συμβεί τελικά με την τήρηση του Βιβλίου Κίνησης Πελατών που τηρούν τα ξενοδοχειακά καταλύματα εν γένει, πιο γνωστού ως «Βιβλίου Πόρτας».

Με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, άρθρο 4 παρ. 23 της υποπαραγράφου Ε1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του νόμου 4223/2013, από 1-1-2014 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:

·         Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

·         Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

·         Η απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Από 1-1-2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).

Σύμφωνα με τα ως άνω και κατά το γράμμα του νόμου, από 1-1-2014 καταργείται η υποχρέωση των τουριστικών καταλυμάτων ξενοδοχείων να τηρούν το «βιβλίο πόρτας», ως πρόσθετο βιβλίο τήρησης ασφαλών πληροφοριών.

Ωστόσο, αν και η γραμματική ερμηνεία του νόμου δεν μπορεί να είναι άλλη από την δοθείσα με την παρούσα, εντούτοις οι ερμηνείες που έχει δώσει κατά καιρούς η διοίκηση στους φορολογικούς νόμους πολλές φορές διαφέρουν από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων. Κατά συνέπεια, συστήνεται η αποστολή ερωτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας το θέμα.

Με την ευκαιρία, σας ενημερώνω ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΟΛ 1001/2-1-2014 (επισυνάπτεται στην παρούσα), που αφορά στην τήρηση ταμειακής μηχανής. Για όσα λοιπόν από τα μέλη μας τυχόν χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές, αναφέρεται ρητά ότι οι εκμεταλλευτές χώρων διαμονής εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις (χειρόγραφες ή μέσω υπολογιστή) αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη τους.

Όσα τουριστικά καταλύματα διαθέτουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια κλπ), για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση ταμειακής μηχανής ή άλλου τύπου φορολογική συμμόρφωση, θα συνεχίσουν να εκδίδουν τις αποδείξεις τους γι’ αυτά τα καταστήματα με τον ίδιο τρόπο.

 

Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής:
Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, συμπληρωματικές διατάξεις του νόμου 4174/2013 αναφέρουν ότι οποιοδήποτε ποσό φόρου αν δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής (εκπρόθεσμη καταβολή), υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου, ενώ ισχύουν όλα όσα προβλέπονται για τις προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεων με επιτόκιο 0,73% το μήνα ή 8,76% τον χρόνο.

Σύμφωνα με το νόμο 4174/2013 οι καθυστερήσεις καταβολής φόρων εκ μέρους των επιχειρήσεων για ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών προκαλούν βαρύτατες ποινές. Έτσι η αμέλεια καταβολής υποχρέωσης, έστω και για μια ημέρα, οδηγεί σε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε εταιρίες, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε όσες τηρούν διπλογραφικό 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής (πάλι εντός πέντε ετών) ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου. Τα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης ή εντοπισμού ανακριβειών σε αυτή ανέρχονται  σε 10%, 30% και 100% του ποσού της διαφοράς, εάν αυτή κυμαίνεται αντίστοιχα από 5-20%, 20-50% και άνω του 50% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, ενώ εάν οι μεγάλες επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) αρνηθούν τους ελέγχους των αρμόδιων κλιμακίων του Υπουργείου Οικονομικών, απειλούνται με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων που κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ.

Το όριο των συναλλαγών πάνω από το οποίο απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή πληρωμή μέσω τραπεζών μειώνεται στα 500 ευρώ. Συγκεκριμένα, φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500 ευρώ, που εκδίδονται μεταξύ επιτηδευματιών για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών/ λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές. Διατηρείται το υφιστάμενο πλαίσιο των 1.500€, όσον αφορά στις λιανικές συναλλαγές για την πώληση αγαθών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ.. Καταργείται το δελτίο αποστολής και η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό αποδείξεων επί του εισοδήματος, από το 25% (2013) στο 10%, με το μέτρο να εξακολουθεί να έχει ισχύ μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Παραμένει ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση 13%, ενώ αυξάνεται ο φόρος στα καπνικά προϊόντα (τσιγάρα, πούρα και πουράκια) ως ισοδύναμο αντισταθμιστικό μέτρο της κατάργησης υποχρεωτικής καταβολής των 25€ από ασθενείς, προκειμένου να εισαχθούν σε δημόσιο νοσοκομείο.

Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των μισθών και των συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση αποδοχών σε φορολογούμενο με μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο των 1.500 € το μήνα. Ταυτόχρονα διευρύνεται χρονικά η κατάσχεση των μισθοδοτικών λογαριασμών από ένα 24ωρο σε μία εβδομάδα, ενώ δεν θα προχωρά όταν η οφειλή είναι κάτω των 500 ευρώ.

Επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 8,76% για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο, ενώ για οφειλές του Δημοσίου το επιτόκιο είναι 6% μετά από καθυστέρηση 90 ημερών. Καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το Δημόσιο θα δεσμεύει το 50% των καταθέσεων, ενώ έχει δικαίωμα κατάσχεσης καταθέσεων για χρέη και δέσμευση περιεχομένου θυρίδων για φορολογούμενους που φοροδιαφεύγουν.• Διευρύνεται η φορολογική βάση, καθώς εφαρμόζεται φόρος ακινήτων, κατ’ αποκοπή ανά στρέμμα, ακόμα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπως είναι τα χωράφια, τα αγροτεμάχια και οι δασικές εκτάσεις. Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 1 ευρώ ανά τετραγωνικό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρήση κάθε έκτασης. Ο φόρος στα οικόπεδα θα υπολογίζεται με κλίμακα η οποία θα ξεκινά από τα 0,003 ευρώ έως και τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με βάση αυτή την κλίμακα ένα στρέμμα εντός σχεδίου εκτάσεων θα βαρύνεται με φόρο από 3 ευρώ έως 9.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Απαλλάσσονται τα αγροτοκτηνοτροφικά κτίσματα, μαντριά, αγροτικές αποθήκες και στάνες.

Επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος, τύπου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, στους φορολογουμένους που έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ σε ατομική βάση, με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτάνουν έως και το 1%. Στο φόρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κτίσματα και οι εντός σχεδίου εκτάσεις και απαλλάσσονται οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις.

Όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οικοπέδων πέφτουν από φέτος στα δίχτυα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος αντικατέστησε το «χαράτσι» της ΔΕΗ+4,82% και τον ΦΑΠ, με στόχο να αποφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 2,65 δισ. ευρώ. Με βάση το νέο καθεστώς θα απαιτείται πιστοποιητικό "καθαρότητας" ακινήτων την τελευταία πενταετία για τη μεταβίβαση τους.  Τα ιδιόκτητα τουριστικά καταλύματα θεωρούνται «ειδικά κτίρια» και έχουν μειώσεις του φόρου αλλά και πάλι η επιβάρυνση υπάρχει.  Επιβάλλεται φόρος ανά τετραγωνικό για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και κτίσματα χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται μια μείωση της επιβάρυνσης σε σχέση με το υφιστάμενο «χαράτσι» κατά 4% έως 21% ανάλογα με τη περιοχή.

Μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Εφορίας όλες οι τραπεζικές καταθέσεις, οι συναλλαγές με μετρητά, οι δαπάνες και τα έσοδα από κινητά και ακίνητα, με εφαρμογή του αμερικάνικου συστήματος (έμμεσες τεχνικές ελέγχου), για προσδιορισμό εισοδημάτων των φορολογουμένων. Το ΥΠΟΙΚ μελετά σοβαρά νέες τεχνικές ελέγχου για διαμόρφωση φορολογικών «προφίλ».

