ΕλληνικάEnglish
 • promo6
 • promo5
 • promo4
 • promo3
 • promo1
 • promo7
 • promo2
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

TornosNews.gr 13.12.2016 | 11:22

Ρύθμιση: Πώς θα νοικιάζονται τα σπίτια στους τουρίστες
Μέσα από την εγγραφή στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων", που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιείται η μίσθωση σπιτιών στους τουρίστες, σύμφωνα με τη ρύθμιση για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου (οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων – τουρισμού), που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τους κανόνες, που ορίζει η ρύθμιση:
- Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση (στο Μητρώο) περισσότερων των δυο ακινήτων ανά ΑΦΜ
- Το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται αναλόγως
- Η μίσθωση απαλλάσσεται από ΦΠΑ
- Ως βραχυπρόθεσμη μίσθωση θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε ακίνητο. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων ορίζεται ότι η μίσθωση δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες.
Τυχόν υπέρβαση των 90 ή 60 ημερών, αντίστοιχα, θα επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
- Τα ακίνητα θα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων.
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο του πολυνομοσχεδίου για τις τουριστικές μισθώσεις σπιτιών....
Αρθρο 113
Ρυθμίσεις για την μίσθωση ακινήτων πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.
Ως Οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών συχνά παρέχουν Ιδιώτες.
Ως ψηφιακές ή επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.
2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού υπό ης ακόλουθες σωρευτικά, προϋποθέσεις:
a. O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων"- τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
γ. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό θέρμανση.
δ. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 3843/2010 (K 62) ή έχει υπαχθεί σης ρυθμίσεις του άρθρου 24 του v. 4014/2011 (Κ 209).
ε. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των 90 και 60 ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά ΤΙς δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€ 12.000) κατά το οικείο φορολογικό έτος.
στ. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων
3. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεωνα και β της παρ. 2, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ. και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από την διαπίστωση της παράβασης, o εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής της περίπτ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 2, εντός του Ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.
4. οι μισθώσεις. που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, είναι νόμιμες. μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του v. 4276/2014, (K 155),
5. α. Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν
β. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
6. Η μίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
7. Για την εφαρμογή παρόντος άρθρου, διενεργούνται έλεγχοι από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.
8. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα. οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής των παραγράφων 20, 2', 3, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
ΙΟ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01/02/2017.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ»

