ΕλληνικάEnglish
 • promo7
 • promo4
 • promo2
 • promo1
 • promo5
 • promo6
 • promo3
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.


Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας

5.12.2011

PDF | DOC | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Ειδικών Επιτροπών άρθρου 2 παρ.2β Ν.2690/1999

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Θεσμικό πλαίσιο
Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών προβλέπεται από την παρ. 2β’ του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του το άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Με τα άρθρα 6, 280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από την 1η Ιανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών περιήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πεδίο ευθύνης τους τα όρια των καταργούμενων Περιφερειών στα οποία κάθε μια από αυτές εκτείνεται.
Μετά τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας που λειτουργούσε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί πλέον στο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.65/2011(ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011).


Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999),αρθρο δεύτερο, παρ. 2β’ ,
Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων (δηλαδή των σχετικών με τις προθεσμίες διατάξεων), για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Υπουργείου.
Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από το Γενικό Γραμματέα.

Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρων διατάξεων (των σχετικών με τις προθεσμίες διατάξεων), για θέματα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους της Περιφέρειας αυτής.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της Περιφέρειας.
Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι της ίδιας Περιφέρειας, που ορίζονται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας.
Η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων των Επιτροπών, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
Η διαδικασία εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και καταβολής της αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται, ολοκληρώνεται σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του πολίτη.
Για όσες περιπτώσεις η Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας κρίνει ότι είναι αναρμόδια παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004),
άρθρο 11, παρ. 6
«6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή».

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010)
άρθρο 280, παρ.1
«Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)…»
άρθρο 283, παρ.4
«4. Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές…»

Π.Δ. 65/2011(ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011)
άρθρο 1
«Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασπάται με την ανασύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το άρθρο 1 του π.δ.373/1995 (Α’ 201) είχε συγχωνευθεί με το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συγκροτείται ως Υπουργείο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρ. 24παρ.1 ν.3200/2003, Α’ 281), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού».

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεσμικό πλαίσιο:
Το δικαίωμα για αποζημίωση των πολιτών για τη μη τήρηση των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους από τη διοίκηση, προβλέπεται από τις παρ.1-3 του άρθρου 7 του N.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α’/24-5-2004), όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α’/11-4-1991).

Ειδικότερα:
Ν. 3242/2004, (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004),
άρθρο 7
Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2690/1999 όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο
ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Περιφέρειας, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη.
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει μέσα σ’ έναν μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.»
3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7 και 8, χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Ν. 1943/1991,
άρθρο 5, παρ. 10

«10. Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξετασθεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα».

Σχετική Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 /οικ/17170 /3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β’/10-8-2004)

«Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση», που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3242/2004».

Άρθρο 1
1.Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων, από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3242/2004, προθεσμιών μέσα στις οποίες οι υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο εμφαίνεται στο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, στην Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτερου του ν. 2690/99 που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει κάθε φορά. Το έντυπο αυτό ισχύει για αιτήματα αποζημίωσης, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες από την 24η Μαΐου 2004 και μετά.
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση.
3. Το έντυπο της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υπόθεσής του ή παροχή πληροφοριών. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και τις υπηρεσίες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, που έχουν αρμοδιότητα την πληροφόρηση του πολίτη. Σε περίπτωση έλλειψης εντύπου, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και σε απλό χαρτί. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συντάξουν την σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή στις Περιφέρειες, η οποία μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ( Fax ), επιλαμβάνεται της υπόθεσης ο αρμόδιος εισηγητής και αφού εξετάσει την μη τήρηση της προθεσμίας εισηγείται σχετικά στην οικεία Επιτροπή. Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημιώσεως, οι αρμόδιες Επιτροπές λαμβάνουν υπόψη ως κριτήρια ιδίως το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, τις συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με τον οποίο οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, προκειμένου να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού πορίσματος, εφόσον αυτό δεν προσκομίζεται από τον πολίτη, αλλά δηλώνει ότι είχε προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.
Οι Επιτροπές, μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, εκδίδουν τις αποφάσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και άλλα αναγκαία στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του δικαιούχου, την καθοριζόμενη αποζημίωση ολογράφως και αριθμητικώς, σε περίπτωση θετικής για τον πολίτη απόφασης, καθώς και την συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα του φορέα που δεν τήρησε την προβλεπόμενη προθεσμία.
Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στην νόμιμη προθεσμία και αποτελούν εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού, στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού του αρμόδιου φορέα και στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αν πρόκειται για αποφάσεις της Επιτροπής που λειτουργεί σε αυτό ή στην αρμόδια Περιφέρεια, αν πρόκειται για αποφάσεις των Επιτροπών που λειτουργούν σε κάθε μία από τις Περιφέρειες της χώρας.
5. Αν η καταβολή της αποζημίωσης δεν γίνει μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.

Άρθρο 2
1. Οι οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.., των οποίων τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδουν και αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. τη σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, μαζί με την απόφαση της επιτροπής και κατάσταση δαπάνης. Η Υ.Δ.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ..Ο.Υ. ή ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τακτικό ένταλμα πληρωμής επ’ ονόματι του δικαιούχου.
Το κατά τα ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και ειδοποιείται με το ίδιο έγγραφο να προσέλθει, μετά από είκοσι (20) ημέρες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής της κατοικίας του (αναγράφεται η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. και η διεύθυνση της ), ή την ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του ποσού.
Στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες συνολικά από την, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στις Διευθύνσεις Οικονομικού.
2. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους δαπάνη βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α.Ε. του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων και των Περιφερειών και τον σχετικό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα ακολουθούν για την καταβολή στους πολίτες της σχετικής αποζημίωσης τη συντομότερη διαδικασία εκτέλεσης δαπανών που προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την,
κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1.Χορηγείται έντυπο αίτησης για αποζημίωση;
Το έντυπο της αίτησης χορηγείται στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υποθέσεώς του ή παροχή πληροφοριών. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται επίσης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έντυπο αίτησης αποζημίωσης) καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. (Έντυπο αίτησης αποζημίωσης για υποβολή μέσω ΚΕΠ)

2.Γίνεται δεκτή η αίτηση όταν δεν υποβάλλεται στο ειδικό έντυπο αποζημίωσης ;
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπου, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται σε απλό χαρτί. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συντάξουν τη σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος. (άρθρο 1 παρ. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Στην απλή αίτηση για αποζημίωση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του πολίτη, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης που δεν διεκπεραιώθηκε , η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη καθώς και αν υπάρχει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

3.Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η αίτηση αποζημίωσης ;
(είτε μέσω του ειδικού εντύπου είτε με απλή αίτηση)
Η αίτηση υποβάλλεται: αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία (fax).

4.Που και πότε υποβάλλεται η αίτηση για πλήρη αποζημίωση;
Η αίτηση υποβάλλεται (α) στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή (β) στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή (γ) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (60) εξήντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του πολίτη ή την οριστική απάντηση στο αίτημά του.
Η Επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξετάζει τις αιτήσεις για πλήρη αποζημίωση λόγω μη τήρησης προθεσμίας, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων και οι Επιτροπές που λειτουργούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους, ή αρμοδιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο γεωγραφικό τους χώρο (π.χ. για ΝΠΔΔ, ΔΟΥ, Δήμους κλπ) (άρθρο 1 εδ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Με την αριθ.πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ.25948/10-12-2010 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διαδικασία υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντάχθηκε στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (πιστοποιημένη διαδικασία). Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή της ανωτέρω αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθεί την πορεία των σχετικών ενεργειών της Διοίκησης οι οποίες απορρέουν από την αίτηση αυτή. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών δεν είναι δυνατή.

5.Πώς καθορίζεται το ύψος της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης;
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
Το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση
Οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση
Το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη
(άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.3242/24-5-2004)

6.Πότε εκδίδεται η απόφαση της Επιτροπής;
Η σχετική απόφαση της Επιτροπής για την καταβολή ή μη πλήρους αποζημίωσης εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 του Ν. 3242/2004.
Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

7.Πως και πότε καταβάλλεται η αποζημίωση στον Πολίτη;
Η καταβολή της αποζημίωσης στον αιτούντα γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στην αρμόδια υπηρεσία. και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού,. Ταυτόχρονα η απόφαση κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού του αρμόδιου φορέα, στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αν πρόκειται για αποφάσεις της Επιτροπής που λειτουργεί σε αυτό και στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση αν πρόκειται για αποφάσεις των Επιτροπών που λειτουργούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. Οι οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής , εκδίδουν και αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Υ.Δ.Ε τη σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, μαζί με την απόφαση της Επιτροπής και κατάσταση δαπάνης. Η Υ.Δ.Ε., εντός δέκα πέντε ημερών (15) από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ η ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τακτικό ένταλμα πληρωμής επ΄ ονόματι του δικαιούχου.
Το, κατά τα ανωτέρω, έγγραφο των Διευθύνσεων Οικονομικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και ειδοποιείται με το ίδιο έγγραφο να προσέλθει μετά από είκοσι (20) ημέρες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής της κατοικίας του (αναγράφεται η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. και η διεύθυνση της ), ή την ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του ποσού.
Στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες συνολικά από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοικητικού.
Αν δεν καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης , μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής , το ποσό πρέπει να καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ς διάρκειας ενός έτους.
Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως , επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης, διατάξεις.
Η κατά τα ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τους σχετικούς Κωδικούς Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το σχετικό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
(Ν.3242/2004, Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170/3-8-2004).
Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξεταστεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα.
(άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 1943/1991)

8.Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση που μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης ;
Ο πολίτης μέσα σε εξήντα μέρες (60) από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(Άρθρο 45&46 παρ. 1 του ΠΔ/τος 18/1989)

9.Είναι δυνατόν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους–Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να δέχεται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών για μη τήρηση, των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, από το ΑΣΕΠ (Ανεξάρτητη Αρχή) και να τις προωθεί στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
To ισχύον Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 101 Α παρ. 1 ότι: «Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει».
Ο ν. 2190/1994 – «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» – (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄) , στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζει ότι: «Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το κατά το άρθρο 7 προσωπικό. Το Α.Σ.Ε.Π. υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης».
Ο ν. 3051/2002 – «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» – (Φ.Ε.Κ. 220 Α΄), στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζει ότι: « Οι ανεξάρτητες αρχές απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής». Παράλληλα, στο άρθρο 2 παρ. 8 αναφέρεται ότι: «Κατά των εκτελεστών αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκεί και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Α.Σ.Ε.Π. είναι ανεξάρτητη αρχή, της οποίας ο έλεγχος από κάθε διοικητικό όργανο αποκλείεται.
Με βάση την αριθμ. 591/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., το Α.Σ.Ε.Π. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, καθώς στο άρθρο 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής των διατάξεών του, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Συνεπώς, οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα καλύπτουν όλες τις διοικητικές αρχές, περιλαμβανομένου και του Α.Σ.Ε.Π. καθότι δεν προκύπτει βούληση του νομοθέτη να εξαιρέσει το Α.Σ.Ε.Π. ή τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές από το πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.
Περαιτέρω, στο βαθμό που η δράση του Α.Σ.Ε.Π. είναι διοικητικά ανέλεγκτη, δεν υφίσταται αρμοδιότητα των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας να καθορίζουν καταβολή χρηματικού ποσού σε αιτούντα πολίτη λόγω μη διεκπεραίωσης υποθέσεώς του από το Α.Σ.Ε.Π., εντός των προθεσμιών του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς αυτή αποτελεί ουσιαστικά έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την ανεξαρτησία του.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω Γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι όταν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης επιλαμβάνεται αιτήσεων πολιτών για καταβολή χρηματικού ποσού από το Α.Σ.Ε.Π. λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών διεκπεραίωσης, οφείλει μεν να τις εισάγει στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, εισηγούμενη όμως την απόρριψή τους.

10.Είναι δυνατόν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να δέχεται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών για μη τήρηση, των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, από Ανεξάρτητες Αρχές και να τις προωθεί στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

΄Όταν υποβάλλονται αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών στην Επιτροπή για καθυστέρηση απαντήσεων από Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες διέπονται από διοικητική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια , λαμβάνεται υπόψη η αριθμ. 591/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης τις εισάγει στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, εισηγούμενη όμως την απόρριψή τους.

Α. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν. 2690/1999) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Τ. Κ. 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131313101, 2131313102, 2131313103, 2131313104, 2131313106, 2131313108, 2131313113, 2131313115
fax: 2131313178, 2103625228
Β. Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν.2690/1999) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Φορολογικά θέματα


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


ΠΟΛ.1182/26.8.2011 = Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά.


Τί ισχύει στη φορολογία των επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων:


10/1/2011

Θέμα: Οδηγίες Εφαρμογής Φ.Π.Α. - Διατάξεις των άρθρων 4 & 19 Ν.3899.

 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών,  παρέχονται οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της εφαρμογής του Φ.Π.Α., βάσει του Ν. 3899/2010.

Σε ότι αφορά την τροποποίηση της εφαρμογής του Φ.Π.Α.:

 1. Για τη διαμονή με πρωινό το 8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον συντελεστή 13% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό, ενώ το 92% παραμένει στο 6,5%.

 2. Για τη διαμονή με ημιδιατροφή χωρίς αλκοολούχα ποτά το 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον συντελεστή 13% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό και το γεύμα, ενώ το 80% παραμένει στο 6,5%.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΠΟΛ. 1003/03.01.2011 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΟΛ.1003/3.1.2011

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010)

Αθήνα, 03.01.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
2. 15η Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
Fax : 210 - 3645413
E-Mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΟΛ 1003

Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010)»

Κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 & 19 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και σας παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α . ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΒΣ)

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 – 4 του άρθρου 4, οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 19 από την 1η Ιανουαρίου 2011, ο μειωμένος συντελεστής που προβλέπεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ αυξάνεται από 11% σε 13%.

Προβλέπεται επίσης ρητά ότι για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ο μειωμένος συντελεστής μειώνεται περαιτέρω κατά 50% (υπερμειωμένος συντελεστής), o οποίος από 1.1.2011 αυξάνεται από 5,5% σε 6,5%.

Παράλληλα διευρύνεται από 1.1.2011 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή, ο οποίος διαμορφώνεται στο 6,5%, στα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες.

- Τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

- Τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903.

- Τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 01.01.2011 ο «κανονικός» συντελεστής Φ.Π.Α. παραμένει 23%, ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αυξάνεται από 11% σε 13% και ο υπερμειωμένος κατά 50% συντελεστής που ισχύει για ορισμένα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος αυτού, αυξάνεται από 5,5%, σε 6,5%. Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, διαμορφώνονται σε 16%, 9% και 5%, από 16%, 8% και 4% αντίστοιχα.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής μετά την 01.01.2011, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Πωλήσεις φαρμάκων της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α.

Τα φάρμακα για τα οποία ισχύουν Δελτία Τιμών (ανώτατες τιμές καθορισμένες από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), θα διατίθενται από 01.01.2011 σε τιμές που εμπεριέχουν το νέο συντελεστή Φ.Π.Α. Οι τιμές αυτές προέκυψαν από τον επαναϋπολογισμό των ισχυουσών λιανικών τιμών, έτσι ώστε να εμπεριέχουν Φ.Π.Α. υπολογισμένο με συντελεστή 6,5% (αντί του 11%) και κοινοποιήθηκαν από την προαναφερθείσα αρμόδια υπηρεσία, σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διάθεση των φαρμάκων αυτών. Επίσης διευκρινίζεται ότι στο συντελεστή ΦΠΑ 6,5% υπάγονται μόνο τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου και όχι φάρμακα και εμβόλια που χορηγούνται για άλλες χρήσεις εκτός της ιατρικής του ανθρώπου.

2. Υπηρεσίες διαμονής της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή (6,5%) αφορά μόνο την τιμή που καταβάλλεται για τη διανυκτέρευση στα εν λόγω καταλύματα, ενώ άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύματα υπάγονται στους ανάλογους συντελεστές, όπως εστίαση στο 13%, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στο 23%, άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ενοικίαση ομπρελών, διάφορες αθλητικές υπηρεσίες, κλπ. στο 23%.

Σε περίπτωση που προσφέρονται ενιαίες τιμές για περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά και εφόσον δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους, στους επί μέρους συντελεστές, γίνεται δεκτό η διάκριση να γίνεται ως εξής:

α) Διαμονή με πρωινό: 8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο συντελεστή 13%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β) Διαμονή με ημιδιατροφή, χωρίς αλκοολούχα ποτά: 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο συντελεστή 13%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό και το γεύμα.

γ) Διαμονή με all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών και λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο συντελεστή 13% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για την εστίαση και 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο συντελεστή 23% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τα αλκοολούχα ποτά και λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.

Είναι ευνόητο ότι επί πλέον καταναλώσεις που πραγματοποιούνται εκτός πακέτου, υπάγονται στον οικείο συντελεστή.

3. Παροχή συνεχόμενων υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται με συνεχόμενο τρόπο, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταξί, κλπ., ο φόρος αποδίδεται με το συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη διαμονή σε ξενοδοχείο, για τη διανυκτέρευση της 31ης Δεκεμβρίου 2010, για την οποία το φορολογικό στοιχείο εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2011 – κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας – οφείλεται φόρος με το συντελεστή 6,5%.

Αντίστοιχα όσον αφορά εστιατόρια, ταξί, κλπ, ο φόρος οφείλεται με το συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του «Ζ» από την ταμειακή μηχανή. Κατά συνέπεια εάν το «Ζ» εκδοθεί την 1η Ιανουαρίου 2011 οφείλεται φόρος με το συντελεστή 13%. Είναι όμως δυνατόν να εκδοθούν δύο «Ζ» για το βράδυ της αλλαγής συντελεστών, οπότε για το «Ζ» που θα εκδοθεί μέχρι την 24η ώρα της 31ης Δεκεμβρίου 2010, οφείλεται φόρος με το συντελεστή 11%.

4. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01.01.2011 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή.

Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Ειδικά για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται λόγω εκπτώσεων επί κύκλου εργασιών (εκπτώσεις τζίρου - ΠΟΛ.1212/22.7.1996) επισημαίνεται ότι, για την περίπτωση που αυτές αφορούν σε πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή συντελεστών (αύξηση ή μείωση), μπορούν να εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια με περισσότερους του ενός συντελεστές Φ.Π.Α. Οι συντελεστές αυτοί θα εφαρμόζονται επί των εκπτώσεων που παρέχονται σε πελάτες για πραγματοποιηθείσες αγορές, φορολογηθείσες με τους συντελεστές αυτούς (π.χ. 01.01.2010 – 14.03.2010 συντελεστής 19%, 15.03.2010 – 30.06.2010 συντελεστής 21% και 01.07.2010 – 31.12.2010 συντελεστής 23%).

Εναλλακτικά, μπορούν να εκδίδονται και περισσότερα του ενός πιστωτικά τιμολόγια για κάθε αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή ένα για κάθε συντελεστή Φ.Π.Α., έτσι ώστε σε κάθε ένα από αυτά να εφαρμόζονται οι συντελεστές με τους οποίους πράγματι φορολογήθηκαν οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εν
λόγω εκπτώσεων.

5. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

- Επιχείρηση στις 23.12.2010 πραγματοποίησε, με έκδοση Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 11%. Στις 02.01.2011 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 13%.

- Επιχείρηση πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του έτους 2010 πωλήσεις αγαθών σε πελάτη της, συνολικής αξίας 90.000€, έχοντας γνωστοποιήσει εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1212/22.7.1996), ότι σε πελάτες της που θα υπερβούν το όριο αγορών των 70.000€ θα παράσχει έκπτωση επί των αγορών αυτών ποσοστού 5%.

Υποθέτουμε ότι οι παραπάνω πωλήσεις υπάγονταν στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και ότι η χρονική κατανομή τους εντός του 2010 είναι η ακόλουθη:

Από 01.01.2010 μέχρι 14.03.2010 17.000€, από 15.03.2010 μέχρι 30.06.2010 28.000€ και από 01.07.2010 μέχρι 31.12.2010 45.000€.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση, προκειμένου να παράσχει την έκπτωση 5% για το σύνολο των πωλήσεών της στον εν λόγω πελάτη, θα πρέπει να εκδώσει είτε ένα πιστωτικό τιμολόγιο παρέχοντας τις εκπτώσεις 17.000Χ5%=850Χ19%, 28.000Χ5%=1.400Χ21% και 45.000Χ5%=2.250Χ23%, είτε τρία πιστωτικά τιμολόγια, ένα για κάθε μία από τις παραπάνω εκπτώσεις.

- Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 11%. Παρότι για τις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η ευχέρεια να εκδοθεί Τιμολόγιο ή Εκκαθάριση μέχρι τις 20.01.2011 (εφόσον ο Δεκέμβριος είναι ο τελευταίος μήνας της χρήσης), θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 11%, επειδή η αναγραφόμενη επί των παραπάνω στοιχείων ημερομηνία έκδοσης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις, δηλαδή η 31.12.2010.

- Επιχείρηση στις 28.12.2010 αποστέλλει σε πελάτη της, με Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, αγαθά αξίας 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 11% (550 ευρώ). Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επιστρέφονται στις 03.01.2011 και η επιχείρηση εκδίδει «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο». Στο στοιχείο αυτό θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή: αξία 5.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 11% (550 ευρώ).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων με ημερομηνία έκδοσης μετά την 01.01.2011, χρησιμοποιηθούν συντελεστές που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την ημερομηνία αυτή και εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίρριψη μειωμένου ποσού φόρου σε σχέση με τον προβλεπόμενο, υφίσταται υποχρέωση απόδοσης στο δημόσιο Φ.Π.Α. υπολογισμένου με τους συντελεστές που ισχύουν από 01.01.2011 και μετά. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου με την -κατά τα παραπάνω- διαφορά του Φ.Π.Α.

Σχετικά με την συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης στις περιπτώσεις που η έκδοση του χρεωστικού ή του πιστωτικού τιμολογίου, γίνεται με συντελεστή ο οποίος δεν είναι πλέον σε ισχύ, οι διαφορές του φόρου θα αναγράφονται στα προστιθέμενα ή αφαιρούμενα ποσά του φόρου εισροών κατά περίπτωση.

6. Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές.

Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών – τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/1988, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’ αυτά κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση – προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση – προσαρμογή ο κάτοχος – χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.

Β . Δ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, συμπληρώθηκαν οι υφιστάμενες διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’), και ορίζεται ότι, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αρχίζει από την 1-1-2012.

Με βάση τις νεότερες αυτές ρυθμίσεις του νόμου, η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010, αναφορικά με την επιβολή ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, έχουν εφαρμογή από την 1-1-2012 και μετά.


Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα ξενοδοχεία & κάμπινγκ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 19 του Ν. 3899 (ΦΕΚ Α/212/17-12-2010) από 1/1/2011 επέρχονται οι εξής αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α. στα ξενοδοχεία και κάμπινγκ:

α)   Οι Υπηρεσίες διαμονής υπάγονται στον συντελεστή 6,5%.

β)   Προϊόντα και λοιπές υπηρεσίες που υπάγονταν στο 11% θα υπάγονται στο 13%.

γ)   Λοιπές υπηρεσίες (τηλέφωνα, ενοικίαση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κλπ) και προϊόντα (αλκοολούχα ποτά κλπ) που υπάγονταν στο 23% παραμένουν στον ίδιο συντελεστή.

2. Στις περιοχές της χώρας, στις οποίες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α., οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

α)   Οι υπηρεσίες διαμονής στο 5%.

β)   Προϊόντα και λοιπές υπηρεσίες που υπάγονταν στο 8% θα υπάγονται στο 9% και

γ)   Λοιπές υπηρεσίες (τηλέφωνα, ενοικίαση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κλπ) και προϊόντα (αλκοολούχα ποτά κλπ) που υπάγονται στο 16% παραμένουν στον ίδιο συντελεστή.

3. Σε περίπτωση που προσφέρονται ενιαίες τιμές για περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά και εφόσον δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους στους επί μέρους συντελεστές,  η διάκριση θα γίνεται ως εξής:

α)   Διαμονή με πρωϊνό:

Το 8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους συντελεστές 13% ή 9% ,ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β)   Διαμονή με ημιδιατροφή χωρίς αλκοολούχα ποτά:

Το 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους συντελεστές 13% ή 9% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό και το γεύμα

γ)   Διαμονή με all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών  και λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο):

Το 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται  στους συντελεστές 13% ή 9% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για την εστίαση  και το 15% της ενιαίας τιμής  υπάγεται στους υψηλούς συντελεστές 23% ή 16%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τα αλκοολούχα ποτά και λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει  το πακέτο.

 


NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3899 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. [ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ]

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3899
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Αρ. Φύλλου 212
17 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρθρο 4. Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

2. Ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)».

3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προκειμένου για τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»
[Σχετικά έγγραφα παραγράφου (1)]

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2012.»


Ως γνωστόν, από 01/01/11,ισχύουν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ για μια σειρά από υπηρεσίες και αγαθά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών η υπαγωγή σε ΦΠΑ 6,5%(υπερμειωμένος) αφορά τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

Και για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία περί του τί υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή, δίνονται-στην ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου- οι εξής διευκρινήσεις:
«Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή (6,5%) στις υπηρεσίες διαμονής, αφορά μόνο την τιμή που καταβάλλεται για τη διανυκτέρευση, ενώ άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύματα υπάγονται στους ανάλογους συντελεστές (π.χ. εστίαση 13%, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 23%, άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ενοικίαση ομπρελών, διάφορες αθλητικές υπηρεσίες, κλπ. στο 23%). Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσχερειών στον επιμερισμό κατά συντελεστή των τιμών που εμπεριέχουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες (διανυκτέρευση με ημιδιατροφή κ.λπ.), περιλαμβάνονται στη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.»


Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
ΑΘΗΝΑ 22-11-2010
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1030

Προς : Ομοσπονδίες μέλη της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Θέμα: Σημείωμα περαίωσης.

Συνάδελφοι,
Όσοι από εσάς έχουν πάρει σημείωμα περαίωσης από την ΓΓΠΣ και καλείστε να πληρώσετε χρηματικό ποσό για περαίωση συγκεκριμένων οικονομικών χρήσεων, σας συνιστούμε να μην καταβάλλεται χρηματικό ποσό πριν απευθυνθείτε στις κατά τόπους εφορίες ή τους λογιστές σας και να προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να απαλλαγείτε από την οικονομική αυτή υποχρέωση.
Σύμφωνα με την παρακάτω επισυναπτόμενη νομοθεσία όσοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων πλήρωναν εφάπαξ ποσά φόρου για τα συγκεκριμένα έτη, έχουν εξαντλήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν υποχρεούνται σε περαιτέρω καταβολές φόρων. Σχετικά, σας επισυνάπτουμε τον νόμο 2238/94 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος” άρθρο 33 (ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση) παρ. 6. και την ΠΟΛ 1231/8-10-2001 ως στοιχείο για τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλλαν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2001 (οικον. Έτος 2002


19-10-2010 Τρόπος καταχώρησης δαπανών. Αφορά επιχειρήσεις που άρχισαν να τηρούν βιβλία ΚΒΣ από 1/7/2010.


9-9-2010

Απάντηση του Υπουργείου σε Ερώτημα της ΣΕΕΔΔΕ, σχετικά με την έναρξη εργασιών σε καταλύματα χωρίς Ειδικό Σήμα.


6/8/2010

ΕΡΩΤΗΜΑ της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, προς το νομικό Σύμβουλο της ΣΕΕΔΔΕ:

"Τι ισχύει πλέον για τους συνταξιούχους που έχουν και επιχείρηση-κατάλυμα όσον αφορά την ασφάλισή τους και τη φορολογική τους αντιμετώπιση από το κράτος (πχ. αν θα έχουν μείωση σύνταξης)."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010

Κύριε Πρόεδρε,

Μου θέσατε το ερώτημα, κατά πόσο μεταβάλλεται το καθεστώς των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, που λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, μετά την δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010.

Απάντηση

Δημοσιεύτηκε ήδη ο νέος νόμος 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α), ο οποίος, ταυτιζόμενος με τις δεσμεύσεις του μνημονίου, επιφέρει δραματικές μεταβολές στο ασφαλιστικό καθεστώς όλων των απασχολουμένων εν γένει.

Στους απασχολούμενους των οποίων το ασφαλιστικό καθεστώς μεταβάλλεται, περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του κλάδου μας.

Έως τώρα ίσχυε το άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο προέβλεπε αναστολή ή περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονταν, ως επί το πλείστον, με σύμβαση εργασίας.  Υπήρχε δε, βάσει της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου, ρητή εξαίρεση των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΟΓΑ.  Κατ’ ακολουθία, εξαιρούντο από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης το σύνολο των συνταξιούχων μελών μας, ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων των καταλυμάτων τους.

Το καθεστώς αυτό μεταβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 3863/2010.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 16 του νέου νόμου τροποποιεί συνολικά το ανωτέρω άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο πλέον ορίζει τα εξής:

«…Οι συνταξιούχοι……  που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.  Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται….» (παράγραφος 1 σημείο 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι συνταξιούχοι…… υποχρεούνται, πριν……αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη…… Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα …… που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το

καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα… απασχόλησης είναι μικρότερο…» (παράγραφος 1 σημείο 5 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή…… στους συνταξιούχους του ΟΓΑ…» (παράγραφος 1 σημείο 6 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους…… αυτοαπασχολούνται…… από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι… ήδη… αυτοαπασχολούνται……και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α΄), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το

παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013…» (παράγραφος 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1.    Οι διατάξεις του νόμου περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης ισχύουν πλέον και για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, άρα καταρχήν και για τους συνταξιούχους μέλη μας.

2.    Οι νέες διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.  Άρα, όσα μέλη μας λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ εξαιρούνται της αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους.

3.    Σε όσους από τους συνταξιούχους μέλη μας εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, σύμφωνα με τα παρακάτω, αυτές αρχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους από 1-1-2013.

4.    Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010 «…οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί……λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς».

Οι διατάξεις περί αναστολής και περικοπής εφαρμόζονται μόνο σε όσους ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Άρα, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, όσοι δεν ασφαλίζονται στα ως άνω Ταμεία, εξαιρούνται και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα μέλη μας, δυναμικότητας έως και 10 δωματίων, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ταμείο.

Σημειώνω ωστόσο ότι, παρά την σαφή γραμματική ερμηνεία και δεδομένης της παράδοσης της διοίκησης να ερμηνεύει το νόμο κατά πως την βολεύει, δεν θεωρώ απίθανη την έκδοση εγκυκλίου τελολογικής ερμηνείας (ήτοι ερμηνείας του «πνεύματος» και όχι του «γράμματος» του νόμου), όπου ο όρος «υπακτέα» θα ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που κανονικά θα έπρεπε να υπάγονται στον ΟΑΕΕ (λόγω αντικειμένου) και όχι μόνο αυτές που πραγματικά υπάγονται.  Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαστήρια, όπου αυτονόητα θα προσφύγουν τα μέλη μας, θα έχουν τον τελευταίο λόγο ως προς το ερμηνευτικό περιεχόμενο του νόμου.

5.    Σύμφωνα με την αυτή παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται από 1-1-2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους μέλη μας με 11 δωμάτια και άνω, που υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αυτοί, βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, εξαιρούνται από την περικοπή ή την αναστολή.  Για όσους από αυτούς όμως υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, η αναστολή ή η περικοπή της σύνταξης, αναλόγως ηλικίας, θα αρχίσει να ισχύει από 1-1-2013, οπότε πρέπει έγκαιρα να προχωρήσουν στις αναγκαίες δηλώσεις κλπ.

Για τους συνταξιούχους που ξεκινούν τώρα την δραστηριότητα του επιχειρηματία 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στις ως άνω περιοχές, θα ισχύσουν αυτά που ισχύουν και για τους μη συνταξιούχους νέους επιτηδευματίες.

Συγκεκριμένα, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του μέλους των εν λόγω περιοχών, είναι ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος.  Εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων αυτών ξεπερνά το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αντί του 500πλάσιου που ίσχυε πριν την 11-5-2010, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ν. 3846/2010), ο ασφαλισμένος υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σε αντίθετη δε περίπτωση υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.  Η πιο ασφαλής ερμηνευτική προσέγγιση, με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση είναι ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων τριετίας ετών που προηγούνται του 2010 θα συγκρίνεται με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ ο μέσος όρος εισοδημάτων τριετίας στην οποία εμπεριέχεται και το έτος 2010 ή τα επόμενα, θα συγκρίνεται με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Παράδειγμα 1: Έλεγχος που πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΕ το έτος 2011. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2007, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2007-2009. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

Παράδειγμα 2: Έλεγχος που πραγματοποιείται το έτος 2012. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2009, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2009-2011. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

6.    Οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, που υπάγονται ούτως ή άλλως στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα υπαχθούν επίσης στις διατάξεις του νόμου από 1-1-2013, οπότε η σύνταξή τους θα ανασταλεί ή θα περικοπεί αναλόγως του ηλικιακού κριτηρίου.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή σχόλιο αφορά στο επίτιτλο θέμα.

Αντώνης Χ. Μέγγουλης, Νομικός Σύμβουλος ΣΕΕΔΔΕ


18/6/2010

Δημοσιεύθηκε η διευκρινιστική ΠΟΛ.1091 της 14/6/2010, που αναφέρει και τα παρακάτω για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων που δεν τηρούσαν βιβλία ΚΒΣ μέχρι 30/6/2010.

Άρθρο 19
Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών που απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων με διατάξεις άλλων νόμων ή με Υπουργικές Αποφάσεις και πρέπει να τηρήσουν βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας εντός του 2010.  

β) Εκμεταλλευτής μέχρι επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων (από 1/7/2010 και μετά)   
Ο πιο πάνω επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με τις διατάξεις του άρθρου 33 παραγρ. 6 του ν.2238/1994 φορολογείτο τεκμαρτά και απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίων. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010 οι εν λόγω διατάξεις καταργούνται από την 1η Ιουλίου 2010 οπότε από την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να τηρήσουν βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), το πρόσθετο βιβλίο πόρτας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και γενικά από την ημερομηνία αυτή έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τον επιτηδευματία. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει όλους του εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων ανεξάρτητα από το εάν έχουν άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας ο οποίος διατηρεί και κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής άλλων υπηρεσιών εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων στην έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου με βάση το σύνολο των εσόδων του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων ακόμα και εάν τα έσοδά του είναι κάτω των 5.000 ευρώ, καθότι έχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου. Τέλος, σημειώνεται ότι ο εν λόγω επιτηδευματίας που την 1/7/2010 τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας για μία του δραστηριότητα θα πρέπει να τηρήσει την 1/7/2010 βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την εκμετάλλευση των δωματίων. Εάν όμως για την άλλη του δραστηριότητα δεν τηρούσε βιβλία, πρέπει από 1/7/2010 να τηρεί και γι΄ αυτήν τουλάχιστον βιβλία Β ΄ κατηγορίας.

Επισήμανση: Ο πιο πάνω εκμεταλλευτής υποχρεούται να τηρεί από 1/7/2010 το πρόσθετο βιβλίο πόρτας στο οποίο θεωρείται και πριν από την υποβολή δήλωσης μεταβολής τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας και στο οποίο θα πρέπει να καταχωρήσει άμεσα σ΄ αυτό τους πελάτες που κατά την ημερομηνία αυτή διαμένουν στα δωμάτια αυτά.

Τρόπος τήρησης του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων
Το βιβλίο εσόδων - εξόδων πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. και σ΄ αυτό καταχωρούνται αγορές, πωλήσεις, έξοδα και λοιπές πράξεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία της τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

Ειδικότερα:
- Καταχωρούνται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Δηλαδή δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν την 1/7/2007 και το τιμολόγιο λαμβάνεται ή εκδίδεται μετά από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο Αγορών με ημερομηνία την 30/6/2010, το τιμολόγιο δεν καταχωρείται εάν μέχρι την 30/6/2010 ο επιτηδευματίας ήταν απαλλασσόμενος τήρησης βιβλίων. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ 2ου τριμήνου για τους τηρούντες βιβλίο Αγορών υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ .
- Καταχωρούνται οι πωλήσεις αγαθών που διενεργούνται (έκδοση δελτίων αποστολής) από την ημερομηνία αυτή και μετά. Αγαθά τα οποία έχουν αποσταλεί προς πώληση μέχρι την 30/6/2010 κρίνεται σκόπιμο να τιμολογηθούν με ημερομηνία 30/6/2010. Στην περίπτωση που το τιμολόγιο εκδοθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της 30/6/2010 δεν θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
- Καταχωρούνται οι δαπάνες αγοράς αγαθών πρώτων υλών, εμπορευμάτων, αναλώσιμων υλικών τα οποία παραλαμβάνονται από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας και μετά. Έτσι στην περίπτωση που μέχρι την 30/6/2010 έχουν παραληφθεί τα τιμολόγια αγοράς των αγαθών αυτών και τα αγαθά παραλαμβάνονται μετά την 1/7/2010, τα τιμολόγια αυτά θα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων - εξόδων με την παραλαβή των αγαθών.

Επίσης στην περίπτωση που τα αγαθά έχουν παραληφθεί μέχρι την 30/6/2010 και τα τιμολόγια εκδίδονται ή παραλαμβάνονται μεταγενέστερα αυτά θα πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο αγορών, με ημερομηνία 30/6/2010 και αναλόγως υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εάν υποβληθεί μέχρι 31/8/2010. Το τιμολόγιο δεν καταχωρείται εάν ο επιτηδευματίας ήταν απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων μέχρι 30/6/2010.

- Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων θα πρέπει να καταχωρηθούν τουλάχιστον μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 τα δάνεια που έχουν ληφθεί ή χορηγηθεί μέχρι την 30/6/2010 καθώς και τα πάγια τα οποία έχουν αγοραστεί μέχρι την 30/6/2010 με μνεία της ημερομηνίας αγοράς, των αποσβέσεων που αναλογούν και της αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία αυτή.

Η πλήρης ΠΟΛ.1091 της 14/6/2010


23-4-2010

Φορολογικός νόμος 3842/2010 της 2010-04-23

Άρθρο 6. παρ.5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.

άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε.: παράγραφος 6. Για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής:
α) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, σε εβδομήντα επτά (77) Ευρώ, εξήντα οκτώ (68) Ευρώ και πενήντα εννέα (59) Ευρώ ετησίως για κάθε δωμάτιο, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξεως, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ.
β) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) ογδόντα οκτώ (88) Ευρώ, ογδόντα τρία (83) Ευρώ και εβδομήντα επτά (77) Ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) Ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) Ευρώ και εκατόν έξι (106) Ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ, εκατόν εβδομήντα ένα (171) Ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) Ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ.. Αν η επιχείρηση, εκτός από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, ασχολείται παράλληλα μέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται αυτά και με την εκμετάλλευση σνακ μπαρ ή καφέ μπαρ, το ποσό του φόρου που αναλογεί από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων προσαυξάνεται για τη δραστηριότητα αυτή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του σνακ μπαρ ή του καφέ μπαρ, αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση και για τη δραστηριότητα αυτή. Αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) δωμάτια δύναται να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών-μετάταξης που υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω ποσά φόρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα των πιο πάνω περιπτώσεων α' και β', που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Ε.Ο.Τ. επιβάλλονται τα ποσά φόρου που αναλογούν στα αντίστοιχα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα της Β' τάξης.
γ) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κάμπινγκ και εφόσον στον ίδιο χώρο δεν ασκούνται και άλλες δραστηριότητες, σε τριάντα (30) Ευρώ για κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.
Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι και την προτελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στη δήλωση φορολογίας. Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο αυτής της παραγράφου υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλουν σε ταμεία ασφάλισης λόγω των δραστηριοτήτων αυτών, εφόσον για τις δραστηριότητες αυτές έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την καταβολή του φόρου, δεν εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παραγράφου αυτής σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδράνειας του υπόχρεου.

Προσοχή:
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 καταργήθηκαν  με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-7-2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2010 μέχρι 30-6-2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.


Άρθρο 33 του ΚΦΕ: (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 4/2010)

6. Για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτήν, ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, σε εβδομήντα επτά (77) ευρώ, εξήντα οκτώ (68) ευρώ και πενήντα εννέα (59) ευρώ ετησίως για κάθε δωμάτιο, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξεως, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ.

β) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδομήντα επτά (77) ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ.