Επανέρχεται το «πόθεν έσχες» για την αγορά ακινήτων, τη σύσταση εταιρειών και την απόκτηση εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς, ώστε θεωρητικά να κλείσουν όλες οι «τρύπες» για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας ακινήτων στην μεταβίβασή τους με συντελεστή 15% και αφορολόγητο όριο υπεραξίας τα 25.000 €. Ο φόρος από 1/1/2014 υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης του ακινήτου. Ως τιμή κτήσης και τιμή πώλησης ορίζεται αυτή που έχει αναγραφεί στα σχετικά συμβόλαια. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο τιμών αποπληθωρίζεται και εφαρμόζεται ένας μειωτικός συντελεστής έως και 40%, ανάλογα με τα έτη κατοχής του ακινήτου πριν πωληθεί.

Θεσπίζεται φόρος υπεραξίας των μετοχών. Ο φόρος υπεραξίας μετοχών θα υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των μετοχών. Ο φόρος υπεραξίας θα εφαρμοστεί σε κάθε είδους επενδυτική αξία.

Θεσπίζεται η υποχρέωση των αγροτών να φορολογούνται με συντελεστή 13% και υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων, να εκδίδουν παραστατικά πώλησης των προϊόντων, αλλά και να λαμβάνουν τιμολόγια για τις αγορές τους, σε περίπτωση πραγματοποίησης ετήσιου τζίρου άνω των 10.000 ευρώ ή λήψης επιδότησης άνω των 5.000 ευρώ ετησίως.

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των καθαρών κερδών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν νομική μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, ανωνύμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών (τήρηση διπλογραφικών βιβλίων), από το 20% στο 26% ενώ αντισταθμιστικά μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 25% σε 10%. Φοροδιαφυγή θεωρείται η μη καταβολή φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά έτος για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (και για τα φυσικά πρόσωπα) και 60.000 ευρώ για όσους τηρούν αντίστοιχα διπλογραφικά.

Θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση για το εισόδημα από ενοίκια, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να χάνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ που ίσχυε. Για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ορίστηκε στο 11% και για υψηλότερο εισόδημα στο 33%. Με την αλλαγή αυτή επιβαρύνονται όσοι φορολογούμενοι έχουν χαμηλό εισόδημα από μισθώματα ακινήτων, ενώ αντίθετα ελαφρύνονται όσοι έχουν εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, με τον συντελεστή φορολόγησής να μειώνεται από το 45% στο 33%.

Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θεσπίζεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για εισόδημα υψηλότερο των 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκει πεδίο εφαρμογής και για τις προσωπικές επιχειρήσεις (ομόρρυθμές – ετερόρρυθμες) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, με τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να εκπίπτουν το σύνολο των επαγγελματικών τους δαπανών και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Καταργείται το αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων και θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή από 22% έως 42%. Στο φόρο που προκύπτει γίνεται έκπτωση φόρου ύψους 2.100 ευρώ για όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ, η οποία θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε αύξηση κατά 1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι να μηδενιστεί στα 42.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται με συντελεστές 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ και 42% για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ. Πρακτικά όσοι έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 42.000 ευρώ χάνουν εντελώς το αφορολόγητο, αλλά για όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ το αφορολόγητο πρακτικά διευρύνεται από τα 5.000 ευρώ στα 9.545 ευρώ. Από τις παραπάνω τροποποιήσεις «χαμένοι» είναι, ακόμα κι αν συνυπολογιστεί το νέο επίδομα τέκνων, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με 1 παιδί και εισόδημα πάνω από 23.000 ευρώ και οι αντίστοιχοι με 2 παιδιά και εισόδημα πάνω από 22.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ : «Νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ»

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 37/2012, 12/2013

Σας  κοινοποιούμε  τις   διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  4144/2013,  με  τις  οποίες τροποποιείται το ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων  και  μη  κύριων  καταλυμάτων  με  το  ειδικό  σήμα  λειτουργίας  του  ΕΟΤ  και  σας γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία εφαρμογή τους.