Απολογισμός δράσης 2015

 • Για τη προβολή των Κυκλάδων και τη προώθηση των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων:
  • Εκδώσαμε με τη συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τουριστικό οδηγό των Κυκλάδων, με σκοπό τη προώθηση των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων.
  • Διανεμήθηκαν στα τουριστικά καταλύματα μέσω των Συλλόγων της Ομοσπονδίας, ο Τιμοκατάλογος και το Αυτοκόλλητο Σήμα νομίμου καταλύματος.
  • Κάνουμε συνεχή και δωρεάν προβολή των καταλυμάτων - μελών, με αποστολή καταλόγων σε τουριστικούς οδηγούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Συμβάλλουμε στη γενικότερη προβολή των Κυκλάδων προσφέροντας έντυπα σε επισκέπτες, εκδρομικά και άλλα σωματεία, φορείς κλπ.
  • Εξυπηρετούμε δημοσιογράφους περιοδικών, εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, τουριστικών ιστοσελίδων κλπ, για τη προβολή των Κυκλάδων και των καταλυμάτων μας.
  • Για τη δωρεάν προβολή & ενημέρωση των καταλυμάτων – μελών, η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχει δημιουργήσει, διατηρεί, διαχειρίζεται και προωθεί την ιστοσελίδα www.cycladeshotels.net. Σε αυτή την ιστοσελίδα, κάθε τουριστικό κατάλυμα στις Κυκλάδες, που είναι μέλος σε κάποιον από τους 24 Συλλόγους της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, έχει τη δυνατότητα να καταχωρηθεί και να προβληθεί χωρίς καμία επιβάρυνση.
 • Για την εξυπηρέτηση και την προάσπιση των συμφερόντων των τουριστικών καταλυμάτων – μελών μας:
  • Έχουμε εδραιώσει άριστη συνεργασία με την ΠΥΤ Κυκλάδων και τα μέλη μας εξυπηρετούνται ταχύτατα.
  • Διευκολύνουμε τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με τα μέλη μας (αρχιτεκτονικές επιτροπές, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, κλπ)
  • Ενημερώνουμε άμεσα τους Συλλόγους για κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμά μας και τον τουρισμό. Επίσης προσφέρουμε άμεση ενημέρωση των μελών μας, κατά βάση μέσω των Συλλόγων, αλλά και με Δελτία Τύπου και εξατομικευμένα μηνύματα.
  • Είμαστε πάντα παρόντες για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει μεταξύ καταλυμάτων-μελών μας και πελατών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Ακόμη και τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.
  • Παρεμβαίνουμε σε κάθε πρόβλημα των τουριστικών επιχειρήσεων των Κυκλάδων, καταθέτουμε προτάσεις για τον τουρισμό στο υπουργείο Τουρισμού, τα συναρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΤ, διευκολύνουμε τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με τους επιχειρηματίες, κλπ.
  • Για την ενημέρωση των καταλυμάτων – μελών, η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχει δημιουργήσει, διατηρεί, διαχειρίζεται, ενημερώνει, αναβαθμίζει και προωθεί:
  • την ιστοσελίδα www.cyclades.in. Σε αυτή την ιστοσελίδα, κάθε τουριστικό κατάλυμα στις Κυκλάδες, που είναι μέλος σε κάποιον από τους 24 Συλλόγους της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν τα ενοικ.δωμάτια, με τους νόμους, εγκυκλίους, ανακοινώσεις, άρθρα, συμβουλές κλπ
  • Σελίδα-προφιλ στο Facebook: www.facebook.com/omospondiaCyclades
  • Γκρουπ στο Facebook www.facebook.com/groups/cyclades
  • Υποβάλλαμε εκατοντάδες επιστολές, παρεμβάσεις, αιτήματα, διαμαρτυρίες κλπ για θέματα του κλάδου και των Κυκλάδων
  • Εκπροσωπούμε τα μέλη μας σε κάθε επίπεδο και έχουμε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Επιμελητήριο, τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οργανισμούς και υπηρεσίες.
  • Διεκδικήσαμε μαχητικά, με συνέπεια και συνέχεια τη λύση προβλημάτων του κλάδου μας και υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα των μελών μας,
  • Υποβάλαμε προτάσεις για επενδυτικά προγράμματα, αλλά και γενικότερα για τον τουρισμό. Επίσης υποβάλλαμε προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία για ασφαλιστικά θέματα, για φορολογικά θέματα, για τις συγκοινωνίες και για εργασιακά θέματα. Διαπραγματευθήκαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και κοινοτικών ενισχύσεων.
  • Υποστηρίξαμε και συμμετείχαμε σε προγράμματα κατάρτισης μελών μας, σε συνεργασία με Κέντρα επιμόρφωσης, το Επιμελητήριο κλπ.
  • Κάναμε συμφωνίες και προσφέραμε ειδικά προνόμια στα μέλη μας. Όπως τα δωρεάν μηχανήματα πιστωτικών καρτών και τις μειωμένες τραπεζικές προμήθειες από τις Τράπεζες. Επίσης τις ειδικές προσφορές των εταιρειών Πιστοποίησης EUROCERT και TÜV ΕΛΛΑΣ.
  • Συνδιοργανώσαμε και υποστηρίξαμε σεμινάρια και ημερίδες, για την επιμόρφωση των μελών μας με μεγάλες εταιρείες, όπως η Google, στο πρόσφατο πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online, που ενισχύει τις ψηφιακές γνώσεις των μελών μας.
  • Υλοποιήσαμε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων των μελών μας, όπως το ΛΑΕΚ – MARKETING που έγινε σε συνεργασία με ΚΕΚ.
  • Αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε τις προσπάθειες, για την μείωση του ΕΝΦΙΑ στα τουριστικά καταλύματα, με παρεμβάσεις, αναφορές, καταγγελίες και συναντήσεις στα υπουργεία και με κάθε αρμόδιο.
  • Αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε τις προσπάθειες, να εφαρμοστεί το «Εργόσημο» ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής και ασφάλισης των εποχικών υπαλλήλων μας.
  • Συμμετείχαμε στη Διαβούλευση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου. Τόσο για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και των συνταξιούχων μας.
  • Ζητήσαμε δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση του κλάδου των Ενοικιαζομένων Δωματίων και της Ομοσπονδίας μας, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
 • Λοιπές δραστηριότητες
  • Επιζητούμε πάντα τη συνεργασία και τις προτάσεις των μελών μας για τη πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου και των Σωματείων μας.
  • Επιτελούμε κοινωνικό έργο, υποστηρίζοντας τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.
  • Προτείναμε στα μέλη μας να αξιοποιούν τον εξοπλισμό που αντικαθιστούν, χαρίζοντάς τον –από μόνοι τους ή με τη βοήθειά μας- σε κάποιο ίδρυμα ή οργανισμό.