Αν η επιχείρηση, εκτός από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, ασχολείται παράλληλα μέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται αυτά και με την εκμετάλλευση σνακ μπαρ ή καφέ μπαρ, το ποσό του φόρου που αναλογεί από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, προσαυξάνεται για τη δραστηριότητα αυτήν κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του σνακ μπαρ ή του καφέ μπαρ αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση και για τη δραστηριότητα αυτήν.

Αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) δωμάτια δύναται να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης που υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτήν τα παραπάνω ποσά φόρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα των πιο πάνω περιπτώσεων α' και β', που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Ε.Ο.Τ. επιβάλλονται τα ποσά φόρου που αναλογούν στα αντίστοιχα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα της Β' τάξης.

γ) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κάμπινγκ και εφόσον στον ίδιο χώρο δεν ασκούνται και άλλες δραστηριότητες, σε τριάντα (30) ευρώ για κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.

Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπoχρέου δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι και την προτελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στη δήλωση φορολογίας. Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο αυτής της παραγράφου υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτήν, καθώς και εισφορές που καταβάλλουν σε ταμεία ασφάλισης λόγω των δραστηριοτήτων αυτών, εφόσον για τις δραστηριότητες αυτές έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την καταβολή του φόρου, δεν εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παραγράφου αυτής σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδράνειας του υποχρέου.


Αρ.Πρ. 1111692/2186//17-12-2007  Ποσό καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχεί στο μειωμένο κατ' αποκοπή ποσό φόρου για τη χρήση 2007 (οικ. έτους 2008) φυσικού προσώπου που κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και εκμεταλλεύεται ενοικιαζόμενα δωμάτια (κάτω των 7) τα οποία βρίσκονται και αυτά σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους  (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 4/2010)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αρ.Πρ. 1111692/2186/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Θέμα: Ποσό καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχεί στο μειωμένο κατ' αποκοπή ποσό φόρου για τη χρήση 2007 (οικ. έτους 2008) φυσικού προσώπου που κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και εκμεταλλεύεται ενοικιαζόμενα δωμάτια (κάτω των 7) τα οποία βρίσκονται και αυτά σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

Απαντώντας στην από 16.11.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν..2238/1994, εάν τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσό φόρου ίσο με αυτό που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 σε ποσό εισοδήματος ίσο με το αυξημένο κλιμάκιο του πρώτου εδαφίου.

2. Συγκεκριμένα, το ποσό φόρου που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα σε εισόδημα ίσο με το αυξημένο αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 , το οποίο ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, για το οικ. έτος 2008 είναι το εξής:

Οικ. έτος

Αφορ. 1ο κλιμ. άρθρου 118

Φόρος που αναλογεί

2008

15.750 ?

1.237,5


3. Επίσης, σύμφωνα με το 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα κατ' αποκοπή ποσά φόρου που καταβάλλουν οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων και κάμπινγκ για κάλυψη των τεκμηρίων οικ. έτους 2008 και τα οποία υπολογίζονται με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν..2238/1994 και τα αφορολόγητα ποσά των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο είναι κατά προσέγγιση τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Δωματίων

Χωρίς

παιδιά

Ένα(1)

παιδί

Δύο (2)

παιδιά

Τρία (3)

παιδιά

1

10.953

11.953

12.734

20.735

2

11.407

12.210

12.969

20.969

3

11.860

12.445

13.204

21.203

4

12.162

12.680

13.438

21.438

5

12.397

12.914

13.672

21.672

6

12.631

13.148

13.907

21.907

7

12.866

13.383

14.141

22.141

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Μονόχωρων

Διαμερισμάτων

Χωρίς

Παιδιά

Ένα(1)

παιδί

Δύο (2)

παιδιά

Τρία (3)

παιδιά

1

11.053

12.028

12.786

20.786

2

11.607

12.314

13.072

21.072

3

12.083

12.600

13.359

21.359

4

12.369

12.886

13.645

21.645

5

12.655

13.172

13.931

21.931

6

12.941

13.459

14.217

22.217

7

13.227

13.745

14.503

22.503

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Δίχωρων

Διαμερισμάτων

Χωρίς

Παιδιά

Ένα (1)

Παιδί

Δύο (2)

παιδιά

Τρία (3)

παιδιά

1

11.247

12.128

12.886

20.886

2

11.993

12.514

13.272

21.272

3

12.383

12.900

13.659

21.659

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός

Τρίχωρων

Διαμερισμάτων

Χωρίς

Παιδιά

Ένα(1)

παιδί

Δύο (2)

παιδιά

Τρία (3)

παιδιά

1

11.640

12.331

13.090

21.090

2

12.403

12.921

13.679

21.679Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

4. Επίσης, στο προαναφερθέν έγγραφο της Υπηρεσίας μας διευκρινίζεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος καταβάλλουν το φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 μειωμένο κατά τα ποσά φόρου ίσο με αυτά που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 σε ποσό εισοδήματος ίσο με το αυξημένο κλιμάκιο του πρώτου εδαφίου.

5. Όπως αναφέρετε στην αίτηση σας, φορολογούμενος μόνιμος κάτοικος Ψαρών εκμεταλλεύεται ενοικιαζόμενα δωμάτια (κάτω των 7) που βρίσκονται στα Ψαρά και το ποσό του κατ' αποκοπή φόρου που προκύπτει να καταβάλλει για τα δωμάτια αυτά, με βάση την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 , ύστερα από τη μείωση που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν..2238/1994, είναι μηδενικό.
Αυτό το οποίο ερωτάτε είναι αν, στην περίπτωση αυτή, που δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, μπορεί ο εν λόγω φορολογούμενος να δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 (χρήση 2007) τεκμαρτό ποσό εισοδήματος, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για κάλυψη τεκμαρτών δαπανών, καθώς και το ποσό που μπορεί να δηλώσει.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει ποσά εισοδήματος με βάση τους πίνακες 1-4 του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τον τύπο, τον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται και τον αριθμό των τέκνων που τυχόν τον βαρύνουν, διότι, όπως προαναφέρθηκε, τα ποσά αυτά ισχύουν και για εκμεταλλευτές επιπλωμένων δωματίων που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, ανεξάρτητα από το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει να καταβάλλουν, μετά τη μείωση του κατ' αποκοπή φόρου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.2238

 


ΠΟΛ. 1050/15.03.07 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΑΆ ΠΟΛ:1050, Ταχ. δ/νση :Καρ. Σερβίας 10, Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : δ. Καρύδη, Τηλέφωνο : 210-3638389

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992»

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις 1/2003 και 56/2003 εγκυκλίους του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α. αντίστοιχα, καθώς και τις Φ.7/οικ994/3.10.2002, Φ.80000/οικ11556/479/19.5.2003, και Φ.80000/5608/222/16.3.2004 εγκυκλίους και τα Φ.10035/1373/25.2.2003, Φ.10035/26455/1134/21.11.2003, Φ.10035/10764/481/15.6.2005, Φ.10042/17923/ 795/23-10-2006 και Φ.10035/οικ.1047/22/15-1-2007 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τον ασφαλιστικό φορέα ορισμένων επιτηδευματιών και την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του
Κ.Β.Σ.:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

I. Απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου Τομέα, σε Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985.

Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον απασχολούνται σε δράσεις των πιο πάνω φορέων οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από 13.9.2002 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είχαν ασφαλιστεί μέχρι τις 12.9.2002 για τη συγκεκριμένη απασχόληση στο Ι.Κ.Α., είχαν τη δυνατότητα με την υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 8.9.2003 να επιλέξουν την ασφάλισή τους είτε στο Ι.Κ.Α. είτε στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.).

II. Απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία και ενταχθέντων σε επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. Τα πρόσωπα αυτά, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα. Μετά τη λήξη της παραμονής τους στο πρόγραμμα επανεξετάζεται η ασφαλιστική τους περίπτωση.

ΙΙΙ. Μελών Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον ασφαλίζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο, απαλλάσσονται από τη δημοσίευση του ν. 2716/1999 (17.5.1999) μέχρι τις 31/12/2008 από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ΙV. Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων.

α) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα: i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εάν τα πιο πάνω πρόσωπα ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από αγροτική, επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Tα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης τα οποία συμπλήρωσαν τριετία από την έναρξη του επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 ή έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά από την ημερομηνία αυτή δύνανται για τα τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματός τους να ασφαλιστούν προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε., διαφορετικά ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. Για τα επόμενα πέρα των τριών πρώτων ετών έτη και προκειμένου για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή τους στη ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματά τους των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ.

β) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι μόνιμοι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., με βάση το εισοδηματικό κριτήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση αΆ. Στην περίπτωση που δεν πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο για την υποχρεωτική ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε., υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., δύνανται δε, εφόσον το επιθυμούν, με σχετική αίτησή τους να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι κατά την 1.1.2003 ήσαν εξήντα (60) ετών και ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. μπορούσαν με αίτησή τους, η οποία έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31.12.2003, να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

δ) Οι έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α. και είχαν καταβάλει ή κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους μέχρι 13.9.2002, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α.

ε) Τα μέλη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών που εδρεύουν:

i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή

ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς και των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Αντίθετα τα μέλη των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα μέλη του δ.Σ. των ανώνυμων εταιριών των παραπάνω περιοχών που είναι και μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3%, στην περίπτωση που ο σκοπός των εταιριών συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αδιάφορα του εισοδηματικού κριτηρίου, ενώ αν ο σκοπός των εταιριών συνιστά αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

στ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εξέταση της υπαγωγής ή μη των προαναφερόμενων προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται αρχικά οι ενδιαφερόμενοι. Αν δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλιστικός αυτός φορέας τους χορηγεί απαλλακτική βεβαίωση, την οποία πρέπει να προσκομίζουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α., προκειμένου να γίνει η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

V. Ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων

α) Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται από 1/1/2007 της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον δεν ασφαλίζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου. Τα πρόσωπα αυτά, εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το δημόσιο, δεν ασφαλίζονται σε κανέναν από τους δύο Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α.).

β) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1/1/2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Και σε αυτή την περίπτωση η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου IV του Κεφαλαίου Α της παρούσας. δηλαδή με τη χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Ε. και την προσκόμισή της, προκειμένου να ασφαλιστούν στον Ο.Γ.Α., στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α.

γ) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μπορούν, εάν το θελήσουν, να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με δικαίωμα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισής τους οποτεδήποτε.

Β. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι επιτηδευματίες οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του Κ.Β.Σ. απαιτείται να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. ασφαλιστική ενημερότητα αυτού του ασφαλιστικού φορέα, ενώ οι λοιποί επιτηδευματίες οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν ήδη ασφαλιστεί σε αυτόν, απαιτείται να προσκομίζουν μόνο ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί, φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. Στην περίπτωση δε που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, απαιτείται να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., καθώς και την απαλλακτική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.


11-2-2005   Αντιστοίχιση Κλειδιών σε Τάξεις


28-1-2004

Ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων που έχουν άνω των 7 δωματίων, αλλάζει και γίνεται σύμφωνα με τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΦΕΚ.15 Α / Ν.3220/28-1-04, Άρθρο 30, παρ.7:

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής :

«Ειδικά το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά ( 7 ) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , από τη χρήση 2004 εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.»


ΠΟΛ. 1043/10.02.2000 (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 4/2010)

Απαλλαγή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Προσαύξηση του προβλεπόμενου φόρου κατά 15% και εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ για τη μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο 1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Φορολογία Εισοδήματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) δωμάτια δύναται να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης που υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή, τα παραπάνω ποσά του φόρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%.

2. Οι απαλλακτικές αυτές διατάξεις εφαρμόζονται όχι μόνο όταν πρόκειται για εκμετάλλευση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, αλλά και όταν πρόκειται για εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθόσον και αυτά τα διαμερίσματα αποτελούνται από εκμεταλλεύσιμους χώρους υπνοδωματίων ή άλλων βοηθητικών χώρων.

3. Με βάση όσα αναφέρθηκαν, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι παραπάνω απαλλακτικές διατάξεις και στην περίπτωση που η εκμετάλλευση περιλαμβάνει μόνο ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, θα πρέπει, προκειμένου να υπολογισθεί ο αριθμός επτά (7) των δωματίων για τα οποία ισχύει η απαλλαγή, να αναχθούν τα διαμερίσματα σε δωμάτια.

Η αναγωγή αυτή θα γίνεται με βάση τους χώρους (ύπνου και λοιπών χρήσεων) των διαμερισμάτων, ως εξής:

α) Μονόχωρο διαμέρισμα (studio) ανάγεται σε ένα (1) δωμάτιο.

β) Δίχωρο διαμέρισμα ανάγεται σε δύο (2) δωμάτια.

γ) Τρίχωρο διαμέρισμα ανάγεται σε τρία (3) δωμάτια.

δ) Για τα μεγαλύτερα διαμερίσματα ακολουθείται η ίδια σχέση αναγωγής.

Σχετικά, διευκρινίζεται ότι δήλωση του εκμεταλλευτή για τοποθέτηση επιπλέον κλινών στους χώρους σαλονιού του διαμερίσματος δεν επηρεάζει την παραπάνω σχέση αναγωγής.

Επίσης, σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των επτά (7) δωματίων ή διαμερισμάτων, όπως προηγούμενα προσδιορίσθηκε, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εκμεταλλευόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης αυτών.

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα μέχρι και επτά (7) δωματίων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η νέα επιχείρηση (ο αγοραστής ή ο ενοικιαστής, κατά περίπτωση) έχει το δικαίωμα να ενταχθεί αμέσως στο ειδικό καθεστώς αυτών των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάρτιση της οικείας σύμβασης (αγοραπωλησίας ή μίσθωσης).

5. Οι νέες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων οι οποίες θα λάβουν πρώτη φορά Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ (σύμφωνα με το Ν.2741/1999), αν αυτό αναφέρει συνολική δυναμικότητα μέχρι επτά (7) δωμάτια η νέα επιχείρηση δικαιούται να ενταχθεί αμέσως στο ειδικό καθεστώς αυτών των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο που θα πραγματοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης αυτών.

6. Ειδικά, όσον αφορά ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων διαμερισμάτων ή δωματίων, τα οποία, κατά περίπτωση, εκμισθώνουν ή υπεκμισθώνουν με συμβάσεις αστικής μίσθωσης, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Στον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση δεν θα συνυπολογίζονται όσα από αυτά εκμισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με αστική σύμβαση μίσθωσης.

β) Το οικείο μισθωτήριο πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.2238/1994.

γ) Πρέπει να ελέγχετε, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Εντυπο Ε9, αν ο αριθμός και η επιφάνεια των ακινήτων που αναγράφονται σε αυτό συμφωνεί με τον αριθμό και την επιφάνεια των ακινήτων (δωματίων ή διαμερισμάτων) που εκμεταλλεύεται και εκμισθώνει με αστική σύμβαση ο φορολογούμενος.

Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1. Αναφορικά με το ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που κατά τα ανωτέρω θα ζητήσουν την απαλλαγή τους από την τήρηση όλων των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εντάσσονται για τη δραστηριότητα αυτή στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986.

2. Δικαίωμα να ζητήσουν την απαλλαγή από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία λειτουργούν (ατομική, κοινωνία, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.).

3. Οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986.

4. Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ θα ισχύσει, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση, παράλληλα με την εκμετάλλευση μέχρι και επτά (7) ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων μέχρι και επτά (7) δωματίων, ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλία μέχρι Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Αντίθετα δεν ισχύει, εφόσον ασκεί παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

5. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή από το ΦΠΑ θα ισχύσει μόνο για τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων και όχι για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης μέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται τα δωμάτια σνακ-μπαρ ή καφέ-μπαρ, ανεξάρτητα αν και για τη δραστηριότητα αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση στη φορολογία εισοδήματος με την καταβολή

του επιπλέον ποσού του 30% στο φόρο που αναλογεί από την εκμετάλλευση των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. Για τη δραστηριότητα αυτή θα τηρεί κανονικά βιβλία και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ στοιχεία.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2753/1999 η πιο πάνω διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1.1.1999 και μετά.

Επειδή, όμως, η νόμιμη προθεσμία για υποβολή της δήλωσης μετάταξης είναι το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου και οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, οι εν λόγω διατάξεις δεν μπορούν να ισχύσουν αναδρομικά για τα εισοδήματα της χρήσης 1999 ως προς το ΦΠΑ, αλλά για τα εισοδήματα των χρήσεων από 1.1.2000 και μετά και για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 10.1.2000. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη

εισπράξει και αποδώσει ΦΠΑ τη χρήση 1999.

Επομένως, από 1.1.2000 οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, καθώς και εκείνες που εκμεταλλεύονται επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως επιπλωμένα δωμάτια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση της διάταξης αυτής, μπορούν να υποβάλουν δήλωση μεταβολής - μετάταξης μέσα στη νόμιμη προθεσμία, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν και εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986.

Ειδικά για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της διάταξης αυτής γίνεται δεκτό, κατ' εξαίρεση, η δήλωση μεταβολής - μετάταξης της περίπτωσης αυτής να υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2000.

7. Οπως διευκρινίστηκε με την υπ' αριθ. 1075811/4795/1620/0014/ΠΟΛ.1215/ /30.10.1990 εγκύκλιο, με την οποία ερμηνεύτηκαν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος που συγκεντρώνει τα κριτήρια υπαγωγής σε κατώτερο καθεστώς, στην προκειμένη περίπτωση από το κανονικό στις απαλλασσόμενες, εάν μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται δεν υποβάλλει δήλωση μετάταξης, συνεχίζει και για τη διαχειριστική αυτή περίοδο να παραμένει προαιρετικά στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή στο κανονικό. Διατηρεί, όμως, το δικαίωμα μετάταξης από την επόμενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάταξη αυτή, δηλαδή εφόσον εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως δωμάτια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α3 της παρούσας εγκυκλίου.

Τονίζεται ότι όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις επιλέξουν τη μετάταξή τους από το κανονικό καθεστώς στις απαλλασσόμενες και στη συνέχεια σε επόμενη διαχειριστική περίοδο επιθυμούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς, τότε η μετάταξη αυτή θεωρείται προαιρετική και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση παραμονής στο ανώτερο καθεστώς (κανονικό καθεστώς) για μία πενταετία.

8. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32, να συντάξουν απογραφή των αγαθών επένδυσης που είχαν την 31η Δεκεμβρίου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να υποβάλουν, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει τα απογραφόμενα αγαθά επένδυσης (Εντυπο ΦΠΑ-012). Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2000.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο, όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες στο καθεστώς των μικρών ή το κανονικό και αντίστροφα, τα αγαθά επένδυσης που έχει στην κατοχή της θα τα απογράψει, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος διακανονισμού. Τα αγαθά αυτά θα απογραφούν στην τιμή κτήσης πλέον τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες επισκευής και συντήρησής τους.

Επομένως, επιχείρηση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων που μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, με τη δήλωση των απογραφόμενων αγαθών επένδυσης διακανονίζει και καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια κ.λπ. και επιλέξουν τη μετάταξή τους στο καθεστώς των απαλλασσομένων με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι 31.3.2000, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποχρέωση να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ που αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδώσει από 1.1.2000 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μετάταξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/1986.

Η απόδοση του φόρου γίνεται στην περίπτωση αυτή, κατ' εξαίρεση, με έκτακτη δήλωση μέχρι 20.4.2000.

Γ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

1. Για τους εντασσόμενους στο καθεστώς των "απαλλασσομένων" με τις διατάξεις οι οποίες, καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ, καθιερώνουν ειδική ολική απαλλαγή, για την εκμετάλλευση των επιπλωμένων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων μέχρι και επτά (7) ισχύουν τα εξής:

ΒΙΒΛΙΑ

1.1. Απαλλάσσονται από την τήρηση:

- Βιβλίου εσόδων - εξόδων

- Πρόσθετου βιβλίου πελατών ("πόρτας").

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλεκτική τήρηση μόνο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή μόνο του βιβλίου πελατών "πόρτας".

1.2. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας έχει και άλλη δραστηριότητα [πέραν των επτά (7) δωματίων], όπως ειδικότερα διευκρινίζεται παραπάνω, για την οποία δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων, οι δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση των επιπλωμένων δωματίων δεν θα καταχωρούνται στα τηρούμενα για την άλλη δραστηριότητα βιβλία του επιτηδευματία.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απαλλάσσονται από την έκδοση όλων των στοιχείων του ΚΒΣ και ειδικότερα:

2.1. Δεν εκδίδουν στοιχεία όχι μόνο για τις λιανικές τους συναλλαγές, αλλά και για τις χονδρικές.