Με τις νέες ρυθμίσεις, με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους αρχικά από τις διατάξεις του άρθρου25 του ν.3846/2010 και στη συνέχεια από τις διατάξεις  τουάρθρου32 του ν.4075/2012,από 18-4-2013 και εφεξής η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων σε όλη την επικράτεια.  καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των  δωματίων των τουριστικών καταλυμάτων  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  2  του  ν.  2160/1993  και  του  π.δ  33/1979  ,  όπως ισχύουν  και  γενικά  όλων  των  κύριων  και  μη  κύριων  καταλυμάτων  με  το  ειδικό  σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.

Ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας των προαναφερθέντων καταλυμάτων και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης δεν αποτελούν πλέον κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων.

►  Οι  διατάξεις  του άρθρου 58 του ν. 4144/2013ισχύουν από 18-4-2013 και εφεξής  και καταλαμβάνουν  όλους  τους  ιδιοκτήτες  τουριστικών  καταλυμάτων  των  παρ.1  και  2  του άρθρου  2  του  ν.  2160/1993  και  του  π.δ  33/1979  , όπως  ισχύουν  και  γενικά  όλων  των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και με όλα τα δικαιολογητικά  σε ισχύ,  ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους.

Τουριστικά  καταλύματα  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  2  του  ν.  2160/1993  και  του  π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν είναι:

▪  Κύρια  Ξενοδοχειακά  καταλύματα:  Ξενοδοχεία  κλασικού  τύπου, ξενοδοχεία  τύπου ΜΟΤΕΛ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους.

▪  Μη κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα: Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόμενα  δωμάτια  σε  συγκρότημα  μέχρι  δέκα  (10)  δωματίων,  ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.

▪ Ξενώνες  Νεότητας

▪  Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,  τα οποία μπορεί  να έχουν οιανδήποτε  λειτουργική  μορφή  ξενοδοχειακής  επιχειρήσεως  (ξενοδοχείου,  ξενώνα, επιπλωμένου διαμερίσματος, κ.τ.λ.) ή περισσότερες από αυτές τις μορφές ταυτόχρονα.

►  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία  λειτουργούν  χωρίς  σήμα  ΕΟΤ,  οι  οποίοι  αντιμετωπίζονται  ασφαλιστικά,  όπως  οι λοιποί επαγγελματίες.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ 18-4-2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

1.  Ιδιοκτήτες  τουριστικών  καταλυμάτων,  δυναμικότητας  έως  και  πέντε  (5) δωματίων σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά.

Οι ανωτέρω ασφαλίζονται στον  ΟΓΑ.  Εφόσον τα πρόσωπα αυτά  ασφαλίζονται από άλλη εργασία  ή  απασχόληση  σε  οποιονδήποτε  ασφαλιστικό  οργανισμό  ή  το  Δημόσιο  ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο  παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στον ΟΓΑ.

2.  Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας  από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά.

Οι ανωτέρω:

2.1  Ασφαλίζονται  υποχρεωτικά  στον  ΟΓΑ,  εφόσον  είναι  παράλληλα εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

2.2  Ασφαλίζονται  υποχρεωτικά  στον ΟΑΕΕ  εφόσον  δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο  Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  ή δεν  ασφαλίζονται   από  άλλη εργασία  ή  απασχόληση  σε  οποιοδήποτε  ασφαλιστικό  οργανισμό  ή  το  Δημόσιο   ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Εάν  τα  πρόσωπα  αυτά  ασφαλίζονται  από  άλλη  εργασία  ή  απασχόληση  σε  οποιονδήποτε ασφαλιστικό  οργανισμό  ή  το  Δημόσιο  ή  λαμβάνουν  σύνταξη  από  οποιονδήποτε ασφαλιστικό  οργανισμό  ή  το  Δημόσιο  παραμένουν  στην  ασφάλιση  του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Επισημαίνεται  ότι  στις  περιπτώσεις  των  «παλαιών»  ασφαλισμένων  του  Ε.Τ.Α.Α.  που παράλληλα  έχουν  στην  ιδιοκτησία  τους  τουριστικά  καταλύματα  και  εμπίπτουν  στις διατάξεις του άρθου 58 του ν.4144/2013  δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν.3996/2011 περί συνάφειας της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.