Στόχοι για το  2016

 • Να εφαρμοστεί η πληρωμή των εργαζομένων στις μικρές τουριστικές μονάδες με «Εργόσημο».
 • Να επανέλθει η αρμοδιότητα δωρεάν πιστοποίησης / κατηγοριοποίησης των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, στο Υπουργείο Τουρισμού.
 • Να γίνει Κωδικοποίηση της τουριστικής Νομοθεσίας. Όλοι οι σχετικοί νόμοι, εγκύκλιοι, διατάξεις κλπ πρέπει να κωδικοποιηθούν.
 • Να επικαιροποιηθεί - διορθωθεί ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων – πελατών και να συνταχθεί επιτέλους ένας σύγχρονος Κανονισμός για το κλάδο των Τουριστικών καταλυμάτων και να αναρτηθεί στο ιντερνέτ.
 • Να καταργηθεί το Άρθρο 2 του Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων – πελατών, που αναφέρει το ύψος της προκαταβολής της κράτησης.
 • Να προστατευθούν τα καταλύματα, από τις υπερβολικές και ανεξέλεγκτες απαιτήσεις των εταιρειών προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Να καθιερωθεί νέος επίσημος διεθνής τίτλος για τα «Ενοικιαζόμενα δωμάτια».
 • Να υπάρχει Τουριστική Αστυνομία σε κάθε νησί. Να γίνουν γραφεία ή περίπτερα πληροφοριών που θα λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές είτε από τον ΕΟΤ, είτε από τους Δήμους.
 • Να γίνουν σεμινάρια για τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε ξενοδοχειακά θέματα, εξυπηρέτησης του επισκέπτη, αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, οικονομίας ενεργείας, ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, υλοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ για τα νησιά μας και τα τουριστικά καταλύματα.
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ.
 • Κατάργηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Κατάργηση του Φόρου Διαμονής
 • Επαναφορά Καρτελών νομίμων δωματίων και ελέγχου των παρανόμων καταλυμάτων.
 • Κατάργηση των αστικών μισθώσεων σε τουρίστες.
 • Δωρεάν κατοχύρωση του Τίτλου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, στο Υπουργείο Τουρισμού.
 • Ασφαλιστικό: Οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, να ασφαλίζονται για όσους μήνες το χρόνο λειτουργεί το τουριστικό κατάλυμα και εφόσον δεν έχουν ήδη άλλη κύρια ασφάλιση. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας ενοικ. Δωματίων / διαμερισμάτων / κατοικιών ασκεί και κάποιο άλλο επάγγελμα για το οποίο είναι ήδη ασφαλισμένος ή είναι συνταξιούχος, δεν είναι λογικό ούτε νόμιμο να υποχρεώνεται να ασφαλιστεί και σε δεύτερο ασφαλιστικό οργανισμό. Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης υπάρχει για να καλύπτεται υγειονομικά και συνταξιοδοτικά ο εργαζόμενος και όχι για να καταβάλλονται εισφορές υπό μορφή φόρου στα ασφαλιστικά ταμεία.