Συνεπώς, για τις καταβαλλόμενες αμοιβές στους ανωτέρω εκμεταλλευτές από επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενώσεις Προσώπων και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) πρέπει να εκδίδονται, από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές, αποδείξεις δαπανών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΚΒΣ.

2.2. Ακόμη, οι παραπάνω, σε περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα, μη επιτηδευματίες, μπορούν, εφόσον ζητείται αποδεικτικό της συναλλαγής, να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, στις οποίες είναι αναγκαίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη.

2.3. Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων μέχρι και επτά (7), οι οποίοι θα ενταχθούν στην ειδική διάταξη της πλήρους απαλλαγής από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, βάσει των υπόψη διατάξεων, όπως έχει διευκρινισθεί και με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/12.1.2000, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής των στοιχείων του άρθρου 20 (συγκεντρωτικές καταστάσεις).

Αυτονόητο είναι ότι οι "προμηθευτές" και "πελάτες" των υπόψη προσώπων θα υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, θέτοντας τον κωδικό "1" έναντι της σχετικής εγγραφής.

2.4. Τέλος, οι εντασσόμενοι στο καθεστώς των "απαλλασσομένων", εφόσον λαμβάνουν φορολογικά στοιχεία που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, υποχρεούνται να φυλάσσουν αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης και άλλης δραστηριότητας, για τις δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση των δωματίων είναι σκόπιμο να ζητούνται και να λαμβάνονται από τους προμηθευτές ιδιαίτερα φορολογικά στοιχεία αξίας, ανεξάρτητα από τα στοιχεία δαπανών των άλλων δραστηριοτήτων.

ΜΗΤΡΩΟ

Σε εφαρμογή των παραπάνω, υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δήλωση έναρξης (οι νέες επιχειρήσεις) ή μεταβολής εργασιών (οι παλαιές επιχειρήσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, αλλά και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β') ΑΥΟ, με τις οποίες δηλώνεται ο αριθμός των ενοικιαζομένων δωματίων, όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα, εξαιρετικά για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής αυτής της διάταξης.


Περί Έναρξης εργασιών ΔΟΥ - Σελίδα 1η, Σελίδα 2η.

Διευκρινήσεις για το Χρόνο ενημέρωσης του βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)

 

 

 


Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως 221 (τεύχος Α’) με ημερομηνία 24-9-2002, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α’/24-9-2002) «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις», με τις διατάξεις του οποίου (άρθρα 1 – 10 και 12 παρ. 1 και 12) αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και γενικά επήλθαν αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84Α’).

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1271 της 12 Δεκεμβρίου 2002, παρέχονται οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα που αφορούν το κλάδο μας.

4.5.1. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η περίπτωση β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 17 και ορίζεται πλέον ότι στο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), θα αναγράφεται με την άφιξη του πελάτη εκτός των άλλων δεδομένων και η ημερομηνία αναχώρησης (κατά δήλωσή του). Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης διενεργείται σχετική καταχώρηση με την νέα ημερομηνία αναχώρησης.


Τεχνικός Ασφαλείας


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. Ποια είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται στις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας";

 

Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και "γιατρού εργασίας" στις επιχειρήσεις, αποτελείται από τα εξής βασικά νομοθετικά κείμενα:

 

1) Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"

 

2) Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85"

 

3) Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"

 

4) Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)"

 

2. Που μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας;

 

Η νομοθεσία αυτή, όπως και όλη η υπάρχουσα νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων υπάρχει στο Ελληνικό δικτυακό τόπο www.osh.gr στην υποκατηγορία νομοθεσία. Μελλοντικά θα την βλέπετε και από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην διεύθυνση www.ypergka.gr, στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει και σε βιβλία που έχει εκδόσει η Δ/νση Συνθηκών εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (στην οδό Επικούρου 29 (κάθετος της Πειραιώς απέναντι από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πειραιώς 52, πριν την πλατεία Κουμουνδούρου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 32.14.105,32.14.436,32.13.673, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και από το ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr, Λιοσίων 146 & Θειρσίου 6, τηλ. 0108200100, fax 0108213270).

 

3. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

 

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

 

4.Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν "γιατρό εργασίας";

 

Πρέπει να έχουν "γιατρό εργασίας" όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/87, Π.Δ. 70α/88, Πδ.186/95).

 

5. Από πότε υπάρχει η υποχρέωση για τεχνικό ασφάλειας και "γιατρό εργασίας" στις επιχειρήσεις;

 

Σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 150 εργαζόμενους στις 1.6.85 από το 1985 (Ν.1568/85). Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους για τον "γιατρό εργασίας" και έστω 1 εργαζόμενο για τον τεχνικό ασφαλείας από το 1996 (Π.Δ. 17/96).

 

6. Πώς κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις για υπολογισμό ετήσιου χρόνου απασχόλησης και προσόντων τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας";

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Η  κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ 1980) όπως ορίζεται από την  Στατιστική Υπηρεσία

Πυρασφάλεια


Δεν χρειάζεται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για καταλύματα μέχρι και 19 κλινών.

Διευκρινιστική επιστολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης.


ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω:

§       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (δεν απαιτείται μέχρι 19 κλίνες ανεξαρτήτου δυναμικότητας, άρθρο 150, παρ.1,δ)


22-3-2012

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
1. Νομικό έγγραφο: Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13α/2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄141)
Ημ/νία νομικού εγγράφου: 12/02/2010
Τίτλος νομικού εγγράφου: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια».
Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13/2008 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1506)

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα με λιγότερα από είκοσι (20) άτομα με χρήση κατοικίας, σύμφωνα με την 53092/1987 (ΦΕΚ Β’557) Απόφαση Γεν. Γραμματείας Ε.Ο.Τ. “Τεχνικές προδιαγραφές Τουριστικών εγκαταστάσεων” οικοδομούνται με όρους δόμησης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης, όταν η προγενέστερη χρήση είναι “Κατοικία”.


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Πρωτ.:1308 Φ.701.2, 11/01/2010

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ = 8 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

 


Αθήνα 27 Απριλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ, Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας, Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων, Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4, Ταχ. Κωδ. 101 72, Αθήνα, Αρ.Τηλ. 213 2157681,-7680, Αρ. FAX 2107407881,-7885, Αριθ.,Πρωτ.: 19616  Φ.7Q1.2

ΘEMΑ: «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε  Τουριστικά Καταλύματα»

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3498/2036 (Α' 230),  β. Ν. 3756/2009 (Α' 102), γ. ΠΔ. 71/1989 (Α' 32) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», δ. ΑΠ. 3317/16-3-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου, Πολιτισμού και Τουρισμού, ε. 13085Φ. 701.2717-03-2010 Δ/γη ΑΠ.Σ, στ. 1318/23-04-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε,Ο.Τ.)

1.Σε συνέχεια της (ε) σχετικής αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας που πρέπει να εφαρμοσθεί οχ τουριστικά καταλύματα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το (στ) σχετικά, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μας ενημέρωσε άτι οι Υπηρεσίες του θα δέχονται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα εκδοθεί από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έχουν καταθέσει στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μέχρι 26-02-2010 τη σχετική αίτηση για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του  πυροπροστασίας που ορίζει η (ρ) σχετική.

2.Από τα προαναφερόμενα. συνάγεται άτι η (β) σχετική ισχύει μετά την 28-02-2010, σε ότι αφορά το νομοθετικά πλαίσιο που θα εφαρμοστεί για την έγκριση μελετών και χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε τουριστικά καταλύματα εφόσον η αίτηση για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας πριν από την 28-02-2010, ανεξάρτητα εάν ο φάκελος υποβολής της μελέτης ήταν πλήρης ή όχι. Επίσης συνεπάγεται ότι όσα τουριστικά καταλύματα έχουν εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας πριν την ανωτέρω ημερομηνία σύμφωνα με τη (β) σχετική αλλά δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν και εμπίπτουν στις διατάξεις της (β) σχετικής περί λειτουργικής τακτοποίησης- Εξυπακούεται ότι η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας ήτοι 28-02-2010 είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας η οποία μπορεί να υποβληθεί οπό τον ενδιαφερόμενο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

3.Από τα προαναφερόμενα, συνάγεται άτι η (3) σχετική δεν ισχύει μετά την 23-02-2010, σε ότι; αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί για την έγκριση μελετών πυροπροστασίας  σε τουριστικά καταλύματα εφόσον η αίτηση για την έγκριση της μελέτης Πυροπροστασίας υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας μετά ατό την ανωτέρω ημερομηνία. Τέλος τα τουριστικά καταλύματα που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για την έγκριση της μελέτης  Πυροπροστασίας μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία εφαρμόζεται η (α) σχετική.

4.Ως γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 34 της (α) σχετικής, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας στα τουριστικά καταλύματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο,Τ. απαιτείται, μεταξύ των άλλων, η προσκόμιση, από τον ενδιαφερόμενο, πιστοποιητικού  πυροπροστασίας για το σύνολο της τουριστικής εγκατάστασης.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας υποβάλλεται στην οικεία  Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας όπως παρακάτω:

α. Για όσα τουριστικά καταλύματα θεωρούνται υφιστάμενα κατά -η δημοσίευση  της  (α)

σχετικής, δηλαδή έχουν κατασκευασθεί ή και λειτουργούσαν μέχρι την 24-10-2006, , σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β' (Κανονισμός Υφιστάμενων Ξενοδοχείων, άρθρα 16-22) της (γ) σχετικής.

β. Για τα τουριστικά καταλύματα έχουν ή θα εκδοθεί άδεια οικοδομής μετά την 24-10-2006, σύμφωνα με το άρθρο 8 της (γ) σχετικής,

5. Επίσης, όσο τουριστικά καταλύματα λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση της (α) σχετικής και είχε εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας ή και είχε χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας με τις  διατάξεις του άρθρου 6 της (γ) σχετικής εξακολουθούν να διατηρούν σε ισχύ την εγκεκριμένη μελέτη και το πιστοποιητικά πυροπροστασίας εκτός εάν ο εκμεταλλευτής ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος επιθυμεί την υποβολή νέας μελέτης πυροπροστασίας για το σύνολο της επιχείρησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β' (Κανονισμός Υφισταμένων Ξενοδοχείων, άρθρο 16-22) της (γ) σχετικής, ανεξαρτήτως τυχών προσθηκών -εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά από τις εγκεκριμένες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

6. Από λήψη της παρούσας καταργείται η (ε) σχετική.

7. Η παρούσα να αποσταλεί με την εγκύκλιο Διαταγή No 54 ΑΠΣ

 

Με εντολή Αρχηγού, Ο Αν. Δ/ντης Δ/νσης, Προληπτικής Πυροσπροστασίας, Νικόλαος Γ. Μπάλσης, Επιπυραγός


1/7/2009

ΘΕΜΑ: Διάρκεια του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με το Νόμο 3766/2009 (άρθρο 1, παράγραφος 7) η διάρκεια του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας των καταλυμάτων μας, που εκδίδονται από 1/7/09, θα είναι πλέον 8 χρόνια από 5 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα.


1/1/2009

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας»

Για τις μικρές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας τους διαθέτουν μόνο πυροσβεστήρες και φωτισμό ασφαλείας και δεν έχουν κάνει καμία μετατροπή, τα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλουν στην Πυροσβεστική, τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη λήξη του Πιστοποιητικού τους για την Ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι:

1.      Αίτηση

2.      Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ’αριθμ 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο  Παράρτημα 4, της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

3.      Απόδειξη Εθνικής τράπεζας των 10 ευρώ που αφορά το Βιβλίο Ελέγχου  και  Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, που από 5/11/08 υποχρεωτικά τηρούν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις (ΦΕΚ 2266Β της 5/11/08 & ΦΕΚ545Β της 18/4/07). Η κατάθεση των 10€ για τη προμήθεια του Βιβλίου Ελέγχου  και  Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, γίνεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος Νο 011040/54613247 στην Εθνική Τράπεζα. Το Βιβλίο συμπληρώνεται είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από μηχανικό.

4.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης σας και ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι σύμφωνοι με την Κ.Υ.Α 618/43/20-01-2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α 17230/671/01-09-2005 τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας τους οφείλουν να διαθέτουν περισσότερα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας από πυροσβεστήρες και φωτισμό ασφαλείας, οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • 1.   Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με  τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3, της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 • 2.    Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ’αριθμ 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο  Παράρτημα 4, της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 • 3.  Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι το σύστημα τοπικής εφαρμογής ( δοχείο και σωληνώσεις ), έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για τη χρήση, ελέγχθηκε και λειτουργεί καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόμενες εγχάρακτες σημάνσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

 • 4.   Πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών πυράντοχων θυρών.

 • 5.   Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε ότι το εργαστήριο που πραγματοποίησε τις δοκιμές είναι διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση των δοκιμών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή την έκθεση δοκιμής, από το Φορέα Διαπίστευσης της χώρας του.

 • 6.   Φωτοαντίγραφο τιμολόγιο αγοράς πυράντοχης θύρας στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος της θύρας.

 • 7.   Ακριβές φωτοαντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας Ι,ΙΙ και ΙΙΙ από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.

 • 8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του επιβλέποντα  μηχανικού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή ότι, το σύστημα υγραερίου της εν λόγω επιχείρησης έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας για την εγκατάσταση υγραερίου, λειτουργεί καλώς και πληροί  όλες τις απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού Κ.Υ.Α 31856/2003.

 • 9.   Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού ότι έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτούμενες επικαλύψεις με τη συγκεκριμένη πυράντοχη βαφή, τηρώντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης για τους μεταλλικούς δοκούς και κολόνες της επιχείρησης.

 • 10. Φωτ/φο μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, όπως καταστατικό εταιρειών, συμβολαιογραφική πράξη, απόφαση δικαστηρίου, κ.α.

 • 11.  Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου.

 • 12.  Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.

 • 13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης σας και ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι σύμφωνοι με την Κ.Υ.Α 618/43/20-01-2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α 17230/671/01-09-2005 τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

 • 14. Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης, αναφορικά με τη διατομή και πίεση του αγωγού με τον οποίο συνδέεται το κτίριο από τον οποίο τροφοδοτείται το Μ.Υ.Π.Δ ή το δίκτυο καταιονισμού ύδατος.

 • 15. Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη –μηχανικού ότι η τοποθέτηση του συστήματος ξηράς δόμησης έχει γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρίας που κατασκευάζει τις γυψοσανίδες και εξασφαλίζει τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης που αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

 • 16. Να αναρτηθούν σε κάθε πόρτα δωματίου, κατόψεις ορόφων και οδηγίες ενεργειών  σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 • 17. Να τοποθετηθούν  στις πόρτες των δωματίων κλειδιά τέτοιου τύπου, έτσι ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για ανοίξουν από την πλευρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή.(Αρθρο18,παράγραφος2).

 • 18.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του Ιδιοκτήτη επιχείρησης για επάλειψη ξύλινων επιφανειών με αντιπυρικό υγρό και ότι θα επαναλαμβάνεται η  επάλειψη κάθε 6 μήνες.

 • 19.   Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς αντιπυρικού υγρού.

 • 20.  Σε εμφανές σημείο στον χώρο τοποθέτησης συνδεδεμένων φιαλών, να υπάρχει μόνιμα αναρτημένη  πινακίδα με τις οδηγίες σύνδεσης αποσύνδεσης των φιαλών καθώς και οδηγίες έκτακτης ανάγκης.

 • 21. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ο χώρος συνάθροισης κοινού διατίθεται μόνο για αυτούς που διαμένουν στο ξενοδοχειακό κατάλυμα και ότι ο χώρος συνάθροισης κοινού δεν θα λειτουργεί κατά την περίοδο μη λειτουργίας του χώρου διαμονής (τουριστικού καταλύματος).

 • 22. Απόδειξη Εθνικής τράπεζας των 10 ευρώ που αφορά το Βιβλίο Ελέγχου  και  Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. (Ειδικός  Λογαριασμός Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος 011040/54613247).

 • 23. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υπόγειος χώρος της επιχείρησης χρησιμοποιείται από τον ίδιο για ιδιοκατοίκηση και δεν έχει λειτουργική σχέση με την εν λόγω επιχείρηση .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι σχετικές διατάξεις τροποποιούνται συχνά, οι επιχειρηματίες πρέπει να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική πριν στείλουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι στέλνουν τα σωστά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

 

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας :

 1. Φωτισμός Ασφαλείας
 2. Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
 3. Πυροσβεστήρες

τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

 

Ημερομηνία:      ……….20……

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 • (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

 • (2) Αναγράφεται ολογράφως.

 • (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.”

 • (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 


1/10/2008

Νέα Διαδικασία έκδοσης- ανανέωσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β' τ. 1506/30-7-2008 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη "καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια" με την οποία προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

 1. ΦΕΚ Β1506 της 30/7/2008
 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις (απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ)
 3. Εγκύκλιος

Νομοθεσία Πυροπροστασίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 3021/19/6   (ΦΕΚ 847 τ. Β΄/4-12-1986)

Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1590/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75/11-6-86) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:  Διατηρούνται τα κατωτέρω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώμα.

63.   Τη χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης πυρασφαλείας:

δ.     Μεγάλα εμπορικά καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους αυτών, Ξενοδοχειακά καταλύματα και αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και προβλέπονται από τις 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β΄), 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β΄) και 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ. Β΄ ) Πυροσβεστικές Διατάξεις αντίστοιχα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, το από 15/17 Μαϊου 1956 Π.Δ/γμα και άλλων συναφών με αυτό Διατάξεων και τις υπ΄ αριθ. 23746 Φ.701.5/7-11-1978 (εγκ. 9), 28664 Φ.701.2/2-9-1986 και 6731 Φ.700.2/9-2-1982 Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

(1)    Μελέτη πυρασφαλείας μετά σχεδίων κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν και τοπογραφικού διαγράμματος 1:500.

(2)    Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου αυτό προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

(3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας.

(5)    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

(6)    Βεβαίωση της Επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ότι όλη η εγκατάσταση του δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατά΄λληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων (όπου αυτή απαιτείται).

(7)    Βεβαίωση του αρμοδίου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής, περί της αντοχής των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. κατακόρυφα διαφράγματα, πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.), όπου αυτή απαιτείται.

(8)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των εκμεταλλευτών χώρων συνάθροισης κοινού που θα φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επενδύσεις, τάπητες, κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες διακοσμήσεις) έχουν εμποτισθεί με πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό), όπου αυτή απαιτείται.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση της βεβαίωσης πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

στ. Σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή μεταβολής κατόχου των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρ. (α), (β), (γ), (δ) και (ε), για την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης πυρασφαλείας, απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο έγγραφου αποδεικτικού στοιχείου της μεταβολής αυτής (π.χ. καταστατικό εταιρειών ή συμβολαιογραφική πράξη ή Αποφάσεις Δικαστηρίωνή μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1986


Πνευματικά δικαιώματα


10-12-2011

Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης αποτελούν ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το οποίο συγχρόνως απασχολεί κι έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά τεχνικό και σύνθετο.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα ζητήματα τα οποία κρίνεται ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Στο υπό διαβούλευση κείμενο αναπτύσσονται τα προβλήματα του χώρου αυτού, οι βασικοί στόχοι της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.

