ΕλληνικάEnglish
  • promo3
  • promo4
  • promo7
  • promo5
  • promo6
  • promo2
  • promo1
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2012

Σχολιασμός του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΑΣ)

Μετά από δύο χρόνια, επιτέλους για πρώτη φορά, γίνεται επιτέλους (ημιτελής) προσπάθεια κατάργησης του παρωχημένου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), ο οποίος αποτελεί το κατεξοχήν «τυπολατρικό» μέσο καταπίεσης των φορολογουμένων που, ενώ θέλουν να είναι συνεπείς, δολιχοδρομούν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διατάξεις, αποτελώντας την ιδανική λεία για την διαφθορά των φοροελεγκτικών μηχανισμών.

Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν προχθές, θεσπίζεται Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).  Είναι βέβαιο ότι ο νέος νόμος αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας, χωρίς όμως να την πετυχαίνει σε απόλυτο βαθμό.  Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της νέας νομοθεσίας είναι ότι στην ουσία επαναδιατυπώνεται ένα κείμενο ΚΒΣ, πιο απλοποιημένο και λιγότερο τυπολατρικό αλλά σίγουρα όχι απλό και κατανοητό από τον καθένα.  Υπό αυτή την έννοια, το συμπέρασμα είναι ότι οι εφοριακοί και οι φοροτεχνικοί – λογιστές δεν πρέπει να ανησυχούν:  Προς το παρόν δεν θα χάσουν τις δουλειές τους.  Η παρακάτω αποτίμηση είναι γενική, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι πολλά από τα μέλη της ΣΕΕΔΔΕ έχουν παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ο νέος Κώδικας τους αφορά και ως προς αυτές.

Οι νέες διατάξεις έχουν στόχο:

τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και τις διασταυρώσεις,

τον περιορισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και

τη μείωση του λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους, έτσι ώστε να προκύπτουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, με τον ΚΑΣ γίνεται προσπάθεια:

να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων,

να ενισχυθεί η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και επιχειρήσεων, το αίσθημα δικαίου των πολιτών και

να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα.

Ο νέος ΚΑΣ δεν επιτυγχάνει τα παραπάνω. Άλλωστε, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα και ειδικότερα η πρώτη παράγραφος, ορίζει ότι από το σύνολο των διατάξεων του ΚΒΣ καταργούνται και δεν ισχύουν μόνον εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν θέματα τα οποία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του νέου Κώδικα ή είναι αντίθετες προς αυτές. Επίσης παύει η ισχύς των διοικητικών εγγράφων και των εγκύκλιων διαταγών, που αφορούν τις διατάξεις αυτές. Αυτή την απαίτηση, των συντελεστών της πραγματικής οικονομίας της αγοράς, ενισχύει και η ομολογία του νομοθέτη ο οποίος κάνει αναφορά για σύσταση επιτροπής με αντικείμενο την ολοκλήρωση του έργου της απλοποίησης μέχρι 30/6/2014.

Ειδικότερα ο νέος Κώδικας επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές :

Χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου και απόδειξη λιανικής πώλησης για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή δυνατότητα για μη εκτύπωση των παραστατικών με προϋπόθεση την αποδοχή του πελάτη για λήψη ηλεκτρονικού αρχείου.

Καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων εκτός των στοιχείων διακίνησης (δελτία αποστολής), των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας (για λιανική πώληση αγαθών ισχύει η ταμειακή μηχανή) και του βιβλίου κινητής αποθήκης.

Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του ΚΒΣ.  Ειδικά οι εκμεταλλευτές ξενοδοχείου (προφανώς και τα μέλη μας), εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, αναγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. Δηλαδή, ως προς τη παροχή υπηρεσιών, μεταβάλλεται το όριο από 5.000 σε 10.000 ευρώ για υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών2.

Επίσης προβλέπεται :

Κατάργηση της υποχρέωσης εξόφλησης λιανικών πωλήσεων αξίας 1.500 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με κάρτα.

Οι διακρίσεις των βιβλίων μετονομάζονται σε απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) για ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ και για τα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ σε διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας).

Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΒΣ οι οποίες αναφέρονται στα βιβλία αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα, των επιχειρήσεων, από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό, έχουν υποχρέωση να τηρούν από τους λογαριασμούς της ομάδας 9, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο το λογαριασμό 94,

Επισημαίνεται ότι εφόσον τηρείται ο λογαριασμός 94 του ΕΓΛΣ (βιβλίο αποθήκης) στις αποδείξεις λιανικής πώλησης είναι υποχρεωτική η περιγραφή των πωληθέντων ειδών, η αξία, η ποσότητα κλπ.

Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΒΣ και προβλέπεται ότι για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής ισχύουν υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980).

Καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στον φάκελο αυτό αποθηκεύονται, ανά χρήση τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου (η συγκεκριμένη υποχρέωση θεωρείται αντιπαραγωγική και γραφειοκρατική επειδή όλα τα ζητούμενα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα όποτε ζητηθούν).

Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων (απλογραφική τήρηση) γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Καταργείται η υποχρέωση τήρησης μηνιαίας κατάσταση βιβλίων εσόδων – εξόδων (απλογραφική τήρηση) επί μηχανογραφικής τήρησης.

Προβλέπεται υποχρέωση καταχώρησης ανακεφαλαίωσης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των δεδομένων του βιβλίου εσόδων – εξόδων, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του κώδικα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (το μέτρο θεωρείται αντιπαραγωγικό – γραφειοκρατικό επειδή μια απλή ανακεφαλαίωση σε συνδυασμό με τη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος παρέχουν τη δυνατότητα των επαληθεύσεων κατά τον έλεγχο).

Καταργείται η έγκριση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ για τη περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό. Στη περίπτωση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά στο δελτίο αποστολής εκτός από την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της διακίνησής μέχρι τον ενδιάμεσο σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής από τον σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους.

Καταργείται το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής και αρκεί η έκδοση δελτίου αποστολής επί ποσοτικής παραλαβής στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία. Ορίζεται απαλλαγή της έκδοσης δελτίου αποστολής όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς.

Καθορίζεται η χρονική διάρκεια του δελτίου αποστολής με βάση τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτή.

Εξαιρούνται της έκδοσης δελτίων αποστολής οι διακινήσεις των ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως αγαθών, καθώς και για τα αγαθά που διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό μη ιαματικό κ.λπ.).

Επαναφέρεται το καθεστώς που ίσχυε πριν την 1.6.2010 για την έκδοση τιμολογίων στην αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 41 και 42 του ν. 2859/2000.

Στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ για τις περίπτωση που για τη συγκεκριμένη συναλλαγή (πώληση) έχουμε ειδικές ρυθμίσεις επιβολής ή απαλλαγής του ΦΠΑ.

Επέχουν θέση τιμολογίου και γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα.

Ορίζεται ότι η έκδοση απόδειξης επιστροφής επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

α) στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού (εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των 30 ευρώ πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη),

β) στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης.

Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη και η αξία του αγαθού που επιστρέφεται.

Ρυθμίζεται νομοθετικά η μη αναγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις αποδείξεις λιανικής, που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ιατρικό επάγγελμα.

Pαρέχεται, για πρώτη φορά υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης.

Εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη δαπάνης για την πραγματοποίηση επαγγελματικών δαπανών, για τις οποίες ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, καθώς και για τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, όταν καταβάλουν αμοιβές σε οδηγούς, που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης ειδικής κατάστασης, αντί της έκδοσης αποδείξεων δαπανών, για την παράδοση δώρων σε διάφορα πρόσωπα για την επαγγελματική τους προβολή ή στα πλαίσια κοινωνικών τους υποχρεώσεων, όταν η αξία του καθενός δώρου δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Ορίζεται ο τόπος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων καθώς και η υποχρέωση επίδειξης αυτών άμεσα στον έλεγχο, όταν τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν ή στην προθεσμία που τίθεται από τον έλεγχο όταν αυτά τηρούνται σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση. Δεν απαιτείται στην τελευταία περίπτωση σχετική έγκριση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, αλλά μόνο η υποβολή γνωστοποίησης.

Ορίζεται ο τόπος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων, τα οποία μπορεί να φυλάσσονται και εκτός της ελληνικής επικράτειας μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, με υποβολή σχετικής γνωστοποίησης.

Παρέχεται η δυνατότητα της μη εκτύπωσης των αθεώρητων βιβλίων, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους δίνονται άμεσα όταν ζητηθούν και η αδυναμία αναπαραγωγής των βιβλίων και των αποθηκευμένων δεδομένων που αφορούν στοιχεία εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων και μη έκδοση των στοιχείων.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του τελευταίου κομιστή που την εισπράττει. Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού.