28-11-2016

Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά μάλλον θα γίνει προαιρετική !

Σχέδιο νόμου “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις” κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Για τα τουριστικά καταλύματα προβλέπεται ότι:

 1. Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.
 2. Καταργούνται: η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, το Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα μέχρι 50 κλινών.

* Οι επιχειρηματίες που έχουν τουριστικό κατάλυμα που φέρει το σήμα της "Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΑΔΕΣ", δικαιούνται να εγγραφούν στη κλειστή ομάδα "https://www.facebook.com/groups/cyclades/" και να έχουν άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά την επιχείρησή τους.

28/10/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 701 /16

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, υπόψη:
•    Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά
•    κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Κοινοποίηση: Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας

ΘΕΜΑ : Θέμα χρόνου, η εξαφάνιση του κλάδου των Τουριστικών καταλυμάτων


Αξιότιμη κα Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,

Στις 19/3/16, σας στείλαμε την παρακάτω επιστολή, αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση σας.

19/3/2016                            Αριθμός Πρωτοκόλλου: 659 /16
Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, υπόψη:
•    Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά
•    κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
•    κα Αγγελική Χονδροματίδου, Διευθύντρια Γραφείου Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού
Κοινοποίηση: Υπουργείο Οικονομικών, Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας
ΘΕΜΑ : Αναμενόμενες διορθωτικές ενέργειες μετά τη κατάργηση του ελάχιστου χρονικού ορίου εκμίσθωσης ακινήτων.
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Μετά τη κατάργηση του ελάχιστου χρονικού ορίου εκμίσθωσης ακινήτων από 1/11/2015, περιμένουμε επί 5 μήνες, κάποια διορθωτική κίνηση από τη κυβέρνηση. Δυστυχώς τίποτα ακόμη δεν έχει γίνει, αν και αρχίζει η Τουριστική περίοδος.
Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι συμφέρον των περισσοτέρων επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων, τουριστικών κατοικιών και Επαύλεων, είναι να αιτηθούν την ακύρωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και να διακόψουν την άσκηση επαγγέλματος. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες και να οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες εσόδων το κράτος, αλλά και την απαξίωση του ελληνικού τουριστικού καταλύματος.
Στη διάθεσή σας, για συνεργασία επί του θέματος.


Επτά μήνες μετά και αφού το πρόβλημα έχει πλέον πάρει τεράστιες διαστάσεις και απειλεί την εξαφάνιση του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων, παρακαλούμε ενημερώστε μας ποια μέτρα θα λάβετε που θα δικαιολογούν τη συνέχιση του επαγγέλματός μας, αλλιώς θα κινηθούμε μαζικά στην αστική μίσθωση.
Για ποιο λόγο να έχουμε υποχρεώσεις όπως:
o    Έναρξη επαγγέλματος,
o    Τήρηση βιβλίων και στοιχείων
o    Λήψη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
o    Καταβολή εξόδων σε μηχανικούς για σχέδια, μελέτες κλπ
o    Πιστοποιητικό πυρασφαλείας
o    Τήρηση όρων υγιεινής (αποχετευτικό, υδροδότηση, απολύμανση κλπ)
o    Καταβολή Τέλους επιτηδεύματος
o    Καταβολή προκαταβολής 100% φόρου εισοδήματος επόμενης χρονιάς
o    Καταβολή ΦΠΑ
o    Καταβολή Τελών Παρεπιδημούντων
o    Καταβολή Πνευματικών & Τηλεοπτικών δικαιωμάτων
o    Καταβολή Φόρου διαμονής
o    Τήρηση Βιβλίου πελατών Αστυνομίας
o    Τήρηση βιβλίου εντυπώσεων
o    Τήρηση Κανονισμού Ξενοδοχειακών καταλυμάτων
o    Ανάρτηση ΕΣΛ, Καρτέλας ενημέρωσης πελάτη.
o    Πιστοποίηση κατηγορίας Κλειδιών ανά 5ετία, με τα σχετικά έξοδα
o    Ελέγχους από υπηρεσίες όπως: Υγειονομικές, Πυροσβεστικές, Υπουργείο Τουρισμού, Αστυνομία, κλπ
o    Υποχρεωτική Ασφάλιση με εισφορές 26,95% των κερδών
o    Απασχόληση προσωπικού με απίστευτη γραφειοκρατία και έξοδα:

 • Αναγγελία ηλεκτρονικά της πρόσληψης,
 • Υποβολή ηλεκτρονικά κατάστασης προσωπικού,
 • Υποβολή ηλεκτρονικά οποιασδήποτε αλλαγής στις ώρες απασχόλησης
 • Υπολογισμούς που απαιτούν γνώσεις όλης της εργατικής νομοθεσίας,
 • Πρόσληψη μηχανικού ως τεχνικού ασφαλείας,
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ,
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά μηνιαίου ΦΜΥ στο TAXISNET,
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά ΙΚΑ Επιδόματος Αδείας
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά ΙΚΑ δώρου Χριστουγέννων
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά ΦΜΥ Επιδόματος Αδείας
 • Υπολογισμό και υποβολή ηλεκτρονικά ΦΜΥ δώρου Χριστουγέννων
 • Πληρωμή σε τράπεζα του ΙΚΑ όλων των παραπάνω
 • Πληρωμή σε τράπεζα του ΦΜΥ όλων των παραπάνω
 • Υποβολή ηλεκτρονικά βεβαίωσης ετήσιας αδείας
 • Υποβολή ηλεκτρονικά ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών
 • Πρόσληψη λογιστή για να κάνει όλα τα παραπάνω,
 • Ευθύνες και ποινές για τον επιχειρηματία, για οποιαδήποτε λάθη ή καθυστερήσεις γίνουν σε όλη αυτή  την απίστευτη γραφειοκρατία.


Μπορούμε κάλλιστα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα έξοδα και τις υποχρεώσεις και απλώς να κάνουμε για κάθε πελάτη μας ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο, που θα το υποβάλλουμε μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα .. αν μέχρι τότε δεν το έχουμε .. ξεχάσει.
Αν χρειαστεί και καθαρίστρια, θα πάρει .. ο «νοικάρης» με (..ή χωρίς) Εργόσημο, και όλα καλά.

Οι υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις για το κλάδο των ενοικιαζομένων δωματίων είναι δυσανάλογες ακόμη και έναντι του κλάδου των Επαύλεων. Ένας μικροϊδιοκτήτης 2-3 δωματίων έχει πολλαπλάσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, επιβαρύνσεις, ευθύνες και υποχρεώσεις από τον ιδιοκτήτη μιας τεράστιας έπαυλης!

Ζητούμε την άμεση εξίσωση των διαδικασιών, επιβαρύνσεων, ευθυνών και υποχρεώσεων, σε όλους τους κλάδους της διαμονής: Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Τουριστικές κατοικίες, Επαύλεις, Βραχυχρόνιες Αστικές Μισθώσεις.

Οι αλλαγές σε εισφορές και συντάξεις για το 2017

Μεγάλες θα είναι οι ανατροπές στις εισφορές και στις συντάξεις από την 1/1/2017 με βάσει το νέο ασφαλιστικό νόμο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Από 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ θα ξεχάσουν τις ασφαλιστικές κλάσεις και θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους . Επίσης θα πληρώσουν 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ.