3.    Ιδιοκτήτες  – Μέλη  εταιριών  οποιασδήποτε  νομικής  μορφής,  πλην  ΕΠΕ  και  ΑΕ Τουριστικών καταλυμάτων  σε όλη την επικράτεια.

3.1 Δυναμικότητας μέχρι και 5 δωματίων

Σε  περίπτωση  ιδιοκτησίας  ή  εκμετάλλευσης  τουριστικών  καταλυμάτων  δυναμικότητας μέχρι και 5 δωματίων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην ΕΠΕ και ΑΕ, στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγεται ο ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί.

Εάν  οι  λοιποί  εταίροι  δεν  ασφαλίζονται  σε  κανένα  άλλο  ασφαλιστικό  φορέα  κύριας ασφάλισης  για  άλλη   εργασία  ή  απασχόληση  η  ασφάλιση  τους  στον  ΟΓΑ  καθίσταται υποχρεωτική.

Παράδειγμα:

● Τρία μέλη Ο.Ε με αντικείμενο την εκμετάλλευση καταλύματος 5 δωματίων

Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.

Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Οι  εταίροι  αποφασίζουν  μεταξύ  τους να  ασφαλιστεί  ο  Α  για  τη  δραστηριότητα  της

εταιρίας.

Έτσι,

Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ

Ο  Β  ασφαλίζεται  και  αυτός  υποχρεωτικά  στον  ΟΓΑ,  δεδομένου  ότι  δεν  υπάγεται σε

κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.

Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα

ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο των ασφαλισμένων

σε  άλλο  φορέα  κύριας  ασφάλισης  και  όχι  των  συνταξιούχων,  πλην όμως   ο  ΟΓΑ  δεν

ασφαλίζει  συνταξιούχους  (άρθρο  34  του  ν.1140/81)  και  ως  εκ  τούτου  ο  Γ  δεν  θα

ασφαλιστεί σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.

3.2 Δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 δωματίων

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 δωματίων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην ΕΠΕ και ΑΕ, στην  ασφάλιση  του  ΟΑΕΕ  υπάγεται  ο  ένας  εκ  των  εταίρων  και  προαιρετικά  οι  λοιποί, εφόσον έχουν ασφάλιση  σε οποιοδήποτε φορέα κύριας  ασφάλισης  από άλλη εργασία  ή απασχόληση.

Εάν  οι  λοιποί  εταίροι  δεν  ασφαλίζονται  σε  κανένα  άλλο  ασφαλιστικό  φορέα  κύριας ασφάλισης  για  άλλη   εργασία  ή  απασχόληση  η  ασφάλιση  τους  στον  ΟΑΕΕ  καθίσταται υποχρεωτική.

Στην  περίπτωση  που  οι  λοιποί  εταίροι  είναι  συνταξιούχοι  φορέων  κύριας  ασφάλισης  η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.

Παραδείγματα:

●  Τρία μέλη Ο.Ε με αντικείμενο την εκμετάλλευση καταλύματος 8 δωματίων

Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.

Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ

Ο  Β ασφαλίζεται  υποχρεωτικά  στον  ΟΑΕΕ,  δεδομένου  ότι  δεν  υπάγεται  σε  κανένα

ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.

Ο  Γ ασφαλίζεται  υποχρεωτικά  στον  ΟΑΕΕ   δεδομένου  ότι  δεν  είναι  ασφαλισμένος  σε

κανένα  ασφαλιστικό  φορέα  και η  διάταξη  προβλέπει  ρητά  την  απαλλαγή  μόνο  των

ασφαλισμένων και όχι των συνταξιούχων. Στην περίπτωση του Γ εταίρου εφαρμόζονται οι

διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

●  Τρία μέλη Ο.Ε με αντικείμενο την εκμετάλλευση καταλύματος 8 δωματίων

Ο Α δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών.