Καλείται αφενός η κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών και των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώματά τους και αφετέρου όλες οι ενώσεις χρηστών, οι επιχειρήσεις που κάνουν δημόσια χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν προτάσεις ή/και παρατηρήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://www.opengov.gr/yppol/?p=251 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Ακολουθούν οι απόψεις του Προέδρου που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας

------------------------------------------

26 Δεκεμβρίου 2011, 18:58 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ειδικός ανεξάρτητος μηχανισμός επίλυσης των διαφορών μεταξύ οργανισμών και χρηστών, διότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν είναι υπερ των -πιθανώς- αδικούμενων χρηστων που καλούνται να εμπλακούν σε πολυέξοδες και χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες, επειδή κάποια ΟΣΔ αποφάσισε να τους επιβάλλει ένα αυθαίρετο ποσό ως αμοιβή. Ειδικά για τη περίπτωση επιβολής αμοιβής σε μικρά τουριστικα καταλύματα με τη δικαιολογία της ύπαρξης τηλεόρασης στα δωμάτια: Κάποιες ΟΣΔ στέλνουν ειδοποιητήριο και ζητούν να τους καταβληθεί κάποιο ποσό που συνήθως είναι το ίδιο για όλα τα καταλύματα, άσχετα αν έχουν διαφορετικούς τζίρους, άσχετα άν έχουν διαφορετική δυναμικότητα δωματίων, χωρίς να υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας τους, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχουν τηλεοράσεις στα δωμάτια, κλπ.
Οι ιδιοκτητες αυτων των μικρών καταλυμάτων, εκφοβιζομενοι υποκύπτουν και καταβάλλουν τα ποσά που τους ζητούνται, αφού πρακτικα αδυνατούν να εμπλακούν σε δικαστικη αντιπαράθεση με τις ΟΣΔ που έχουν στη διάθεσή τους άρτια στελεχωμένες νομικές υπηρεσίες.
Αντώνης Καρατάσος, Πρόεδρος Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων.

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 20:05 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Τα αμοιβολόγια πρεπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται απο ανεξάρτητη αρχη, αφου ακουστουν και οι δυο πλευρες (ΟΣΔ – χρηστες). Οι ΟΣΔ συνήθως επιβάλλουν κατα βούληση και εντελως αυθαίρετα τα αμοιβολόγια. Για παράδειγμα στα αμοιβολόγια της ΑΕΠΙ για τα δωματια των ξενοδοχειακων επιχειρήσεων (σελ.100 και σελ.100α του επίσημου αμοιβολογίου της): α)οι εποχικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά απο τις συνεχούς λειτουργίας, κατι που δεν είναι λογικό, β) όλες τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων τιμολογούνται ως εποχικές, πράγμα λανθασμένο και απαράδεκτο, γ)ο τιμοκατάλογος της σελ.100 είναι απαρχαιωμένος αφού αναφέρεται σε κατηγοριες Α-Β-Γ-Δ που έχουν καταργηθεί πριν χρόνια και όχι σε Αστέρια και Κλειδιά.
Οι ΟΣΔ πρέπει να εξηγούν αναλυτικά πως προκύπτει το ποσό που ζητούν απο κάθε επιχείρηση και όχι να στέλνουν απλώς μια εκφοβιστική ειδοποίηση.
Δεν πρέπει να επιτρέπεται να ζητούνται αναδρομικές αμοιβές.
ο Πρόεδρος, Αντώνης Καρατάσος

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 21:12 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Να βρεθεί τρόπος ωστε να μπορεί ο ταξιδιώτης να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, μεσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου ή ιντερνετ στο δωμάτιο του ξενοδοχειου που διαμένει, χωρις να απαιτούνται αμοιβές σε ΟΣΔ. Δεν είναι λογικό να θεωρείται «δημόσια εκτέλεση μουσικού έργου» το να βλέπει τις ειδήσεις πριν πέσει για ύπνο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η παροχή απο το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο πελάτη της δυνατότητας να ενημερωθεί, δεν είναι κάτι που αποφέρει επιπλέον κέρδη στο κατάλυμα και άρα θα όφειλε να αποδίδει αμοιβή στους ΟΣΔ, αλλά αυτονόητο δικαίωμα του πελάτη-ταξιδιώτη. Το κράτος πρέπει να φροντίσει να απολαμβάνουν δωρεάν το δικαίωμα της ενημέρωσης, όλοι οι πολίτες του.
Ας βρούν τρόπο οι ΟΣΔ, να αποκόπτεται η μουσική απο τη ραδιοτηλεοπτικη μετάδοση, αν ο αποδέκτης δεν τους έχει πληρώσει τα δικαιώματά τους!
ο Πρόεδρος, Αντώνης Καρατάσος

------------------------------------------

26 Δεκεμβρίου 2011, 18:27 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Σχετικα με την επιβολή αμοιβολογίου στα ξενοδοχειακα καταλυματα, για την ύπαρξη τηλεοράσεων μεσα στα δωματια:
Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΤ με Α.Π. 515507 της 27/7/2011, «τα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν αποτελούν δημόσιο χώρο». Λογικό και αυτονόητο είναι οτι το δωμάτιο που νοικιάζει ένας πελάτης σε ξενοδοχειακο καταλυμα, γίνεται ιδιωτικός του χώρος μεχρι να φύγει και κανεις δεν έχει δικαίωμα -πλην του ιδίου- να ανοίξει τη πόρτα και να μπεί μεσα.
Γιατι λοιπόν να καταλογίζονται αμοιβές απο τις ΟΣΔ στα καταλύματα, για μη δημόσιους χώρους;

Δείτε παρακάτω το εν λογω εγγραφο:

Αθήνα, 27/7/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 515507
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΤ

Προς : Όλες τις ΠΥΤ

ΘΕΜΑ : Θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς του Ν. 3868/10 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»

ΣΧΕΤ : Το με Α.Π. 518909/26-20-20 έγγραφό μας με θέμα «Ολική απαγόρευση καπνίσματος. Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010»
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
«Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. Αριθμ. 104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα, η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου. Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί και βεβαιώνεται ως παράβαση,
συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.
Το βιβλίο αναφοράς αφορά στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου και όχι στο σύνολο του καταλύματος.
Στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δεν ισχύει η ολική απαγόρευση του
καπνίσματος, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διαχωρισμού των
δωματίων σε καπνίζοντες και μη (π.δ. 43/02, παράρτημα Β), δεδομένου ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν αποτελούν δημόσιο χώρο.
Συνεπώς οι επιχειρήσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων οφείλουν να
τηρούν ένα βιβλίο αναφοράς για την απαγόρευση του καπνίσματος, το οποίο τηρείται στο χώρο υποδοχής του καταλύματος, αποτελείται από χοντρό εξώφυλλο, με 100 αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4 και περιλαμβάνει όλους τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος της μονάδας.
Το βιβλίο μπορεί να θεωρείται και από τα γραφεία Υποστήριξης των ΠΥΤ για διευκόλυνση των υπόχρεων.
Η θεώρησή του γίνεται στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου αναγράφεται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχ. Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. Η Υπηρεσία αναγράφει : «Το παρόν βιβλίο φυλλομετρηθέν ευρέθη με σελίδες εκατό». Ακολουθεί η πόλη και η ημερομηνία θεώρησης, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι αν το κατάλυμα δεν διαθέτει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαλλάσσεται από την τήρηση του βιβλίου αυτού.
Αντώνης Καρατάσος, Πρόεδρος της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, τηλ.2281084470.

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 21:53 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

οι ΟΣΔ πρέπει να δίνουν εγγράφως στο χρήστη αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να παραθέτουν αναλυτικά και αιτιολογημένα τις απαιτήσεις τους από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος


 

 

Αυτός είναι ο ισχύων τιμοκατάλογος για το 2011 της ΑΕΠΙ. (Ραδιόφωνο & Τηλεόραση = Μηχανική μουσική)

Προτείνουμε στους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, να ελέγχουν την ορθότητα των αμοιβών που ζητούν οι εταιρείες. Το αμοιβολόγιο αριστερά (σελ.100) αφορά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας και συμφέρει καλύτερα. Καταλύματα που δεν έχουν τηλεοράσεις μέσα στα δωμάτια, δεν οφείλουν να καταβάλουν καμία αμοιβή στις εταιρείες.

 

 


19/10/2010
Προς : ΣΕΕΔΔΕ, Κοινοποίηση: Σύλλογοι Ομοσπονδίας, Επιμελητήριο Κυκλάδων
Αρ.πρωτ: 227/10 , ΘΕΜΑ : ΑΕΠΙ
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ζητά από τη ΣΕΕΔΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να εξαιρεθούν τα δωμάτια των καταλυμάτων από τις απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων της ΑΕΠΙ και άλλων εταιρειών. Τα δωμάτια από τη στιγμή που ενοικιάζονται είναι ιδιωτικοί χώροι των συγκεκριμένων πελατών και μόνο. Η χρήση οποιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου, δεν θα πρέπει να θεωρείται δημόσια εκτέλεση. Με την ίδια λογική, θάπρεπε να απαιτούν συνδρομή και από τις κατοικίες που ενοικιάζονται επιπλωμένες και εξοπλισμένες με αστική μίσθωση.


19-10-2010 Περί αμοιβών ΑΕΠΙ


Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα θέματα σχετικά με την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi


28-8-2010

Ερωτήματα της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, προς την ΑΕΠΙ:

Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων ή/και διαμερισμάτων οφείλουν να σας καταβάλουν δικαιώματα για τη χρήση των τηλεοράσεων μέσα στα δωμάτια των ενοίκων τους. Αν ναι, ποιο το αμοιβολόγιο, ποιοι οι σχετικοί νόμοι και γενικά στείλτε μας ένα κατατοπιστικό και αιτιολογημένο κείμενο που θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας και θα στείλουμε στα μέλη μας, ώστε να πάψουν οι αμφισβητήσεις, οι διενέξεις και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τους αντιπροσώπους σας.

 1. Το Αμοιβολόγιο της ιστοσελίδας σας www.aepi.gr με τίτλο αρχείου «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010» αναφέρει αμοιβές που είναι χαμηλότερες ανά δωμάτιο από τις αμοιβές που αναφέρει το Αμοιβολόγιο 2009. Συγκεκριμένα: ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 στη σελίδα 100, αναφέρει για κατηγορία Γ-Δ ξενοδοχείων & ενοικιαζομένων δωματίων (που αντιστοιχούν σε κατηγορία 1 & 2 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ), ότι τα ημερήσια δικαιώματα ανά δωμάτιο είναι 0,0073€. Άρα για επιχείρηση ενοικ.δωματίων 3μηνης λειτουργίας με 5 δωμάτια το ποσό αμοιβής της ΑΕΠΙ είναι: 0,0073€ Χ 3 μήνες Χ 30 μέρες Χ 5 δωμάτια = 3,285€. Γιατί το «Αμοιβολόγιο 2009» ζητάει για το ίδιο κατάλυμα 28 €;

 2. Ποιος καθορίζει το ποσό; Η ΑΕΠΙ ή κάποιος νόμος και βάσει ποιών κριτηρίων;

 3. Γιατί κατάλυμα δυναμικότητας ενός δωματίου να πληρώνει (σύμφωνα με το Αμοιβολόγιο 2009) την ίδια αμοιβή με κατάλυμα 10πλάσιας δυναμικότητας;

 4. Κατάλυμα με τηλεοράσεις στα δωμάτια που παίζουν όμως μόνο ενημερωτικό κανάλι (πχ.CNN), οφείλουν αμοιβή στην ΑΕΠΙ;

 5. Αν το κατάλυμα δεν παρέχει τηλεόραση στο δωμάτιο, αλλά ο πελάτης που θα μείνει 15 - 30 μέρες φέρει δική του ή νοικιάσει από κατάστημα ενοικιάσεων, οφείλεται αμοιβή; Αν ναι γιατί και από ποιόν;

Με τιμή, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Πρωτοπαπαδάκη 13, 84100 ΣΥΡΟΣ
τηλ.2281084470, fax.2281085769, email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΕΠΙ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2010, Αρ.πρωτ.192156
Προς Κυκλαδικήν Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, Πρωτοπαπαδάκη 13, 84100 Σ ύ ρ ο ς

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Εν συνεχεία της αρχικής μας απαντήσεως σας εις την επιστολήν σας γνωρίζουμε συμπληρωματικώς τα κάτωθι προς πληρεστέρα ενημέρωση σας:
1.- Ο περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμος (ν. 2121/1993) προστατεύει πάσαν χρήση πνευματικών ή καλλιτεχνικών έργων (άρθρον 3 παρ. 1 και 2). Εξαιρέσεις προβλέπει μόνον σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρα 18 έως 28Γ), εις τις οποίες δεν εμπίπτει καμμία δραστηριότητα φύσεως επιχειρηματικής (εξαιρεί δηλ. μόνον δραστηριότητες όπως π.χ. σχολικές παραστάσεις, επίσημες τελετές, σχολικά βιβλία και ανθολογίες, κρατικά κινηματογραφικά αρχεία, αναπαραγωγή για διδασκαλία, αναπαραγωγή διά κρατικές βιβλιοθήκες ή διά σκοπούς δικαστικούς, αναπαραγωγές υπέρ τυφλών ή κωφαλάλων κ.ο.κ.), το δε άρθρον 28Γ αναφέρει, ότι πέραν των εξαιρέσεων αυτών καμμία άλλη εξαίρεση δεν επιτρέπεται. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν κείμενο Οδηγίας της Ε.Ε, και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ούτε διά νόμου.
2.- Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η χρήση ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως από οποιανδήποτε επιχείρηση δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της εταιρείας μας, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό και το ξένα μουσικό ρεπερτόριο, ως έχει αποφανεί και ο Αρειος Πάγος (αποφ. Αρ. Πάγου 907/2003). Ειδικώς διά την χρήση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενα το θέμα έχει λυθεί διά της από 18.3.2010 αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπ. Ενώσεως (υπόθεση C-136/09), η οποία αφορά ειδικώς την Ελλάδα και η οποία δέχεται, ότι η χρήση των τηλεοράσεων εις τους εν λόγω χώρους δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δημιουργών ή της εταιρείας που τους εκπροσωπεί. http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/newsall/news/C_136_09

Πρόθυμοι διά κάθε άλλη πληροφορία διατελούμε
Μετά τιμής
Δρ. Γεώργιος Κρίππας
Γενικός Διευθυντής
--------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα,29/6/2010
Προς Αξιότιμον κ. Πρόεδρον Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, Σ ύ ρ ο ς

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Εις απάντηση επιστολής σας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι επί των ερωτημάτων που μας υποβάλλετε :

1) Συνημμένως σας στέλνουμε αναλυτικώτερο αμοιβολόγιο, το οποίο καλύπτει τα κενά που αναφέρετε Διευκρινίζουμε δε, ότι οι τιμές που επισημαίνετε, αφορούν ετήσιαν δραστηριότητα των ξενοδοχείων και όχι εποχιακήν.
2) Οι τιμές καθορίζονται από την ΑΕΠΙ βάσει κλίμακος και κατηγοριοποιήσεως και κριτηρίων διεθνών, που ακολουθείται σε όλην την Ευρώπη. Επισημαίνουμε όμως, ότι (ως έχουν δεχθεί και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ομοφώνως και κατ’ επανάληψη) η πνευματική ιδιοκτησία ταυτίζεται με την υλική ιδιοκτησία και απολαύει την ιδίαν συνταγματική προστασία. Επομένως απαγορεύεται η επιβολή διατιμήσεως (από κρατική υπηρεσία) εις την πνευματική ιδιοκτησία. Και θα ήταν αστείο, αν εξεδίδατε ένα βιβλίο ή φιλοτεχνούσατε έναν πίνακα ζωγραφικής ή συνθέτατε μία μελωδία κ.λ.π. να ερχόταν το κράτος και να σας καθόριζε σε ποία τιμή θα πουλήσετε ή ενοικιάσετε ή παραχωρήσετε το έργο σας .
3) Για το «κατάλυμα του ενός δωματίου» που αναφέρετε, είμεθα πρόθυμοι να λάβουμε υπ’ όψιν μας την παρατήρησή σας, εφ’ όσον αποδειχθεί, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
4) Η μετάδοση μουσικής εις τα δωμάτια δεν ενδιαφέρει εάν προέρχεται από ένα ή περισσότερα κανάλια (και αυτό ισχύει διεθνώς). Ως προς το κανάλι CNN σας πληροφορούμε, ότι η εταιρεία μας εκπροσωπεί την μουσική που μεταδίδεται από το κανάλι αυτό.
5) Αν το δωμάτιο δεν διαθέτει συσκευή τηλεοράσεως και ο πελάτης την φέρει ό ίδιος την συσκευή και την πάρει πίσω, όταν θα φύγει, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, υπό την απαραίτητο προϋπόθεση, ότι η ακρίβεια του τοιούτου ισχυρισμού θα ελεγχθεί από την εταιρεία μας και ο ιδιοκτήτης του δωματίου θα επιτρέψει τον τοιούτον έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί.

Πρόθυμοι διά πάσαν άλλην πληροφορίαν, διατελούμε.
Μετά τιμής
Δρ. Γεώργιος Κρίππας
Γενικός Διευθυντής

Σχετικά: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΣΕΕΔΔΕ περί του θέματος.


22-6-2010 Απάντηση ΑΕΠΙ σε ερώτημα της Ομοσπονδίας

 1. Νόμος 2121-1993

 2. Διάταξη Δικαστηρίου

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΑΕΠΙ

 

Εισηγητική έκθεση : Εισηγητική έκθεση επί της από 14-11-2005 αίτησης για αναίρεση της υπ' αριθμ. 7595/2005 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

Απόφαση Εφετείου Αθηνών : Απόφαση 7594/2005 του Εφετείου Αθηνών.Όμοιες είναι και οι 7593 και 7595 αποφάσεις του 2005 του Εφετείου Αθηνών

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών : Απόφαση 5397/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμοιες είναι και οι 5393/07,5394/07,5395/07, 5396/07 και 5392/07 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πισίνες


ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω:

§       Δικαιολογητικά κολυμβητικών δεξαμενών που κατασκευάζονται εντός των Τουριστικών Καταλυμάτων (άρθρο 154).

§       Δεν απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας σε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ένοικους μεμονωμένης Τουριστικής Επιπλωμένης Κατοικίας - Έπαυλης. (άρθρο 165, παρ.4)


1/7/2009

ΘΕΜΑ: Λειτουργική Αδειοδότηση Κολυμβητικών δεξαμενών

Νόμος 3766/2009 (άρθρο 2)


15-5-2008 .... Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

28-2-2008 ... Αδειοδότηση για μη κύρια καταλύματα   ....    Σελίδα 1 Σελίδα 2

18-7-2007 ... Δικαιολογητικά - Εγκύκλιος ...   Σελίδα 1 Σελίδα 2

14-5-2007 ... Διαδικασία - Εγκύκλιος ...   Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3


ΑΘΗΝΑ 05-12-2007

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣ    : Μέλη του Δ.Σ. και Ομοσπονδίες μέλη της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ  : Κολυμβητικές Δεξαμενές (πισίνες)

Μετά από ενέργειες του φορέα μας, εξασφαλίσαμε βάση του Ν.3613/23-11-2007 αρ. φύλλου 263, όπως για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των παραγράφων 1 & 3 αντίστοιχα του άρθου 2 του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118Α), συμπεριλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας να είναι ο ΕΟΤ όπως αυτό είχε γίνει για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα βάση του Ν.3536/23-2-2007 αρ. φύλλου 42.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τους δυο νόμους (έτους 2007) για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των τοπικών υπηρεσιών του ΕΟΤ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης σας διαβιβάζουμε και το άρθρο 2 του νόμου 2160/93.

ΦΕΚ42/2007

ΦΕΚ263/2007

ΦΕΚ118/1993


8-6-2012

Θέμα: Έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Απάντηση από τη ΣΕΕΔΔΕ, σε σχετικό ερώτημά μας:
Προς: Πρόεδρο Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, κύριο Καρατάσο Αντώνιο.
Αξιότιμε Συνάδελφε,
Σχετικά με το ερώτημά σας, εάν προβλέπεται η έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα καταλύματα του κλάδου μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι:
• Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 3105/2003 οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατατάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
• Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον οι παράμετροι από τον πίνακα 236 του ΦΕΚ 12 Β (1958), δεν συντρέχει λόγος έκδοσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας.
• Εάν υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνεία του νόμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να μας ενημερώσει ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.


16-5-2012

Για τις ανανεώσεις Ειδικών Σημάτων, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070, ΦΕΚ82Α/10-4-2012
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις οικείες πολεοδομικές αρχές, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. (ή Δημοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης) μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.


21-9-2011       NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.


02/05/07


15-9-2005 Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Περιβαλλοντικής μελέτης


«Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων ανακοίνωσε ο κ.Λιάσκος. [28 Απριλίου 2005]

Νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον χώρο του τουρισμού  και την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων.

Ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού αναφέρθηκε στις λύσεις, που έχουν δοθεί το τελευταίο χρόνο σε προβλήματα, που ταλαιπωρούσαν τους τουριστικούς επιχειρηματίες απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται αυτό το διάστημα, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο κ. Λιάσκος τόνισε ότι "τα τρία τελευταία χρόνια ο Ελληνικός Τουρισμός αντιμετώπιζε μια δομική κρίση, που είχε καταστήσει προφανή την ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων. Ήδη με τα πρώτα δείγματα γραφής από την σύσταση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε πρόσφορο κλίμα για στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και φορέων του κλάδου. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις, για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του κλάδου με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία (Χωροταξικά - Πολεοδομικά κ.λ.π.), προκειμένου να καταρτιστεί ένα σταθερό πλαίσιο ενίσχυσης των αναπτυξιακών προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα".

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης τόνισε ότι με την σύσταση επιτροπών σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία επιλύονται προβλήματα που αφορούν στα ξενοδοχεία, όπως:

Α. Την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΜΠΕ]

Απαλλαγή από ΜΠΕ για τα προϋφιστάμενα του 1990 καταλύματα, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία μεταβολή, καθώς και για τα ενοικιαζόμενα δευτερεύοντα και τις τουριστικές επαύλεις.

•     Απαλλαγή από ΜΠΕ για τις μονάδες δυναμικότητας μέχρι 50 κλίνες για τις εντός σχεδίου πόλεως κάτω των 20.000 κατοίκων και για τις εντός οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων μονάδες και μέχρι 30 κλίνες.

•     Απλή μελέτη (ΜΠΕ) για την 4η κατηγορία εντός πολεοδομικού ιστού (σχεδίου - οικισμού).

•     Απλή μελέτη για τα εκτός σχεδίου καταλύματα μέχρι 100 κλίνες.

•     Πλήρη μελέτη ΠΠΕ & ΜΠΕ για πάνω από 100 κλίνες ξενοδοχειακές μονάδες.

Χρονική διάρκεια ισχύος ΜΠΕ, που θα καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ από 3 σε 7 ή 10 χρόνια.

Β. Την τροπολογία για αλλαγή χρήσης

Δρομολογείται η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των ξενοδοχείων, που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας.

Γ. Την αρτιότητα (δυνατότητα επέκτασης μονάδων)

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας πρόταση για την μείωση του εμβαδού των γηπέδων στις ελεγχόμενες τουριστικά περιοχές από 20 στρ. σε 10 στρ. και εκχώρηση της δυνατότητας επέκτασης των μονάδων, που ανεγέρθηκαν με προγενέστερους όρους δόμησης, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση των 10 στρ..

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας σχέδιο για τις κορεσμένες τουριστικά περιοχές με χαρακτηρισμό ως μείζονος σημασίας για την επέκταση σε κατηγορία ΑΑ η Α και μέχρι την αναπλήρωση του αριθμού των κλινών, που εξέλειπαν μετά την θεσμοθέτηση του κορεσμού.

Δ. Τις πολεοδομικές υπερβάσεις Ν.1337

•     Έγινε αποδεκτή η πρόταση για ενεργοποίηση του 1337/83.

•     Έγινε σύνταξη του πρώτου πρωτοκόλλου αναμόρφωσης του Ν. 2742/99 με το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποδοχή της πρότασης για τα ΠΟΑΠΔ (περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων) σε αντικατάσταση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Ε. Το χωροταξικό του τουρισμού

Διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο με προϋποθέσεις, όπως:

•     Ορισμός Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

•     Σημειακές χωροθετήσεις - προσδιορισμός περιοχών (περιοχές προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης).

•     Χωρισμός περιοχών σε αναπτυγμένες - αναπτυσσόμενες - ειδικές.

•     Προ-χωροθέτηση - οριοθέτηση μεγάλων τουριστικών περιοχών τουριστικής σημασίας.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν δύο φάσεις: Την Α΄ Φάση με την Μελέτη και την Ανάλυση των παραπάνω και την Β΄ Φάση με την Εξειδίκευση κατά περιφέρεια.

9-7-2012

Τμήμα Παραπόνων και προστασίας καταναλωτή-τουρίστα.

Το Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή είναι αρμόδιο για:

1. Τη συγκέντρωση, κατάταξη, αξιολόγηση και διερεύνηση παραπόνων και
καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι τουρίστες και αφορούν οποιοδήποτε θέμα (όπως, οργάνωση αρχαιολογικών χώρων, αεροδρομίων, λιμανιών, κακομεταχείρισης ζώων κτλ.).

2. Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τη λήψη αναγκαίων μέτρων.

3. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντονισμού ΠΥΤ και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των πορισμάτων που προκύπτουν από ελέγχους.

4. Την ενημέρωση των καταναλωτών – ενδιαφερομένων τόσο ιδιωτικών όσο και
δημόσιων φορέων.

5. Τη μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των
τουριστών.

Πώς μπορώ να καταθέσω μια καταγγελία;
Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν: (α) μέσω ταχυδρομείου, (β) με e- mail μέσω της κεντρικής σελίδας του ΕΟΤ, και (γ) τηλεφωνικώς στο 1572.

Σχετική νομοθεσία:
Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α’ 284 26/27.9.1977) Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α) Σχέσεις Ξενοδόχων και Πελατών αυτών Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ν. 393/76 (ΦΕΚ 199/Α΄) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊστάμενος : Κατσιμπίρη Παγώνα
Τηλ : 210 8707712
Fax : 210 8707791
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://gnto.gov.gr/?q=el/node/123

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
http://www.gnto.gov.gr/
______________________________________________________________________

Διεύθυνση Επιθεώρησης
H Διεύθυνση Επιθεώρησης διενεργεί τους πάσης φύσεως ελέγχους (τακτικούς–έκτακτους) στις τουριστικές επιχειρήσεις όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων της χώρας. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα για την εξέταση των καταγγελιών και παραπόνων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το λειτουργικό επίπεδο των τουριστικών επιχειρήσεων και τις σύννομες ή μη πρακτικές.

Συγκροτείται από τα εξής δύο Τμήματα:

 1. To Τμήμα Γενικής Επιθεώρησης

 2. To Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή

  Στοιχεία Επικοινωνίας:
  Διευθύντρια : Μακροπούλου Ελευθερία
  Τηλ : 210 8707832
  Fax : 210 8707791
  E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. ΦΕΚ.Β195/2012


Απαγόρευση καπνίσματος


Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών

Οι υποχρεώσεις των ξενοδοχείων αλλά και των πελατών τους έχουν κωδικοποιηθεί από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον νόμο 1652/1986 της Ελληνικής νομοθεσίας.

Διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών αυτών περιέλαβε ο Αστικός Κώδικας του 1946 (άρθρα 834-838) που προβλέπουν:

 • ευθύνη του ξενοδόχου για βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων, που φέρνουν οι πελάτες μαζί τους στο ξενοδοχείο, εκτός εάν η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, επισκέπτη, συνοδό ή υπηρέτη του, στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος ή σε ανωτέρα βία.

 • συγκεκριμένο περιορισμό της ανωτέρω ευθύνης για χρήματα, χρεόγραφα ή τιμαλφή (μέχρι 30.000 δρχ. ανά πελάτη).

 • απόσβεση της αξίωσης του πελάτη για αποζημίωση, εάν καθυστερήσει να αναγγείλει τη ζημία στον ξενοδόχο.

 • ακυρότητα κάθε μονομερούς γνωστοποίησης του ξενοδόχου, που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

 • νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου επί των πραγμάτων, που έφερε μαζί του ο πελάτης στο ξενοδοχείο, για τις απαιτήσεις του από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο και άλλες συναφείς παροχές.

Μερικές σημαντικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να νοικιάζει τα δωμάτια του ξενοδοχείου του και να παρέχει τις υπηρεσίες, που διαφημίζει σε όποιον πελάτη το ζητήσει (με κάποιες εξαιρέσεις λχ. περίπτωση μέθης του πελάτη).

 • Μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού αντιτίμου της διαμονής (ημέρες διαμονής Χ ημερήσια τιμή), που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής της μιας ημέρας.

 • Σε κάθε δωμάτιο είναι αναρτημένη πινακίδα με τις ισχύουσες τιμές.

 • Την ημέρα αναχώρησης, ο πελάτης θα πρέπει να εγκαταλείψει το δωμάτιο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν παραμείνει, σε συμφωνία με τον ξενοδόχο, μέχρι τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον μισό ημερήσιο μίσθωμα. Αν παραμείνει και μετά τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον ένα ολόκληρο ημερήσιο μίσθωμα.

 • Η τιμή του δίκλινου δωματίου είναι ίδια με την τιμή δωματίου διπλής κλίνης, εφόσον το δωμάτιο έχει χαρακτηριστεί δίκλινο. Εάν δίκλινο δωμάτιο καταλαμβάνεται από ένα άτομο, χρεώνεται το 80% της τιμής του δίκλινου, εφόσον, όμως, το ποσό αυτό δεν είναι μικρότερο της τιμής του μονόκλινου δωματίου του ίδιου ξενοδοχείου. Η προσθήκη μιας επί πλέον κλίνης σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο προσαυξάνει την τιμή του δωματίου κατά 20%.


Ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών

Λεπτομερείς διατάξεις για τις σχέσεις ξενοδόχων - πελατών, περιλαμβάνει ο «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76, που τροποποιήθηκε με την Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 535813/79). Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 για την χρονομεριστική μίσθωση, άρθρ.9 . Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις καθημερινές σχέσεις (αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις) ξενοδόχων και μεμονωμένων πελατών αλλά και τουριστών, που διακινούνται σε ομάδες με οργανωμένα τουριστικά προγράμματα (πακέτα).

Για όλα τα καταλύματα Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων ισχύει ο παρακάτω "Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών"  καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το νομοθετικό κείμενο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των βασικότερων όρων της ξενοδοχειακής μίσθωσης, και κατ' αναλογίαν της μίσθωσης τουριστικού καταλύματος γενικά, καθώς και την καταγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και του ξενοδόχου αλλά και -κυρίως- του πελάτη. Ο Κανονισμός θεσπίστηκε με απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ του 1976 (με ορισμένες τροποποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 1979) και κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 (ΦEK 167 A')

Πλήρες κείμενο του Κανονισμού (άρθρ.8 Ν.1652/86)

Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού "Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών", που έχει ως εξής: 1) Aριθ. 503007 Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.


O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


1. Του άρθρου 4 του Δ/τος της 1ης Νοεμβρίου 1938 "περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων".

2. Του A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε με το N. 1624/1951 και συμπληρώθηκε με τα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 και N.Δ. 201/1974.

3. Τη με αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του Δ.Σ. E.O.T., αποφασίζομε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει ως εξής:

'Άρθρο 1

O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, να διαθέτει και να παρέχει πράγματι όσες ανέσεις διαφημίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, ομβρέλες, ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ).

O ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης:

α) Είναι ολοφάνερα ασθενής

β) Ευρίσκεται σε μέθη

γ) Είναι ρυπαρός

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να μισθώνει ένα μέρος των δωματίων του ξενοδοχείου του με παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης να μη ενοικιάσει τις υπολειπόμενες κλίνες σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς ή Τουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα).

'Άρθρο 2

O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ' αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας.

H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

'Άρθρο 3

Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

'Άρθρο 4

O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση:

α) Τουριστικά δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε

β) Των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες.
Αν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου.

Τουριστικά δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά δήλωσε.

'Άρθρο 5

H ενοικίαση του δωματίου θεωρείται ότι έγινε για μια ημέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, συμφωνηθεί μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη.

'Άρθρο 6

H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αμοιβαίως για κάθε επόμενη ημέρα, εφόσον ο ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η μίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση.

H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για την ίδια ημέρα, αλλά για την επόμενη.

'Άρθρο 7

Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Αν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

'Άρθρο 8

Αν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:

α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό

β) Ασθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου

γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη

Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει:

α) Να δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.

β) Να διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.
Ταξιδιωτικούς πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

'Άρθρο 9

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

'Άρθρο 10

O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή με συμβόλαιο - συμφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφημίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιμής που τυχόν υπάρχει μεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου. Εφόσον τα παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη με το σύνολο της τιμής διαμονής και για όλο το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συμφωνία με το ξενοδοχείο, είτε είναι κομιστής διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συμφωνητικό - Συμβόλαιο που ισχύει.

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις για κλίνες περισσότερες από εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του.

Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον υποβιβασμό του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.

'Άρθρο 11

Συμφωνίες - Συμβόλαια μεταξύ ξενοδόχων και Τουριστικών Γραφείων ή Ταξιδιωτικών Οργανισμών είτε ομάδων πελατών για κράτηση αριθμών κλινών για ορισμένη χρονική περίοδο, με σκοπό τη συνεχή αποστολή εναλλασσόμενων πελατών (ALLOTMENT), πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός των λοιπών όρων:

α) Την τιμή απλής διανυκτέρευσης που συμφωνήθηκε με πρωινό ή με ημιδιατροφή ή με πλήρη διατροφή.

1) Ταξιδιωτικούς συμφωνημένα πρωινά και γεύματα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται σε τιμή και σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Αγορανομικές Διατάξεις.

2) Απαγορεύεται στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια μισθώματος κλινών με πρωϊνό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

3) Ομοίως απαγορεύεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση των εστιατορίων και κυλικείων που τυχόν λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν προκειμένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι ενιαία για όλα τα τμήματα της Ξενοδοχειακής Mονάδας.

β) Τον τύπο των δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, απλά ή με λουτρό.

γ) Την ακριβή χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

δ) Τον αριθμό διανυκτερεύσεων που κατά μήνα συμφωνήθηκε κατ' ανώτατο και κατώτερο όριο.

'Άρθρο 12

1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα μέχρι ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συμφωνία που έγινε.
2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώματα που θα προκύψουν ενδεχομένως υπέρ του αντισυμβαλλόμενου. Παράλληλα αυτή η συμπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του E.O.T.
3) Σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση υπολογιζόμενη στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης και ανερχόμενη στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT που παραμένει ακάλυπτο.

H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε.

'Άρθρο 13

1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μία (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST.

3) Ταξιδιωτικούς Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμούς αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Τουριστικά ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους. Στην περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ - IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).

4) Ταξιδιωτικούς τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση, δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν με την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T.

'Άρθρο 14

Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη από την Αστυνομία, όπου να αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιμή του δωματίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η συνολική τιμή, που θα προκύψει από την άθροιση τούτων και επί πλέον το αντίτιμο του πρωϊνού και του γεύματος σύμφωνα με τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες να έχουν επακριβή ενημέρωση για το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν για τη διαμονή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

'Άρθρο 15

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το δικαίωμα υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύματος οφείλουν να προσθέτουν στην τιμή του δωματίου και μάλιστα στο ακέραιο και τις τιμές που καθορίζονται από τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις παραπάνω Αγορανομικές Διατάξεις τα εν λόγω εδέσματα.
Ταξιδιωτικούς ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εμφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωματίου.

'Άρθρο 16

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο τις τιμές που δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ' αυτόν. Απαγορεύεται η είσπραξη τιμών κατώτερων ή ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις Υπουργικές Αποφάσεις περί τιμών ξενοδοχείων.

Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να:

α) Υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του E.O.T. τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν μεταξύ αυτών και των Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και θεώρηση

β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN COURANTE) της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα αντίγραφα των λογαριασμών που επιδίδονται στους πελάτες.

Συμβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα έχουν καμιά αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Δ/ντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασμό της Ξενοδοχειακής Mονάδας στην τάξη εκείνη που αντιστοιχούν οι εισπραττόμενες τιμές κατά τη διαπίστωση της παράβασης (B.Δ. 27/4 - 14/5/1937 άρθρ. 10).

'Άρθρο 17

O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του ξενοδοχείου του.

'Άρθρο 18

Οι υπεύθυνοι Δ/ντές που διορίζονται με απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισμού και για τους νόμους που αφορούν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις.

Οι επιχειρηματίες ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του Δ/ντή. στην περίπτωση της παρέμβασης ο Δ/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια Yπηρεσία του E.O.T.

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του Δ/ντή όσο και σε βάρος της Επιχείρησης.

'Άρθρο 19

Οι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ' αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931.

'Άρθρο 20

O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.

Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Επίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαγιά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

'Άρθρο 21

Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν.

Τουριστικά ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T.
O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ' αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

'Άρθρο 22

O πελάτης υποχρεούται:

α) Να υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές.

β) Να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας.

γ) Να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα.

'Άρθρο 23

Απαγορεύεται:
α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων καθώς και η εστίαση μέσα σ' αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE.

β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι' άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή.

δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού.

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών.
στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων.

ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.

η) Ταξιδιωτικούς τυχερά παιχνίδια.

θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.

'Άρθρο 24

O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ' αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

'Άρθρο 25

Αν εκδηλωθεί κρούσμα μολυσματικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός οφείλουν αμέσως να ειδοποιήσουν τη Δ/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα και το πλησιέστερο Υγειονομικό Kέντρο.

'Άρθρο 26

Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Τουριστική Αστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Kανονισμού αυτού.

'Άρθρο 27

O Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που ίσχυε με την 7778/31-3-1955 απόφασή μας καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 1976

O Γενικός Γραμματέας TZANNHΣ TZANETAKHΣ

O κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του E.O.T., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Regulations Concerning The Hoteliers And Their Clients

Article 8 of the Law 1652/30-10-86 (Govern. Gazette F 167 A΄) The decision No 503007/1976 (Gov. Gazette F 166 B΄) taken by the Secretary General of the NTOG about the REGULATIONS CONCERNING THE HOTELIERS AND THEIR CLIENTS has been ratified and it is a provision of the above law from its publication in the Government Gazette, as follows:

Article 1

The Hotelier is obliged to lease the vacant rooms of his Hotel to any client, to hold at his disposal and provide him with every comfort advertised for his Hotel (e.g. swimming pool, sport-grounds, might club, umbrellas, couches, sandy beach etc).


The Hotelier may refuse the leasing, if the client:

a)      Looks conspicuously ill

b)      Is under the influence of alcohol

c)      Has an untidy appearance

The leasing of part of the Hotel's capacity is forbidden if at the same time the Hotelier is put under the obligation not to let the remaining beds to certain persons, tour operators or travel agencies.

Article 2

The Hotelier is obliged to answer within 3 days by letter or telegram about the acceptance or not of the booking of the rooms which was made either by letter or telephone or telegram. In affirmative cases he has the right to ask an advanced payment up to 25% on the total of the price agreed for the overnights of the period the client will be staying at the Hotel. This advanced payment can not be lower than one day's rate. The reservation is considered definite either upon receipt of the above mentioned advanced payment or as soon as the reservation is accepted by the Hotelier in writing.

Article 3

The person who made a reservation of rooms for a certain period of time and did not use them either for the whole period or for part of it should pay compensation to the Hotelier equal to the half of the price he should pay if he used them. If the client however advised the Hotelier about the cancellation 21 days in advance he is exempt from any obligation and if he Hotelier has received any payment must refund it immediately.

Article 4

The client is entitled to make use of

a)      The reserved room or suite.

b)      The public areas such as lounge, library etc.

In case a client wishes to have an exclusive use of articles belonging to the Hotel (umbrella, couch etc.), he may be asked to pay an extra charge based on a pre-fixed price-list. The use of the reserved room or suite is allowed exclusively by the person who reserved it or by those declared at the reservation by this person.

Article 5

The leasing of the room is considered to be made for one day, unless otherwise it has been agreed between the Hotelier and the client.

Article 6

The leasing is considered mutually renewed for each following day as far as the Hotelier does not inform the client about the expiry of the leasing and the client does not inform the Hotelier that he will not prolong it. This notice must be given one day in advance, otherwise it is not valid for the day it is given but the following day.

Article 7

In the case of the completion of the room's leasing, as it is mentioned in the previous article, the client is obliged to evacuate the room the latest at 12.00. If the client stays longer than this time and up to 18.00 he has to pay of one day's rate. If he stays past 18.00 he has to pay a day's rate. If the client refuses to pay, the Hotelier has the right to take his luggage out of the room.

Article 8

If the room is leased for a fixed time, the Hotelier has not the right to break the lease before the lapse of the agreed time, unless the client:

a)      Transgresses the present regulations

b)      Is taken ill suffering from a contagious disease or any other disease causing inconvenience to other clients.

c)      Behaves against the commonly accepted moral law.