Eτσι, το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης θα είναι 26,95%. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη ως κατώτατο εισόδημα το ποσό των 4.923,07 ευρώ ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις είναι τα 70.329,6 ευρώ. Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ το μήνα. Οι επιβάρυνση αρχίζει να γίνεται αισθητή για εισοδήματα από 19.000 ευρώ και πάνω.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% περίπου των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ δηλώνουν εισόδημα μέχρι 30.000€, πράγμα που σημαίνει ότι θα δουν σχετικά χαμηλότερες εισφορές, ειδικά εκείνες οι περιπτώσεις που σήμερα ασφαλίζονται σε υψηλές κατηγορίες, ενώ όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 15.000€ θα έχουν μεγάλη εξοικονόμηση, καθώς οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν θα είναι πλέον περίπου οι μισές.

Αντίθετα επιβάρυνση θα έχουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν υψηλά εισοδήματα και έχουν φορολογητέο εισόδημα πάνω από 30.000€. Είναι δε προφανές ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών θα δώσει κίνητρο να δηλωθούν μειωμένα εισοδήματα. Πάντως στο προσχέδιο προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση έχουν εγγραφεί πρόσθετα έσοδα 135,6 εκ. από την εφαρμογή του νέου συστήματος εισφορών (με βάση το εισόδημα) για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Αναλυτικότερα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι από το νέο σύστημα ωφελούνται:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες – έμποροι που ασφαλίζονται σήμερα στον ΟΑΕΕ σε υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες και έχουν δραστηριότητα πάνω από 15 χρόνια. Αυτοί οι ασφαλισμένοι ωφελούνται αν δηλώνουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμπόρων ασφαλίζονται σήμερα στις κατηγορίες από Π09 και πάνω και πληρώνουν περί τα 7.000 ευρώ το έτος. Με το νέο καθεστώς και εισόδημα 25.000 πέφτουν στα 6.700 ευρώ. Αντίθετα, οι έμποροι (ΟΑΕΕ) με δραστηριότητα κάτω από 15 χρόνια έχουν ωφέλεια αν δηλώνουν μέχρι 15.000 ευρώ.

Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας με 10ετή δραστηριότητα πληρώνει σήμερα 4.650 ευρώ, ενώ θα πληρώνει 4.000 με εισόδημα 15.000 ευρώ το χρόνο. Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα ληφθεί αρχικά υπόψη το εισόδημα που δηλώθηκε για το 2015 και έχει ήδη εκκαθαριστεί. Όταν εκκαθαριστεί και το εισόδημα του 2016 – προς τα μέσα του 2017 – τότε θα επανυπολογιστούν οι εισφορές με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2016 και θα συμψηφιστούν μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2017 με τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί τους πρώτους μήνες του έτους.

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων(κάτω από 5 δωμάτια) που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έως 2.000 κατοίκους, με το νόμο για τα προαπαιτούμενα έχασαν το δικαίωμα να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και επανέρχονται σε καθεστώς ΟΑΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι από 1/1/2017 θα καταβάλλουν εισφορές της τάξης του 26,95% επί του εισοδήματός τους για σύνταξη και υγεία.

----------------------------------------

Αλλάζει ξανά ο χάρτης των εισφορών για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες - ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

* Οι μικροξενοδόχοι (κάτω από 5 δωμάτια) χάνουν το καθεστώς ΟΓΑ και μεταπηδούν σε αυτό του ΟΑΕΕ. Δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την εξαετή μεταβατική περίοδο που προβλέπεται για τους αγρότες (2017-2022), αλλά θα πληρώνουν αμέσως, δηλαδή από 1/1/2017, το 26,95% του εισοδήματός τους για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Μετά και τις τελευταίες αυτές παρεμβάσεις, ολοκληρώνεται το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών που θα βασίζεται στο πραγματικό εισόδημα και όχι σε ασφαλιστικές κατηγορίες και τεκμαρτό εισόδημα. Στο νέο τοπίο υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, ανάλογα πάντα με το εισόδημα που θα δηλώνει ο καθένας. Υπενθυμίζεται ότι τους πρώτους μήνες του 2017 οι εισφορές θα υπολογίζονται και θα πληρώνονται με βάση το εκκαθαρισμένο εισόδημα του 2015. Όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα αλλάξει η βάση υπολογισμού και θα ακολουθήσει συμψηφισμός.

