ΕλληνικάEnglish
  • promo4
  • promo2
  • promo6
  • promo3
  • promo1
  • promo5
  • promo7
Περιβαλλοντικά θέματα
Περιβαλλοντικά θέματα

Περιβαλλοντικά θέματα (3)

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Εάν ένα κατάλυμα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση τότε υποχρεούται να κάνει εγγραφή στο ΗΜΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική έκθεση για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Για τα επόμενα έτη, η έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.


Συνδεσμοι: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=4553&language=el-GR

Χάραξη ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.
Με βάσει την απόφαση, τα μονοπάτια χωρίζονται σε μονοπάτια αναψυχής, εκπαιδευτικά - θεματικά μονοπάτια, ποδηλατικά μονοπάτια, μονοπάτια προσβάσιμα σε Αμέα και μονοπάτια διαβίωσης. Στην απόφαση γίνεται αναφορά στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, στους χώρους ανάπαυσης, στη σήμανση των μονοπατιών, στους τρόπους σήμανσης, στα είδη των πινακίδων σήμανσης  στα σύμβολα και χρώματα σήμανσης των μονοπατιών, στη χωροθέτηση και χάραξη των μονοπατιών και στη πιστοποίηση. Επίσης, δημιουργείται συμβουλευτική επιτροπή πεζοπορικών και ορειβατικών δραστηριοτήτων.
Διαβάστε όλη την απόφαση  του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου.

8-6-2012

Θέμα: Έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Απάντηση από τη ΣΕΕΔΔΕ, σε σχετικό ερώτημά μας:
Προς: Πρόεδρο Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, κύριο Καρατάσο Αντώνιο.
Αξιότιμε Συνάδελφε,
Σχετικά με το ερώτημά σας, εάν προβλέπεται η έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα καταλύματα του κλάδου μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι:
• Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 3105/2003 οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατατάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
• Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον οι παράμετροι από τον πίνακα 236 του ΦΕΚ 12 Β (1958), δεν συντρέχει λόγος έκδοσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας.
• Εάν υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνεία του νόμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να μας ενημερώσει ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.


16-5-2012

Για τις ανανεώσεις Ειδικών Σημάτων, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070, ΦΕΚ82Α/10-4-2012
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις οικείες πολεοδομικές αρχές, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. (ή Δημοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης) μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.


21-9-2011       NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.


02/05/07


15-9-2005 Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Περιβαλλοντικής μελέτης


«Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων ανακοίνωσε ο κ.Λιάσκος. [28 Απριλίου 2005]

Νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον χώρο του τουρισμού  και την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων.

Ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού αναφέρθηκε στις λύσεις, που έχουν δοθεί το τελευταίο χρόνο σε προβλήματα, που ταλαιπωρούσαν τους τουριστικούς επιχειρηματίες απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται αυτό το διάστημα, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο κ. Λιάσκος τόνισε ότι "τα τρία τελευταία χρόνια ο Ελληνικός Τουρισμός αντιμετώπιζε μια δομική κρίση, που είχε καταστήσει προφανή την ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων. Ήδη με τα πρώτα δείγματα γραφής από την σύσταση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε πρόσφορο κλίμα για στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και φορέων του κλάδου. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις, για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του κλάδου με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία (Χωροταξικά - Πολεοδομικά κ.λ.π.), προκειμένου να καταρτιστεί ένα σταθερό πλαίσιο ενίσχυσης των αναπτυξιακών προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα".

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης τόνισε ότι με την σύσταση επιτροπών σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία επιλύονται προβλήματα που αφορούν στα ξενοδοχεία, όπως:

Α. Την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΜΠΕ]

Απαλλαγή από ΜΠΕ για τα προϋφιστάμενα του 1990 καταλύματα, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία μεταβολή, καθώς και για τα ενοικιαζόμενα δευτερεύοντα και τις τουριστικές επαύλεις.

•     Απαλλαγή από ΜΠΕ για τις μονάδες δυναμικότητας μέχρι 50 κλίνες για τις εντός σχεδίου πόλεως κάτω των 20.000 κατοίκων και για τις εντός οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων μονάδες και μέχρι 30 κλίνες.

•     Απλή μελέτη (ΜΠΕ) για την 4η κατηγορία εντός πολεοδομικού ιστού (σχεδίου - οικισμού).

•     Απλή μελέτη για τα εκτός σχεδίου καταλύματα μέχρι 100 κλίνες.

•     Πλήρη μελέτη ΠΠΕ & ΜΠΕ για πάνω από 100 κλίνες ξενοδοχειακές μονάδες.

Χρονική διάρκεια ισχύος ΜΠΕ, που θα καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ από 3 σε 7 ή 10 χρόνια.

Β. Την τροπολογία για αλλαγή χρήσης

Δρομολογείται η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των ξενοδοχείων, που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας.

Γ. Την αρτιότητα (δυνατότητα επέκτασης μονάδων)

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας πρόταση για την μείωση του εμβαδού των γηπέδων στις ελεγχόμενες τουριστικά περιοχές από 20 στρ. σε 10 στρ. και εκχώρηση της δυνατότητας επέκτασης των μονάδων, που ανεγέρθηκαν με προγενέστερους όρους δόμησης, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση των 10 στρ..

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας σχέδιο για τις κορεσμένες τουριστικά περιοχές με χαρακτηρισμό ως μείζονος σημασίας για την επέκταση σε κατηγορία ΑΑ η Α και μέχρι την αναπλήρωση του αριθμού των κλινών, που εξέλειπαν μετά την θεσμοθέτηση του κορεσμού.

Δ. Τις πολεοδομικές υπερβάσεις Ν.1337

•     Έγινε αποδεκτή η πρόταση για ενεργοποίηση του 1337/83.

•     Έγινε σύνταξη του πρώτου πρωτοκόλλου αναμόρφωσης του Ν. 2742/99 με το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποδοχή της πρότασης για τα ΠΟΑΠΔ (περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων) σε αντικατάσταση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Ε. Το χωροταξικό του τουρισμού

Διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο με προϋποθέσεις, όπως:

•     Ορισμός Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

•     Σημειακές χωροθετήσεις - προσδιορισμός περιοχών (περιοχές προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης).

•     Χωρισμός περιοχών σε αναπτυγμένες - αναπτυσσόμενες - ειδικές.

•     Προ-χωροθέτηση - οριοθέτηση μεγάλων τουριστικών περιοχών τουριστικής σημασίας.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν δύο φάσεις: Την Α΄ Φάση με την Μελέτη και την Ανάλυση των παραπάνω και την Β΄ Φάση με την Εξειδίκευση κατά περιφέρεια.

Free business joomla templates