The client equally must:

a)      Accept the room reserved by him or by a third party acting by order of him, unless the room is not the one ordered .

b)      Keep the room up to the end of the agreed time otherwise he is obliged to pay compensation to the Hotelier equal to the half of the amount of the money he should pay for overnights if he was making use of the whole time.

The above applies also in the case of the client does not arrive at the Hotel on the date agreed unless "force majeure" reasons prevented him. These reasons should be certified by unshakable proofs. The agreement between the Hotelier and the client about the duration of the leasing is valid provided that it can be proved.

Article 9

The day of arrival is considered as a full day as far the rate is concerned, regardless the time of arrival. The day of departure is not counted unless the client does not evacuate the room up to 12.oo of the day of his departure, in which case applies the article 7 of the present regulations.

Article 10

The Hotelier should hold at the clients disposal the rooms of which has accepted the booking either by letter or telegraph or by signing a contract, being obliged otherwise to secure their stay in another Hotel at least of the same class, situated in the same town and being equipped with the same as his own Hotel amenities. In such a case the Hotelier should pay the transfer expenses as well as possible difference in price between his Hotel and the one his clients are accommodated.

If the above is not possible to be guaranteed the Hotelier has the obligation to compensate the client with the price agreed for the whole time he would stay at the hotel; the client may have come to an agreement by contacting directly the Hotel or he may possess a voucher issued by a Travel Agency who has signed a contract with the Hotelier.

The Hotelier is not allowed to overbook his bed capacity by signing relevant contracts. Transgression of the above provision will bring about an administrative sanction against the Hotelier consisting in the degradation of his Hotel to the immediately lower class for one year.

Article 11

Agreements-Contracts between Hoteliers and Tour Operators or Travel Agents or groups of clients concerning the reservation of a number of beds for a certain period of time for the accommodation of alternating clients (Allotments) should include amongst other possible stipulations, the following:

a) The agreed price for overnight or bed and breakfast or half pension or full pension

1) The agreed "table d' hote" breakfast and meals should be offered at the price fixed by the Market Inspection Police regulations. They should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authorities.

2) It is forbidden to Hoteliers whose Hotels are not equipped with restaurants or snack-bars to sign contracts for bed and breakfast or half pension or full pension accommodation.

3) It is also forbidden the letting or sub-letting of the restaurants or the snack-bars of the Hotel to alien to the Hotel people, because the responsibility for the Hotel is unfied for all its sections.

b) The kind of room (single, double, with or without bathroom).

c) The precise duration of the leasing.

d) The agreed minimum and maximum of overnights per month.

Article 12

1. The Hotelier has the right to ask an advanced payment, as a deposit, up to 25% on the whole amount that has been agreed.

2. If the Hotelier transgresses the agreement he is obliged to refund immediately the advanced payment plus interest and satisfy all rights that may have arisen in favour of the other party; at the same time his conduct will be considered as a serious misdeed and bring about him very strict administrative sanctions by the NTOG.

3. In case the Tour Operator or the Travel Agent does not cover the agreed minimum of the allotment the Hotelier has the right to ask a compensation based on the agreed price per overnight and amounting to the half of the remaining uncovered amount for the minimum of the allotments.

The above compensation is possible to be counterbalanced if adequate advanced payment has been made.

Article 13

1. A Tour Operator or Travel Agent has the right to cancel part of the total of the agreed beds without obligation of paying a compensation as long as the Hotelier is advised accordingly by certified means at least 21 days before the agreed date of the client's arrival (Release period).

2. The Hotelier equally is entitled to a release period of 21 days before the fixed date of the clients' arrival for those agreed beds for which there is not a reservation certified by either voucher or room list.

3. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to cover a certain percentage of the agreed allotment during the shoulder months (April, May, October),otherwise the allotment contract is ipso jure null. The above percentage is freely determined per month by the contracting parties. In case the Tour Operator or Travel Agent does not fulfill this obligation, the hotelier is entitled to reduce the number of beds agreed for the high season (June, July, August and September) in proportion to the percentage which was not covered by the allotment.

4. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to forward to the hotelier in a period of time explicitly determined in the contract a binding rooming list containing his reservations for the period from 1/7 up to 15/9, otherwise the allotment contact is ipso jure null. The hotelier is respectively obliged to ensure the number of beds of the above list increased by 30% for late bookings.

Paragraph 3 was amended and Par. 4 was added in the 535813/27-9-79 Decision of the Secretary General of the NTOG.

Article 14

In each room there must be a notice duly ratified by the Police in the respective columns of which it should be mentioned analytically the room rate, the relative additional increases and the total amount resulting from their addition plus the price of breakfast and dinner according to the Market Inspection Police regulations in force of that time. The purpose of this notice is the precise information of the clients on the total amount of money they are obliged to pay for their stay in the Hotel's room.

Article 15

Hotel enterprises which have been granted by the NTOG the right to offer compulsory breakfast or dinner must add on the room rate the prices of the said meals in full, as they are fixed by the Market Inspection Police. These meals should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authority. Hotels which have been granted the right of compulsory half pension should advise their clients accordingly upon their arrival; a relevant notice should also be placed in a conspicuous place in the reception room and the bedroom.

Article 16

Hotel enterprises all over the country should charge throughout the year the prices declared to the NTOG and approved by it, in connection with the determined by Ministerial Decisions regulations on hotel prices. The charging of prices lower or higher to those declared is forbidden.

For ascertaining the true observance of the above, the Hoteliers are obliged to:

a)      Submit to the competent department of the NTOG for control and ratification the contracts, in duplicate, which were signed between them ant the Tourist Offices in Greece and abroad.

b)      b) Hold for control at the disposal of the NTOG inspectors the books of the daily traffic and the clients' debit as well as the copies of the bills issued to the clients.

Contracts not submitted to the NTOG for control and ratification as above, will be of no proving value for the NTOG in case a difference should arise between the contractors.

Against the transgressors of the above provisions administrative sanctions will be imposed including even the revocation of the appointment of the Hotel Director as long as the contracts bear his signature and the degradation of the Hotel unit to that class to which corresponds the price charged when the relevant transgression was ascertained (R.D. 27/4-14/5/1937, article 10).

Article 17

The Hotelier for the clients' convenience, is obliged to keep his Hotel open on 24 hour basis, employing a receptionist during the day and a nightporter at night. He must similarly ensure the operation of the Hotel's telephone exchange during the whole day and night.

Article 18

The appointed by decision of the NTOG managing Directors are responsible for the observance of the present regulations as well as other to Hotels laws and provisions.

The Hoteliers should not interfere in the director's duties; the later being obliged in a opposite case to submit a relevant report to the competent NTOG department.

Failing of the above will bring about administrative sanctions against both the director and the Hotelier.

Article 19

The clients' accounts are usually settled on a weekly basis. The Hotelier however has the right to ask for their settlement daily.

In case of no prompt settlement of the account, the Hotelier has the right to refuse a further leasing of the room or the bed and to withhold at the departure of the debtor-client all articles brought into or delivered by him according to the L.D. 5205/1931, article 5.

Article 20

The client upon arrival at the Hotel must hand over to the Hotelier or to the competent director, the precious or of considerable value articles and the money that he carries with him, against receipt. In an opposite case the Hotelier is not responsible for possible loss of the said articles or money.

For the rest of the articles which were brought into by the client, the Hotelier is exempt from any responsibility if the loss or damage is due to the negligence of the client or the people who accompany him or visit him or are employed by him.

The Hotelier is also exempt from any responsibility if the damage or the destruction or the loss of the article is due to "force majeure" reasons (earthquake, fire etc.) or to its peculiar nature.

Article 21

In case of illness due to an infectious or contagious or mental disease as well as in case of death or suicide of a client within the Hotel, the Hotelier is entitled to compensation by the client or his beneficiaries for the expenses or damages he underwent as a result of the happening.

The amount of the compensation is defined by a decision of the NTOG Secretary General.

The client is responsible for any damage or loss the Hotel has suffered (breakage of glasses, crockery, wash basins, damage of furniture, carpets, clothing etc.) owing either to him personally or to his visitors or to persons employed by him or to any person for which he is responsible.

Article 22

The client is obliged:

a) To sign as soon as he arrives at the Hotel the registration forms ordered by the authorities.
b) To hand over to the porter's office his room key each time he goes out of the Hotel, the Hotelier having the obligation to provide two keys for each room of his Hotel.
c) To receive his visitors in the reception rooms of the Hotel unless he is staying in a suite.

Article 23

It is forbidden:

a) The preparation of meals or decorations by the clients in the Hotel room; also the taking of meals in the room with the exception of sick clients or those that have asked for room service.

b) The use of the clients of petrol engines, electric apparatus etc.

c) The use of electric current for other purposes than lighting and shaving.

d) The washing of linen or any other kind of clothing into the rooms.

e) The placing of any kind of luggage in the corridors of the Hotel.

f) The changing of position of the room's furniture and the operating of holes into the walls for hanging photographs or other object.

g) The keeping of domestic animals into the Hotel unless the Hotel is equipped wth special facilities.

h) The gambling.

i) Noisy music and songs and any kind of gathering that may cause inconvenience to other clients. For noise made by children under age or any inconvenience caused by them their parents or guardians are responsible.

j) The use by the clients of towels, linen and any other kind of clothing outside the room.

Article 24

The client should behave with affability towards the Hotel personnel and possible complaints against them should be reported to the Hotel management who must take adequate steps to satisfy the client in so far as it is possible and legal.

If the client violates the provisions of the present regulations, continually makes noise, disturbs the client and in general behaves towards the Hotel personnel and the clients in an improper way, he may be considered as undesirable and be asked to leave the Hotel within 24 hours and evacuate his room.

Article 25

If a client gets attacked by an infectious disease his relatives or his friends and his attending doctor should immediately advise the Hotel management, the Police Station of the are and the nearest medical department accordingly.

Article 26

In case of violation of the present regulations the client or the Hotelier may, if need be, address themselves to the Tourist Police or, in place where no Tourist Police Stations are established, to any Police Authorities who are obliged to give all possible legal assistance and impose the application of the provisions of the present regulations.

Article 27

The regulations concerning the Hoteliers and their clients by virtue of our decision No 7778/31-3-1955 are abolished as from publication of the present.

Athens, January 29th , 1976

TZANNIS TZANNETAKIS

Secretary General

2) These regulations can be amended by decisions of the General Secretary of NTOG published in the Government Gazette.

Article 9

This law becomes effective from its publication in the Government Gazette.


We order the publication of the present in the Government Gazette and its enforcement as law of the State.

Athens, October 14th , 1986

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

CHRISTOS ANT. SARTZETAKIS

THE MINISTERS


Γενικές διατάξεις που αφορούν τα καταλύματα και ισχύουν την 1/2/2009

1)      Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3498/2006.

2)      Το θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας εγκεκριμένης Δήλωσης Τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

3)      Σε κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος σε εμφανές σημείο, Τιμοκατάλογος του τρέχοντος έτους, θεωρημένος από τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.

4)      Οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν:

a)      «Βιβλίο κινήσεως πελατών» (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως (από ΔΟΥ ή Αστυνομία), το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος - διαβατηρίου των πελατών.

b)      «Βιβλίο Ελέγχου  και  Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» θεωρημένο αρμοδίως από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

c)       «Βιβλίο εντυπώσεων» σύμφωνα με την υπ’αριθ. 523994/8.5.2000 εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ.

d)      Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας του καταλύματος, πάντα σε ισχύ.

e)       Εφόσον διαθέτει βόθρο το κατάλυμα, τη Βεβαίωση από το τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας για τη καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, πάντα σε ισχύ.

5)      Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται – αναγομώνονται κάθε έτος και να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν, ανα πάσα στιγμή..

6)      Στις ελάχιστες τιμές καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται:

a)      Οι νόμιμοι φόροι, ήτοι ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος.

b)      Παροχή θερμού ύδατος υποχρεωτικά καθ’όλο το 24ωρο.

c)      Παροχή θέρμανσης το χειμώνα σε όλους τους χώρους.

d)      Παροχές εντός των δωματίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιμαλφών, τηλεόραση, κλιματισμός, χρηματοκιβώτιο, κουζινάκι, σεσουάρ, σαμπουάν, σαπούνια κλπ. Εφόσον υπάρχουν μέσα στα δωμάτιά, οι πελάτες δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

e)      Καθημερινός καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στα καταλύματα τεσσάρων κλειδιών.

f)        Καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών. Τα σεντόνια για όλες τις κατηγορίες πρέπει να είναι λευκά.

7)      Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

8)      Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωση τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.

9)      Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωμάτια των καταλυμάτων ενοικιαζομένων δωματίων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

10)  Εφόσον δίκλινο δωμάτιο διατεθεί σε μεμονωμένο άτομο θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου δωματίου και δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο.

11)  Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλη κλίνη και διαμένουν σ’αυτό δύο άτομα τότε θα εισπράττεται η τιμή του μονόκλινου προσαυξημένη κατά 20% χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του δίκλινου δωματίου.

12)  Δυνατότητα παροχής πρωινού έχουν μόνο τα καταλύματα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αίθουσα πρωινού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

13)  Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

a)      Επιβαρύνσεις

i)        Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριμένες τιμές εφόσον ο ενοικιαστής παραμείνει στο κατάλυμα μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις.

ii)       Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριμένων, τότε η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

b)      Εκπτώσεις:

i)        Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων μπορούν για μεμονωμένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 30% επί των εγκεκριμένων τιμών και μέχρι 50% για GROUPS και συμβάσεις ALLOTMENT, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η μονάδα.

ii)       Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, οι επιχειρηματίες μπορούν, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου που εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριμένων τιμών.

iii)     Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για μεμονωμένους φοιτητές και σπουδαστές.

14)  Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώνουν τις ετήσιες τιμές τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος, στη Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ή στα τοπικά Σωματεία Τουριστικών Καταλυμάτων που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Επιχειρηματίες που δεν δηλώνουν τιμές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιμές του προηγούμενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών της κατηγορίας τους. Σε περίπτωση που είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της κατηγορίας τους. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στην τοπική Ομοσπονδία, μέλος της ΣΕΕΔΔΕ, νέες πινακίδες τιμών (τιμοκαταλόγους) για το τρέχον έτος, προσκομίζοντας την εγκεκριμένη περσινή αίτηση-δήλωση τιμών.

15)  Στις επιχειρήσεις που δεν θεωρούν τιμοκαταλόγους εγκαίρως, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιμο 300 €.

Χρήσιμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αίτηση του επιχειρηματία ή προκειμένου περί νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του.
2. Το πρωτότυπο (γκρι) Ειδικό Σήμα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1559/86 παρ.2, άρθρο 3 του Ν.2160/93. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία μεταβολή των στοιχείων της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, θα αναγράφεται στην αίτηση ότι ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί κατά τη λήψη του αρχικού σήματος.
4. Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας (τμήμα Υγιεινής) για τη καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος (εφόσον έχει λήξη η ισχύς του) ή σχετική βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας, σε περίπτωση σύνδεσης με το δίχτυο αποχέτευσης.
6. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
7. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.
8. Παράβολο 11,74 € ανά σήμα, υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ (στην Εθνική τράπεζα στο λογαριασμό Νο 546025-54 κλάδος σύνταξης)
9. Παράβολο 5,87 ανά δωμάτιο στην ΔΟΥ στον λογ. 3741 υπέρ Δημοσίου και 5,87 ανά δωμάτιο στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογ. 26180 υπέρ ΕΟΤ.

Αποστέλλονται στην ΠΥΤ Κυκλάδων, στη Σύρο. τηλ.2281081206.
--------------------------------------

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986

Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο-Η (όνομα):
Επώνυμο:
Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας: Οδός – Αριθ. - Τ.Κ
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986(3) δηλώνω ότι

Δεν έχει γίνει καμία μεταβολή από όσα αναφέρονται στη λήψη του αρχικού σήματος.

Ημερομηνία:

O-H δηλ..

(Υπογραφή)

------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ

Όνομα ……………………………………………………………….

Επώνυμο ……………………………………………………………….

Όνομα πατρός ………………………………………………………..

Διεύθυνση επιστολών ………………………………………………………………..

Τηλέφωνα ……..………………………………………………………………………..

ΑΦΜ …………………………………….. ΔΟΥ ……………………….


Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Με τη παρούσα αίτησή μου σας υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη διατήρηση του Ειδικού Σήματος λειτουργίας των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων που έχω στην οδό ……………………………..………………………., στη περιοχή ……………….…………………… της νήσου ……………………….


Ο / Η αιτών / ούσα

…………………………….


23/12/2011

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠ.ΠΟ.Τ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:

Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»

Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων

Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Τίθεται λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού αλλά κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις τους στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://www.opengov.gr/yppol/?p=503 μέχρι τη 12η Ιανουαρίου 2012.

Ακολουθούν οι απόψεις του Προέδρου που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:47 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Γιατί να ζητείται «αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη»; Αν κάποιος που έχει υποπέσει σε κάποιο απο αυτα τα αδικήματα, βρίσκεται εκτος φυλακής, σημαίνει προφανώς οτι εκπλήρωσε τη ποινή του, αναμορφώθηκε και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Γιατι να μην υπάρχει ίση μεταχείριση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:17 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Να καταργηθούν τα παράβολα που επί δεκαετίες κατατίθενται υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ (Ταμ.Επικ.Ασφ.& Πρόνοιας Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης & Τουρισμού). Για ποιο σκοπό κατατίθενται αυτά τα χρήματα;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:32 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Μήπως είναι ευκαιρία με το παρόν νομοσχέδιο να κατοχυρωθεί το δικαίωμα να έχουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα «διακριτικό τίτλο» όπως έχουν τα ξενοδοχεία; Στη σημερινή εποχή, είναι στρουθοκαμηλισμός να μην «βλέπει» η πολιτεία ότι η αγορά απαιτεί όλα τα καταλύματα να έχουν διακριτικό τίτλο. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να έχει διακριτικό τίτλο που κατοχυρώνει στο οικείο Επιμελητήριο. Γιατί τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα αποτελούν εξαίρεση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.


29-11-2011

Ενημέρωση από Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-11-2011 Εγκύκλιοι για Πολεοδομική Τακτοποίηση - Αυθαίρετα και χορήγηση Ε.Σ.Λ.

1. Εγκύκλιος με θέμα : Χορήγηση Ε.Σ.Λ. σε Τουριστικά Καταλύματα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28.04.2010)

2. Εγκύκλιος με θέμα : Εναρμόνιση Διαδικασιών για Τουριστικές Εγκαταστάσεις που θα υπαχθούν στον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011)


Περί φόρου μεταβίβασης επιχείρησης:ΠΟΛ.1169 του Υπουργείου Οικονομικών


 


20-1-2011

Δικαιολογητικά λήψης Ειδικού Σήματος ΕΟΤ.Διαβάστε το σχετικό Νόμο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για λήψη Ειδικού Σήματος ΕΟΤ, μπορεί να απευθύνεται στα ΚΕΠ.


1-1-2011

Πληροφορίες, νομοθεσία κλπ σχετικά με τις Τουριστικές κατοικίες & επαύλεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ Κυκλάδων:http://www.pyt-kykladwn.gr , στη κατηγορία "Επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις".


18/11/2010

Παράταση προθεσμιών για τη καταβολή των δόσεων Λειτουργικής Τακτοποίησης.