Αυξάνεται ο ΦΠΑ και στα υπόλοιπα νησιά από 1 Ιανουαρίου 2017

Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2017 οι υπηρεσίες αλλά και τα αγαθά στα νησιά της άγονης γραμμής αλλά και σε όσα έχουν πληγεί από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Οι ανατιμήσεις προκύπτουν επειδή ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους η σταδιακή κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι τώρα στα νησιά του Αιγαίου.

Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές του επόμενου έτους οι συντελεστές 17%, 9% και 4% που ισχύουν ακόμα σε ορισμένα νησιά θα εναρμονιστούν με την ηπειρωτική Ελλάδα και θα αυξηθούν σε 24%, 13% και 6% αντίστοιχα.

Ως αντίβαρο, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί απαλλαγή από τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ ενώ μέχρι στιγμής το όριο είναι στα 10.000 ευρώ.

Με την κίνηση αυτή, μειώνεται το διοικητικό κόστος διαχείρισης του φόρου τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τις επιχειρήσεις.

πηγή: skai.gr

Και οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεων τουριστικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που τέθηκε σε διαβούλευση την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, στο http://www.opengov.gr/minenv/?p=7778, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.

Όπως τονίζεται, το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης απασχολεί το ελληνικό κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι στενά συνυφασμένο με τον τρόπο που αυτό το κράτος συγκροτήθηκε και διαμορφώθηκε. Το προτεινόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο νόμου επιδιώκει να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης.

Ιδού και το άρθρο για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

Άρθρο 103 Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων

"Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και των χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές αυτές έχει εκδοθεί, μετά την καταβολή σχετικού προστίμου, σήμα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν νομίμως μέχρι την 28.07.2011."

Βασική καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση το Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος μέσω του οποίου θα παρακολουθείται όλη η δόμηση (υπάρχουσα και νέα). Επίσης, θεσπίζεται η Τράπεζα Γης, μέσω της οποίας θα μπορούν πλέον να τακτοποιηθούν οι μεγάλες παραβάσεις με υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης άνω του 40%, και όπως αναφέρεται θα «διατηρούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση».

Τουριστική εκπαίδευση
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στον τουρισμό
Άγγελος Ρεστάνης - 22 Αύγουστος 2016, 13:44

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνητικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ) προσφέρουν σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Ελληνικών Κολεγίων δωρεάν πρόγραμμα εξειδίκευσης στον τουρισμό, για την απόκτηση του Vellum International Diploma in Travel and Tourism.  

Σύμφωνα με την σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος tourism.elkedim.gr, το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον τουρισμό αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του τουρισμού. Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να δηλώσουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας (και κολεγίων) με καλή γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας της Ε.Ε. εκτός της ελληνικής ή απόφοιτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία ως εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα με καλή γνώση μιας γλώσσας της ΕΕ, εκτός της ελληνικής.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 4 μηνών που ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνητικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, είναι κατάλληλο για πτυχιούχους του οικονομικού κλάδου, ως πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε θέματα τουριστικής οικονομίας, τουριστικού management και marketing.

Θεματικές Ενότητες:
1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
2. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης στον τουρισμό
3. Εκπαίδευση υποδοχής
4. Εξυπηρέτηση πελατών
5. Διαχείριση παραπόνων
6. Τηλεφωνική επικοινωνία
7. Κρατήσεις
8. Έκδοση εισιτηρίων
9. Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
10. Οργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων
11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Τουρισμό

- See more at: http://traveldailynews.gr/news/article/62894#sthash.hIVcPkFW.dpuf

Νόμος 4403- ΦΕΚ.Α125/7-7-2016

Πρόστιμο σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται.

3. Η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)
αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που
διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλε-
ται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύμα-
τα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύ-
ματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα
δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια κα-
θυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα,
όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που πε-
ριγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου
αυτού».

Σελίδα 5 από 13
Free business joomla templates