Καταργείται η υποβολή των:

α) Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών.

β) Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών - αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης.

γ) Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου. δ. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων.

Στα εκδιδόμενα, από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς, όταν το ποσό είναι πάνω από 12.000 ευρώ, για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, επιβάλλεται η αναγραφή του ΑΦΜ του συναλλασσομένου και του αριθμού διαβατηρίου ή ταυτότητας σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου.

Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του νέου Κώδικα δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.

Οι νέες διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2013.

Συνημμένα στην παρούσα, σας επισυνάπτω την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, που είναι χρήσιμη γιατί επισημαίνει αδυναμίες και ασάφειες του κειμένου.

Με εντολή Προέδρου

Αντώνης Μέγγουλης

Νομικός Σύμβουλος

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82Α)

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 165 του ν.4070/2012, σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως αυτές εννοούνται στο άρθρο 2 του ν.2160/1993, οι οποίες προβάλλονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) με τρόπο ώστε να καθίσταται αντιληπτός με σαφήνεια και ευκρίνεια από τους αποδέκτες του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του Ε.Ο.Τ.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ - «Συνάντηση Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. με τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση»

Πραγματοποιήθηκε  χθες 24/09/2012 , συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κ. Ιωάννη Βρούτση με τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. κ. Κώστα Μπρεντάνο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Στέργιο Ψαρογιάννη.  
Η Διοίκηση  της  Συνομοσπονδίας  έθεσε στον κ. Υπουργό τα ασφαλιστικά αιτήματα του κλάδου και κυρίως τα θέματα της υπαγωγής των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων  στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και την διάταξη περί  αναστολής ή περικοπής των συντάξεων των ενεργών συνταξιούχων.
Με αφορμή την συνάντηση αυτή, η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. κατέθεσε σχετικό υπόμνημα ρεαλιστικών προτάσεων για την επίλυση και των δύο κυρίων ζητημάτων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα , ο Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις απόψεις του κλάδου και   δεσμεύτηκε  ότι στο αμέσως προσεχές  διάστημα θα εξετάσει  εξειδικευμένα τα  αιτήματα μας  με την σύσταση  ειδικής επιτροπής, η οποία σε δύο μόνο  συνεδριάσεις  θα καταλήξει  στις  ενδεδειγμένες λύσεις.
Γενικώς,  ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντιμετώπισε με κατανόηση τα ζητήματά μας και έδειξε ότι ενδιαφέρεται για την άμεση επίλυση τους.
Αισιοδοξούμε ότι με  την σύσταση της  Επιτροπής   θα δρομολογηθεί η οριστική  επίλυσή τους και η άρση του αδιεξόδου που βρίσκονται σήμερα οι επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι, εκτός από τους δραματικά μειωμένους τζίρους, έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και τις υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές του Ο.Α.Ε.Ε.

Αριθμ. 515237/2.4.2012
Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων και καθορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί αυτών
Αριθμ. 515237

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, κ.λπ.» του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4109/60 και ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 4 όπως τροποποιήθηκε, με το άρθρο 2 της 1597/28.1.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 108/Β΄) περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

3. Του Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.2001) Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών ΕΟΤ καθώς και την ΥΑ1224/24.1.2007 (ΦΕΚ134/Β΄), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ, και ειδικότερα το εδάφιο βγ αυτής.

4. Του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α΄/259/2001) περί «Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες».

5. Του Ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Της υπ’ αριθμ. 2626/16.02.2011 απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 36/ΥΟΔΔ/18.02.2011, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 50/ΥΟΔΔ/01.03.2011), περί κατάργησης της υπ’ αριθμ. 21902/30.12.2009 απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

7. Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄) περί κατάταξης ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών, όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το υπ’ αριθμ. 2026/13.1.2012 έγγραφο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων/ Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) που αφορά στις προτάσεις του κλάδου για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων εκπτώσεων επί των τιμών των βοηθητικών καταλυμάτων.

10. Τις προτάσεις της Υπηρεσίας. (ΠΥΤ)

11. Το γεγονός ότι οι τιμές των επιχειρήσεων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και Επαύλεων, και ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, διαμορφώνονται ελεύθερα από τους επιχειρηματίες.

12. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

1) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωσή τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.

2) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιμές και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τιμοκαταλόγους, για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους, για δε τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, υποβάλλεται εκ νέου για θεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1597/28.1.2011, περί προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€).

3) Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών – τιμοκατάλογος, αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

4) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιμών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης. Αντίγραφο της δήλωσης τιμών διαβιβάζεται με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα από τις τοπικές Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.

5) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι:

α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης.

β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης− δήλωσης τιμών του έτους.

γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπληρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμφωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών, ένα για κάθε δωμάτιο σύμφωνα με την εγκεκριμένη δυναμικότητα του καταλύματος, όπου θα αναφέρονται, το είδος, η κατηγορία (κλειδιά ή τάξη), η ακριβής διεύθυνση του καταλύματος και το ονοματεπώνυμο του νόμω υπεύθυνου αυτού.

6) Στην περίπτωση που στα καταλύματα προσφέρεται πρωινό, (άρθρο 154 της Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ Β1388) αγορανομικής διάταξης), διαθέτουν αίθουσα πρωινού με παρασκευαστήριο ή εστιατόριο, κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιμών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή του πρωινού υπό μορφή ταμπλ.ντοτ είναι ελεύθερη, πρέπει όμως να δηλώνεται και να περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

7) Στις τιμές που υποβάλλονται προς θεώρηση, συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι, ήτοι Φ.Π.Α. και Δ.Φ.

8) Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) με ευθύνη της, οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηματίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

9) Σημειώνεται ότι, στις θεωρημένες τιμές συμπεριλαμβάνεται η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, βάσει των οποίων έχει γίνει η κατάταξη των καταλυμάτων σε κλειδιά ή τάξη.

10) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών» (άρθρο 8 του Ν. 1652/86) καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

11) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Επιτρέπονται εκπτώσεις επί των θεωρημένων τιμών των βοηθητικών καταλυμάτων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη από τους επιχειρηματίες − εκμεταλλευτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ

23/08/2012 - Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΙΚ. 1117493/12.
Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012, στη διεύθυνση http://www.seedde.gr/node/149.

1/1     Πρωτοχρονιά
6/1     Των Φώτων
18/3     Καθαρά Δευτέρα
25/3     25η Μαρτίου
1/5     Πρωτομαγιά
3/5     Μεγάλη Παρασκευή
4/5     Μεγάλο Σαββάτο
5/5     Άγιο Πάσχα
6/5     Δευτέρα του Πάσχα
24/6     Αγίου Πνεύματος
15/8     Δεκαπενταύγουστος
28/10     28η Οκτωβρίου
25/12     Χριστούγεννα
26/12     Επόμενη Χριστουγέννων

4ήμερα:
3 - 6 Μαϊου
3ήμερα:
16 - 18 Μαρτίου
23 - 25 Μαρτίου
22 - 24 Ιουνίου
26 - 28 Οκτωβρίου
2ήμερα:
25 - 26 Δεκεμβρίου
1ήμερα:
1 Ιανουαρίου
1 Μαϊου
15 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Κ.Β.Σ.
Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα τηρεί και βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθμό του δωματίου. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από άλλες διατάξεις η τήρηση παρόμοιου βιβλίου, το βιβλίο αυτό αναπληρώνει το βιβλίο πελατών, αν περιλαμβάνει και τα πιο πάνω στοιχεία και είναι θεωρημένο από τον Οικονομικό ΄Εφορο. Ο πιο πάνω υπόχρεος εκδίδει σε κάθε περίπτωση κατά την αναχώρηση του πελάτη θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφει, εκτός των άλλων, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του και διακεκριμένα το ποσό της αμοιβής και το ποσό των δαπανών που έγιναν για λογαριασμό του.

Τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής έχει και ο εκμεταλλευτής επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και οικειών, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια εκμετάλλευσης από τον Ε.Ο.Τ. ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:     ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:
Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
ΙΣΧΥΕΙ:     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     EUR 433500000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:     EUR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:     40% - 60%
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:     
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ:     Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:     Υποστήριξη στην παραγωγή, Δημιουργία εργαλείων, Δράσεις κινητικότητας
ΠΕΔΙΑ :     Νέες τεχνολογίες, Καινοτομία - Νεωτερισμοί, Απασχόληση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ :     Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ :     Πρόσκληση υποβολής πρότασης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :     Ευρωπαική Επιτροπή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :     
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :     Προδημοσίευση Προκήρυξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα Τηλ: 210 3332000 Fax: 210 6969604 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.     