Ο Β είναι μισθωτός –«παλαιός» ασφαλισμένος στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ

Αποφασίζουν  οι  εταίροι  μεταξύ  τους  να  ασφαλιστεί  ο  Α  για  τη  δραστηριότητα  της

εταιρίας.

Έτσι,

Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

Ο  Β εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μπορεί να υπαχθεί  στην  ασφάλισητου

προαιρετικά.

Ο  Γ ασφαλίζεται  υποχρεωτικά  στον  ΟΑΕΕ  δεδομένου  ότι  δεν  είναι  ασφαλισμένος  σε

κανένα  ασφαλιστικό  φορέα  και  η  διάταξη  προβλέπει  ρητά  την  απαλλαγή  μόνο  των

ασφαλισμένων  και  όχι  των  συνταξιούχων.  Στην  περίπτωση  του  Γ  εταίρου  δεν

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

4.   Ιδιοκτήτες  –  εταίροι  ΕΠΕ  ή  μέλη  ΔΣ  ΑΕ  – τουριστικών  καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την επικράτεια.

Σε  περίπτωση  ιδιοκτησίας  ή  εκμετάλλευσης  τουριστικών  καταλυμάτων  από  εταιρία νομικής  μορφής  ΕΠΕ  και  ΑΕ  ανεξαρτήτως  δυναμικότητας  δωματίων  υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ όλοι οι εταίροι της ΕΠΕ καθώς και τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 3% τουλάχιστον.

5. Ιδιοκτήτες –ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής –καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω σε όλη την επικράτεια.

► Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω σε όλη την επικράτεια , οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά καθώς και

► Οι Ιδιοκτήτες –μέλη εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής δυναμικότητας 11

δωματίων και άνω σε όλη την επικράτεια,

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ

6. Κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία των ασφαλιζομένων με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 προσώπων.

Τα  πρόσωπα  τα  οποία  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις    του  άρθρου  58  του  ν.  4144/2013 Υπάγονται στην  ασφάλιση του ΟΑΕΕ  κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 5 του π.δ 258/2005.

Στην περίπτωση των συνταξιούχων εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί απασχόλησής τους. (άρθρο 63  ν.2676/99  όπως  αντικαταστάθηκε  με  άρθρο  16  ν.3863/2010  και  τελικώς  με άρθρο 42 ν.3996/2011).

7.Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για  τον  έλεγχο  της  υπαγωγής  ή  μη  στην  ασφάλιση  του  ΟΑΕΕ  απαιτούνται  κατά Περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

▪  Βεβαίωσης του  Κέντρου  Ελέγχου  και  Πιστοποίησης  Πολλαπλασιαστικού  Υλικού  και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)από την οποία να προκύπτει η εγγραφή    στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

▪  Βεβαίωση ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο και στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βεβαίωση εργοδότη και ένσημα.

▪  Συνταξιοδοτική απόφαση.

8. Χρόνος ασφάλισης μέχρι την 17-4-2013

Για όσους μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 58 του ν.4144/2013,ήτοι μέχρι 17-4-2013 ασφαλιζόταν  στον   ΟΓΑ   η  ασφάλισή  τους   παραμένει  ισχυρή  και  δεν  αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

Διευκρινίζεται  ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων  καταλυμάτων  με  το  ειδικό  σήμα  λειτουργίας  του  ΕΟΤ,  με  έναρξη  της δραστηριότητας προ της 1-7-2012, (ημερομηνία έναρξης των διατάξεων  του άρθρου 32 ν.4075/2012),  των οποίων  (ιδιοκτητών)  το ασφαλιστικό καθεστώς δεν εξετάστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 ν.4075/2012 θα κριθούν  σύμφωνα  με τις διατάξεις αυτές για το χρονικό  διάστημα, για το οποίο ίσχυσαν (1-7-2012/17-4-2013) και ακολούθως θα κριθούν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4144/2013.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

 

Συνημμένα:

Διατάξεις άρθρου 58 του ν.4144/2013

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδα 9 από 13
Free business joomla templates