7/9/2010

Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γ. Μαρινέλης
Αθήνα, 7-9-2010
Αρ. πρωτ : 91878
Προς: Διεύθυνση Συντονισμού ΠΥΤ
Κοιν.: ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα : Δυνατότητα ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων σε κτίσματα με πολεοδομικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 3843/2010

Σε απάντηση του με αριθ. Πρωτ: 47/24-8-2010 υπηρεσιακού σας σημειώματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
1. Με το ως άνω υπ. Αριθ. 47/28.9.2010 υπηρεσιακό σημείωμα, μας διαβιβάζεται ερώτημα της Περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Κεντρικής Μακεδονία, αναφορικά με θέματα που γεννώνται μετά την ψήφιση του ν. 3843/2010 . Ειδικότερα ερωτάται εάν, μετά την ψήφιση του άνω νόμου :
Πρώτον : Οι επιχειρηματίες που εντάχθηκαν στο νόμο 3766/2009 δύνανται να διακόψουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό και να τακτοποιηθούν καταβάλλοντας τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτό καινα τακτοποιηθούν καταβάλλοντας τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο ν. 3843/2010 και σε καταφατική περίπτωση , εάν η Υπηρεσία οφείλει να επιστρέψει σε δόσεις που ήδη καταβλήθηκαν , ενόψει της γενόμενης λειτουργικής τακτοποίησης του ν. 3766/2009, δόσεις.
Δεύτερον : Σε περιπτώσεις
ι) Λειτουργούντος τουριστικού καταλύματος (τροποποιητική μελέτη) και
ιι ) καταλύματος που πιθανόν θα προέλθει από μετατροπή κτιρίου που θα υπαχθεί στο ν. 3843/2010 και οι ιδιοκτήτες του ζητήσουν την έγκριση τροποποιητικής ή αρχιτεκτονικής μελέτης σε πολεοδομικά αυθαίρετους χώρους, οι οποίοι όμως υπήχθησαν στο ν. 3843/2010.
γ ) ανάκληση ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή που λειτουργούν με ΕΣΛ το οποίο δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος χορηγείται ΕΣΛ, εφόσον οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά, υποβάλλουν, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου , αίτηση χορήγησης του σήματος με τα κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Δ ) Για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, επιβάλλεται με δόσεις κατόπιν υπουργικής απόφασης τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, το οποίο εισπράττεται από τον ΕΟΤ και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως ακολούθως :
2. Στο άρθρο (α) 5 παρ. 1 και 6 και (β) 6 παρ.1 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62) ορίζεται ότι :
«5.1. α Επιτρέπεται μετά την καταβολή ειδικού προστίμου η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ημιϋπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθÙ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις , τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7 εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.
β ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου τα εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών κτίρια που προβλέπονται στην περίπτωση α, τα οποία βρίσκονται σε ρέματα, σε βιότοπους , στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Δεν υπάγονται επίσης τα κτίρια που είναι αρχαία ή νεότερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις ως διατηρητέα κτίρια, κατά το μέρος που οι χώροι που ορίζονται στην περίπτωση σε αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτίρια αυτά ως διατηρητέα.
6. Με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τους χώρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου που ορίζεται στο επόμενο άρθρο».
6.1. Ο ιδιοκτήτης του χώρου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 , καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, το οποίο είναι ίσο με το ποσοστό της αξίας των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, όπως η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτιρίου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως το ποσοστό αυτό ανά κατηγορία ορίζεται στον παρακάτω πίνακα ....».
3. Στο άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α 230) ορίζεται ότι :
«Το ειδικό σήμα λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων χορηγείται εφάπαξ. Για την χορήγηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ, απαιτείται α) Για όλα τα τουριστικά καταλύματα , αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά. Αα) Οικοδομική άδεια α.β) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης . για την χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη πυροπροστασίας για μεν τα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλύματα , σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΒÙ του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α0, για εκείνα δε για τα οποία πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, μετά την δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.71/1988 α.γ)Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. α.δ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από την διεύθυνση Υγιεινής τςη οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου από τον οικείο ΟΤΑ α.ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου (β) του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Β. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και κάμπινγκ επιπλέον : β.α.) βεβαίωση του ΞΕΕ περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης β.β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση διορισμού διευθυντή , όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ιιι ) Ως προς το πρώτο ερώτημα , η γνώμη του γραφείου μας ταυτίζεται με τη γνώμη της Υπηρεσίας, ότι δηλαδή από τις παραπάνω διατάξεις , προκύπτει ότι αυτές ρυθμίζουν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους θέματα και συνεχώς η υπαγωγή ενός τουριστικού καταλύματος στις διατάξεις του ν. 3766/2009, ο οποίος ρυθμίζει θέματα λειτουργικής και μόνον τακτοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων , δεν έχει σχέση με την ρύθμιση του ν. 3843/2010, η οποία αφορά σε πολεοδομικές ρυθμίσεις και ειδικότερα στη διατήρηση για 40 χρόνια.
Κατά συνέπεια , η γνώμη μας είναι ότι :
α) Οι επιχειρηματίες που εντάθηκαν στο νόμο 3766/2009 δεν έχουν την δυνατότητα να διακόψουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό εκ του λόγου ότι ενδεχομένως, υπήχθησαν και στη ρύθμιση του ν. 3843/2010, εντεύθεν οφείλουν να συνεχίσουν την καταβολή των καθορισμένων δόσεων και επιβαρύνσεων που προβλέπονται σε αυτόν, προκειμένου να τακτοποιηθούν λειτουργικά κατά τις διατάξεις του ν. 3766/2009. Εάν διακοπεί εκ μέρους των επιχειρηματιών η καταβολή των δόσεων που καθορίστηκαν για την υπαγωγή τους στο ν. 3766/2009, έχουμε την άποψη ότι αυτοί παύουν να υπάγονται στο καθεστώς του ν. 3766/2009 και χάνουν την δυνατότητα της λειτουργικής τακτοποίησης του τουριστικού τους καταλύματος.
β) Η Υπηρεσία σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες , που ήδη υπήχθησαν στη ρύθμιση του ν. 3766/2009 υπαχθούν στη συνέχεια στη ρύθμιση του ν. 3843/2010 δεν οφείλει να επιστρέψει σε αυτούς τις ήδη καταβληθείσες δυνάμει του ν. 3766/2009 δόσεις για την λειτουργική τακτοποίηση, καθόσον, όπως σας έχουμε γνωρίσει και στην πρόσφατη υπ. Αριθ. 91698/24.6.2010 γνωμοδότηση του γραφείου μας, η διαδικασία τακτοποίησης του νόμου 3766/2009 είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας τακτοποίησης των καταλυμάτων τους, που προέβλεπαν προϊσχύουσες διατάξεις (ως αυτές των ν. 2160/1993,2741/1999,2919/2001), τούτο δε ισχύει καις ε σχέση με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, οι οποίες ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνον πολεοδομικά θέματα
ιv ) Ως προς το δεύτερο τιθέμενο ερώτημα , η γνώμη μας έχει ως εξής :
Με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, προβλέπεται ότι :
1. επιστρέφεται η διατήρηση για 40 χρόνια
α) ημιυπαίθριων χώρων , καθώς και
β) χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου.

2. Οι παραπάνω χώροι πρέπει :
α) Να βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας.
β) η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και
γ) έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθÙ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου

3. Αναγκαία επίσης προϋπόθεση είναι οι χώροι αυτοί να έχουν χρήση που δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου
4. Περαιτέρω δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση
Α) Τα εκτός πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών κτίρια που προβλέπονται στην αμέσως πιο πριν περίπτωση αÙ της ιδίας παραγράφου του άρθρου 5, τα οποία βρίσκονται σε ρέματα, σε βιότοπους , στον αιγιαλό ή την παραλία , σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους.
Β) τα κτίρια που είναι αρχαία ή νεότερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α), καθώς και
Γ) Τα κηρυγμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως διατηρητέα κτίρια, κατά μέρος που οι χώροι που ορίζονται στην αμέσως πιο πριν περίπτωση αÙ αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτίρια αυτά ως διατηρητέα.

Ενόψει των ανωτέρω η γνώμη μας έχει ως εξής :
Η ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, δεν συνιστά οριστική τακτοποίηση της υφιστάμενης πολεοδομικής παρατυπίας , εφόσον δεν αίρει το πολεοδομικώς μη σύννομο της οικοδομής, αλλά απλώς επιτρέπει την διατήρηση αυτής και τούτο για περιορισμένο χρονικό διάστημα των 40 ετών.
Έχοντας τον χαρακτήρα αυτό , η ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 , δεν υποκαθιστά την οικοδομική άδεια αλλά ανέχεται απλώς την διατήρηση μιας οικοδομικής η οποία προφανώς δεν έχει κτισθεί σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, η διατήρηση δε αυτή γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνον.
Υπό την έννοια αυτή , οι παραπάνω χώροι εξακολουθούν να είναι αυθαίρετοι, και ως τοιούτοι, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από την υπηρεσία.
περαιτέρω για μεν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 3766/2009 τουριστικά καταλύματα σε περίπτωση που στερούνται του ΕΣΛ, προβλέπονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της λειτουργικής τους τακτοποίησης .
Τέλος για τις εφεξής υποβαλλόμενες προς έγκριση μελέτες , ήτοι για τουριστικά καταλύματα τα οποία δεν υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 3766/2009 η τυχόν υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3843/2010, δεν ασκεί κατά την γνώμη μας επιρροή. Επισημαίνεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας , σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 34 του ν. 3849/2006, είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας .
Οι άνω μελέτες θα κρίνονται με κριτήρια εάν πληρούν ή όχι τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43)Ù «κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» και το π.δ. 337/2000 (ΦΕκ Α 28) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών»


 


Νέος νόμος για τη τακτοποίηση των παράνομων καταλυμάτων:

Ν.3766/2009: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων.

 • Προθεσμία για τη καταβολή της Β δόσης = 31/7/2010

 • Προθεσμία για τη καταβολή της Γ δόσης = 31/10/2010


Για την έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ την 10/2/2009 είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

· ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:(Μύκονος, Πάρος: ευρύτερη περιοχή οικισμού Παροικιάς και Νάουσας, Σίφνος: Απολλωνία (Πλατύς Γιαλός – Χρυσοπηγή), Σαντορίνη: Περιοχή κόλπου Καλντέρας, το σύνολο του οικισμού Οίας, καθώς και τα όρια οικισμού Καμαρίου και Περίσσας) –[Απόφαση Υφυπ. Αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ. 135/ΕΟΤ (ΦΕΚ 797/1986)], οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές) και τα βαθμολογούμενα  κριτήρια αξιολόγησης-κατάταξης αντιστοιχούν σε 4 κλειδιά.

· ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές) και τα βαθμολογούμενα  κριτήρια αξιολόγησης - κατάταξης είναι 4 κλειδιών και 3 κλειδιών αντιστοίχως.

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1) Αίτηση του επιχειρηματία για τον έλεγχο καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων του καταλύματος, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία του Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ..

2) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης ή του τίτλου, βάσει των οποίων ο αιτών έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος.

3) Φάκελος Σχεδίων ο οποίος περιλαμβάνει:

·       Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

·       Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου.

·       Η οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο ή βεβαίωση της Πολεοδομίας περί νομιμοποίησης του ακινήτου μαζί με τα θεωρημένα σχέδια που την συνοδεύουν.

·       Δύο σειρές των Αρχ. Σχεδίων της οικοδομικής άδειας, προσαρμοσμένων στις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του Π.Δ. 337/ 2000 (ΦΕΚ 281Α/2000).

4) Τεχνική έκθεση, θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/γηπέδου.

5) Φωτογραφική τεκμηρίωση του γηπέδου (σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης εξωτερικά-εσωτερικά). Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από Μηχανικό, να φέρουν ημερομηνία λήψης και να αναγράφονται σÙ αυτές τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

6) Βεβαίωση υδροδότησης από τον φορέα υδροδότησης και σε ποσότητα που να καλύπτει τις ανάγκες του καταλύματος.

7) Αξιολόγηση – κατάταξη σε κατηγορία κλειδιών του καταλύματος με την  υποβολή των προβλεπόμενων πινάκων, με τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών και τα βαθμολογούμενα κριτήρια (μόρια) κατάταξης, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις του επιχειρηματία και μηχανικού και υπογεγραμμένα σε όλες τις σελίδες και από τους δύο.

8) Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία θα δηλώνει τη βούληση του ή μη να εκμισθώνει κλίνες σε τυχόν υπάρχοντες χώρους καθιστικών.

9) Για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης καταβολή παραβόλων α) υπέρ Ε.Ο.Τ., ποσό 3 ευρώ ανά κλίνη, που καταβάλλεται στην Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμός. 26180 υπέρ Ε.Ο.Τ. β) υπέρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσό 30 ευρώ ανά επιχείρηση που καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμός 546025/54.

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1) Αίτηση του επιχειρηματία για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας.

2) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης.

3) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (Δ/ση) Υγιεινής ή Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωση σύνδεσης του κτιρίου με το Δημοτικό σύστημα αποχέτευσης, βεβαίωση του Δήμου.

4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄ του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από την Υπηρεσία μας.

5) Παράβολο για την χορήγηση ειδικού σήματος ποσού 5,87 ευρώ ανά δωμάτιο, που καταβάλλεται στην Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμός 26180 υπέρ Ε.Ο.Τ. και ποσού 5,87 ευρώ ανά δωμάτιο, που καταβάλλεται σε Δ.ΟΥ. λογαριασμός 3741.

6) Παράβολο υπέρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ συνολικού ποσού 11,74 ευρώ. Το παράβολο καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμός 546025/54.

7) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.


1/7/2008

Σύμφωνα με τη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, τα δικαιολογητικά για την ανανέωση Ειδικού Σήματος Επιχείρησης Ενοικιαζομένων Δωματίων - Διαμερισμάτων είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση επιχειρηματία
 2. Πυρασφάλεια
 3. Αποχέτευση
 4. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
 5. Παράβολο 11,74 € υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤΤ, στην Εθνική Τράπεζα, στο λογαριασμό 546025/54
 6. Παράβολο 5,87 € ανά δωμάτιο, υπέρ Δημοσίου, σε ΔΟΥ, στο λογαριασμό 3741.
 7. Παράβολο 5,87 € ανά δωμάτιο, υπέρ ΕΟΤ, στη Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό 0024-261800 (ΙΒΑΝ: GR14 0100 0240 0000 0000 0261 800)
 8. Φορολογική ενημερότητα
 9. Μοριοδότηση (εφόσον το παλιό Ειδικό Σήμα δεν είναι σε ΚΛΕΙΔΙΑ)

1/3/2007

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Σύμφωνα με την 217/31-1-2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΟΤ, με ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Ν. 3498/2006 ως προς τις ρυθμίσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την ισχύ των ειδικών σημάτων των Τουριστικών Καταλυμάτων.

Στον Ν. 3498/2006 "Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις" περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων (όρθρο 34), την ένταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων στα κύρια καταλύματα (άρθρο 35) και τα κατατιθέμενα παράβολα (άρθρο 32). Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την ενημέρωση των επιχειρήσεων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για την χορήγηση   για πρώτη φορά ειδικού σήματος λειτουργίας σε Τουριστικό κατάλυμα υποβάλλονται στην αρμόδια ΠΥΤ τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπως ορίζονται   στο        άρθρο  34,   με  αίτηση  του  επιχειρηματία   ή  του  νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου:

 1. οικοδομική άδεια
 2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης.
 3. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου από τον οικείο Ο.Τ.Α.

Πλέον αυτών, υποβάλλονται:

α. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις παράβολα υπέρ Δημοσίου ,ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και έχει διευκρινισθεί με την υπ'   αριθ.  514907/16-10-06    Εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

β.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ, της επιχείρησης ως επίσημο στοιχείο για την αναγραφή του ΑΦΜ και της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης επί του εκδιδομένου ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με την παραγρ, 3 του   άρθρου 3 του Ν.2160/93.

γ.   Στην  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  είναι  νομικό  πρόσωπο (εταιρεία) κατατίθενται   τα   στοιχεία   που   προσδιορίζουν   την   νομική   μορφή   της Επιχείρησης,   την  ακριβή   επωνυμία   και  τον  εκπρόσωπο   αυτής,   δηλαδή καταστατικό ως και πρακτικό ΔΣ επί ανωνύμου εταιρείας που ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής, ώστε να γίνουν οι σχετικές αναγραφές επί του ειδικού σήματος λειτουργίας.

δ.   Στην περίπτωση που το κατάλυμα είναι μισθωμένο κατατίθεται οπό τον αιτούντα επιχειρηματία   -   μισθωτή   το   σχετικό   μισθωτήριο   έγγραφο θεωρημένο   οπό την οικείο Δ.Ο.Υ., ως νομιμοποιητικό στοιχείο της αίτησης αυτού.

Το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εκδίδεται εφάπαξ και είναι αορίστου ισχύος. Τούτο συνεπάγεται ότι ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης ανάκλησης αυτού. Υποχρέωση ανανέωσης δικαιολογητικών ανά πενταετία ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα δεν προβλέπεται. Όσον αφορά όμως το πιστοποιητικά του άρθρου 34 τα οποία εκδίδονται με περιορισμένη χρονική ισχύ, δηλαδή το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και την βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, αυτά θα πρέπει να ανανεώνονται στην λήξη τους με ευθύνη της επιχείρησης. Επί του ειδικού σήματος θα αναγράφεται η ακόλουθη σημείωση: «Τα δικαιολογητικά που έχουν ορισμένη χρονική ισχύ, ανανεώνονται στην λήξη τους με ευθύνη της επιχείρησης». Ευνόητο είναι ότι η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών θα παρακολουθείται και από την Υπηρεσία και θα γίνονται οι ανάλογες ενέργειες.

Όσον αφορά τα ειδικά σήματα λειτουργίας όλων των καταλυμάτων που έχουν εκδοθεί, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3498/2006 στα οποία αναγράφεται ημερομηνία λήξης δικαιολογητικών, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται κατά την ημερομηνία λήξης αυτών να υποβάλουν μόνον όσα εκ των πιστοποιητικών του άρθρου 34 δεν βρίσκονται σε ισχύ καθώς και τα προβλεπόμενα παράβολα προκειμένου να επανεκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας καθ' ον τρόπο αναφέρθηκε ανωτέρω.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ειδικού σήματος λόγω μεταβολής στοιχείων αυτού (π.χ. τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, αλλαγή εκπροσώπου, μεταβολή δυναμικότητας κτλ) υποβάλλονται κατά περίπτωση το δικαιολογητικά που αφορούν την μεταβολή και πάντοτε εντός των πλαισίων του άρθρου 34 και των διευκρινίσεων της παρούσας.

Παράβολα δεν υποβάλλονται εκτός της περίπτωσης αύξησης της δυναμικότητας οπότε κατατίθενται παράβολα που αντιστοιχούν στα προστιθέμενα δωμάτια.

Στην περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία υποβάλλονται τα δικαιολογητικό που αφορούν την νέα επιχείρηση και τα προβλεπόμενα παράβολα και εκδίδεται νέο ειδικό σήμα λειτουργίας.

Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων αλλά και γενικό σε όλες τις Τουριστικές επιχειρήσεις, αποτελούν πόρους με δικαιούχο τον ΕΟΤ κατά 50% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 50%. Οι επιχειρηματίες θα καλούνται να εξοφλήσουν το πρόστιμο στον ΕΟΤ και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αποδίδει το 50% του ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο στον κωδικό 3739.

Σε περίπτωση βεβαίωσης του ποσού στην οικεία Δ.Ο,Υ,, το 50% του ποσού θα βεβαιώνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στον κωδικό 3739 και το 50% υπέρ του ΕΟΤ στον ΚΑΕ 82.175,

Σχετικά έγγραφα:


Με την από 26/9/2003εγκύκλιο Τ/11362 της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, "Ορίζεται η 28/2/2004 καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Δ/σεις Τουρισμού των Περιφερειών, για τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.2741/99 όπως συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 8 του άρθρου 24 του Ν.2919 και που ενώ κλήθηκαν να τα προσκομίσουν, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν.


Απόφαση με αρ. πρωτοκ. Τ/185 της 5-1-2004, του υφυπουργού Ανάπτυξης: Τροποποίηση της υπ' αρ. Τ/7429/16.7.03 (ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υπ' αρ. Τ/74129/16.7.03(ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και επιτρέπουμε την ίδρυση και τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας νέων Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων / Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), πέραν των τεσσάρων κλειδιών και σε:

α) καταλύματα που πληρούν τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατηγορίας τριών (3) κλειδιώv.

β} καταλύματα που ιδρύονται σε υψόμετρο άνω των 900 μέτρων και πληρούν βαθμολογούμενα κριτήρια κατηγορίας δύο (2) κλειδιών.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι, ότι θα τηρηθούν οι «ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών», καθώς και οι «ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών»,

Το ειδικό σήμα λειτουργίας που θα λαμβάνουν τα καταλύματα αυτά θα είναι της κατηγορίας των τριών (3) και δύο (2) κλειδιών αντίστοιχα,

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. ΤΠ429/16.7.2003(ΦΕΚ1123/Β/8,8.03) Απόφαση.

3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,

ο υφυπουργός Ανάπτυξης  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓEΩΡΓΑKOΠΟΥΛΟΣ


Από 16/7/2003 επιτρέπεται η ίδρυση επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων κατηγορίας 4ων ΚΛΕΙΔΙΩΝ, σύμφωνα με τηνΑπόφαση Τ/7429 του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Σελίδα 10 από 13
Free business joomla templates