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2122

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία με ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία. Μία Ελλάδα με έμφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται : - στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους. - στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές - στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο - στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος θεματικές προτεραιότητες - Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας - Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία - Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή - Θεσμικό Περιβάλλον - Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. Οι αναπτυξιακοί στόχοι θα εξυπηρετηθούν από το σύνολο των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :     Ευρωπαική Επιτροπή
ΙΣΧΥΕΙ:     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     EUR 20400000000
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:     
ΠΛΑΙΣΙΟ:     

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.certh.gr/dat/7190CCE2/file.pdf?633681413377743483
http://www.espa.gr

Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.4.2012

Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Αριθμ. Κ1-941 οικ.

(ΦΕΚ Β' 1468/03-05-2012)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 τ.Α΄).

Β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (247 τ.Α΄).

Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (50 Α΄).

Δ. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως τη διάταξη του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρ. 15 του ν. 4038/2012 (14 τ.Α΄).

Ε. Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (90 Α΄).

ΣΤ. Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (141 Α΄).

Ζ. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (185 Α΄).

Η. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄)

Θ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής» (213 τ.Α΄).

Ι. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (147 Α΄).

IΑ. Του Π.Δ. 110/2011 (243 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΙΒ. Της υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (2740 Β΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ως ισχύει των οποίων η σύσταση (εφόσον πρόκειται για την ως άνω περίπτωση β) ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας (εφόσον πρόκειται για τις ως άνω περιπτώσεις ζ και η) έγινε πριν τις 4/4/11 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου της παραγράφου 1, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3419/2005, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής για κάθε κατηγορία υπόχρεου σε εγγραφή. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

3. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 2, την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωριστούν στο ΓΕΜΗ.

4. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του υπόχρεου οι καταστάσεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή, προκειμένου για υπόχρεο νομικό πρόσωπο, έχει επέλθει η λύση του και βρίσκεται αυτό στο στάδιο της εκκαθάρισης, πρέπει να υποβληθούν και τα στοιχεία του δευτέρου εδαφίου της ως άνω περίπτωσης καθώς και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία και καταστάσεις.

5. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να τους καλεί, εντός 5 μηνών από την παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 2, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στη μερίδα τους. Παράλειψή τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 2
Προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής

1. Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

α) Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 2/7/2012 έως και 30/09/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.

2. Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση γ’ της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.

(Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την απόφαση Κ1-1136/30.5.2012)

4. Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

5. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση. Για τον ως άνω σκοπό οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις Αρχές, που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Πριν από την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή πριν οποιαδήποτε μεταγενέστερη καταχώριση η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αντιπαραβάλει και να επικυρώσει οριστικά τα στοιχεία του υπόχρεου που έχουν καταχωρισθεί στην Μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.

7. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκομιστεί τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Υποβολή λοιπών αιτήσεων καταχώρισης

1. Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονταν για την υποβολή αυτών στα Βιβλία ή Μητρώα της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

2. Εάν η σχετική προθεσμία υπερβαίνει τον ένα μήνα ή δεν ορίζεται, οι αιτήσεις καταχώρισης υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την γέννηση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής πράξης ή στοιχείου.

3. Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνοδευτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 2 Ιουλίου 2012.

(Το άρθρο 4 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Κ1-1136/30.5.2012)

-------------------------------

Παράρτημα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Α) Εάν ο υπόχρεος είναι ανώνυμη εταιρεία 1. Οι ανώνυμες εταιρείες υποβάλλουν τα παρακάτω:

I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)

II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

III. Στοιχεία Μετοχικού Κεφαλαίου (ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου − καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο − αριθμός και είδη μετοχών − ονομαστική αξία μετοχής/μετοχών)

IV. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)

V. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό

VI. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως) (Ημερομηνία ιδρυτικής καταχώρισης....)

VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)

VIII. Τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)

IX. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)

X. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου

XI. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της ή των εκκαθαριστών της εφόσον συντρέχει περίπτωση

XII. Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της.

XIII. Τους Α.Φ.Μ. και την ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

XIV. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

XV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)

XVI. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα

XVII. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών.

XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα υπό ΧΙ−ΧVII στοιχεία

XIX. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.

XX. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρο. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Β) Εάν ο υπόχρεος είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 1. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν τα παρακάτω:

I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο

II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου

III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος − πλήθος μεριδίων − ονομαστική αξία μεριδίου)

V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)

VI. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό

VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως)

VIII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)

IX. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου

X. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

XI. Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)

XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)

XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

XIV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)

XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα

XVI. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.

XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία

XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Γ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

1. Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες υποβάλλουν τα παρακάτω:

I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο

II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης της εταιρικής σύμβασης

III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος−πλήθος μεριδίων −ονομαστική αξία μεριδίου)

V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)

VI. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στην εταιρική σύμβαση

VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως), εφόσον αυτή προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση

VIII. Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)

IX. Τους Α.Φ.Μ. των εταίρων, την ιδιότητα εκάστου ως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου και τον αριθμό των μεριδίων εκάστου ή το ποσοστό αυτού

X. Το είδος και το ύψος της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων

XI. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους, εφόσον αυτή προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της εταιρικής σύμβασης)

XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρ. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Δ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα

1. Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού των οποίων η έδρα έχει ορισθεί με τη σύμβαση σύστασής τους στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα παρακάτω:

• Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο

• Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)

• Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

• Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Ομίλου

• Το σκοπό του Ομίλου, όπως αυτός αναγράφεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου

• Τη διάρκεια του Ομίλου (από – έως), εφόσον αυτός προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου

• Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου

• Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτούς

• Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά

• Τον αριθμό των διαχειριστών, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της σύμβασης σύστασης του Ομίλου

• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών)

• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους

• Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα

• Μνεία εάν ο Όμιλος έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσης (λ.χ. απόφαση των μελών του Ομίλου, τυχόν δικαστική απαγγελία της λύσης του Ομίλου ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)

• Εφόσον ο Όμιλος έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα

• Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας των διαχειριστών ή εκκαθαριστών του Ομίλου, εφόσον αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου

• Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία

• Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης του Ομίλου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται

• Η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρο. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ομίλου ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρο. 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Ε) Εάν ο υπόχρεος είναι αστικός, αλληλοασφαλιστικός και πιστωτικός συνεταιρισμός

Οι αστικοί, αλληλοασφαλιστικοί και πιστωτικοί συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα παρακάτω:

I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Ειρηνοδικείο

II. Τον Αριθμό Μητρώου Ειρηνοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)

III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

IV. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Συνεταιρισμού

V. Το σκοπό του Συνεταιρισμού, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό του

VI. Τη διάρκεια του Συνεταιρισμού (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού

VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)

VIII. Τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την αξία τους

IX. Μνεία της έκτασης ευθύνης των συνεταίρων, όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού σε σχέση με την ευθύνη των συνεταίρων

X. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού

XI. Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών

XII. Εφόσον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ.

του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους

XIII. Μνεία εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα

XIV. Τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού

XV. Μνεία εάν ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού, παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών του Συνεταιρισμού κάτω από το όριο που ορίζει ο νόμος, ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)

XVI. Εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, όταν αυτό ενεργεί την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού ή, κατά περίπτωση, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα

XVII. Την ημερομηνία και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία έχουν δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2010 και 2011 2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται

• Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, από τα προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρ. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ομίλου ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Στ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.)

1. Η Ε.Σ.Ε. υποβάλλει τα παρακάτω:

I. Τον Αριθμό Μητρώου της, κατά το σύστημα της ανώνυμης εταιρείας

II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού

III. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων της

IV. Το σκοπό της, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό

V. Τη διάρκεια της υπάρξεως της, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της

VI. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)

VII. Το κεφάλαιο, τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν αυτό και την ονομαστική τους αξία

VIII. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι φυσικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά

IX. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά

X. Σε περίπτωση προβλέψεως διευθυντικού οργάνου (δυαδικό σύστημα) ή, κατά περίπτωση διοικητικού οργάνου (μονιστικό σύστημα), τον αριθμό των μελών του διευθυντικού ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.

XI. Εφόσον τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους

XII. Εφόσον μέλη του διευθυντικού οργάνου, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους

Σελίδα 12 από 13
Free business joomla templates