ΕλληνικάEnglish
 • promo6
 • promo1
 • promo3
 • promo5
 • promo4
 • promo2
 • promo7
Κυλικεία
Κυλικεία

Κυλικεία (1)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

& ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (10-2-2009)

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού  (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. Οι άδειες λειτουργίας υπογράφονται από  τους προϊσταμένους  των ΠΥΤ  σύμφωνα  με  την υπ'   αριθμ. 500765/2007 (ΦΕΚ 639/Β/27-4-2007) απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ.

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης του καταλύματος όπως αυτό αναγράφεται στο Ειδικό  Σήμα Λειτουργίας.  Στις  περιπτώσεις μισθωμένων καταστημάτων η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα της μισθώτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται επί της αδείας το όνομα του υπευθύνου λειτουργίας αυτής.

Άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται από τους οικείους Ο.Τ.Α..

 1. Αίτηση του επιχειρηματία η του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία), στην οποία να αναγράφεται το είδος του καταστήματος για το οποία ζητείται η άδεια και η θέση αυτού εντός του Ξενοδοχείου.
 2. Κατόψεις και Τομές του καταστήματος εις τριπλούν διπλωματούχου Μηχανικού ή Υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή, σε κλίμακα 1:50.
  1. Σε αυτά να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος με ακριβείς διαστάσεις, καθώς και τυχόν υπαίθριοι/ημιυπαίθριοι χώροι, εφ’ όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οι χώροι ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ και ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ.
  2. Τα Σχέδια να είναι υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα Μηχανικό. Δεν θα γίνονται δεκτά Σχέδια, τα οποία θα απεικονίζουν χώρους του ξενοδοχείου που δεν έχουν σχέση με τον χώρο του καταστήματος για το οποίο αιτείται η άδεια.
  3. Πρόβλεψη του καταστήματος στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ σχέδια του καταλύματος (ελέγχεται από την Υπηρεσία).
 3. Ορισμός υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος. Γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου και υποβάλλονται:
  1. Θεωρημένα   αντίγραφα   του   βιβλιαρίου   υγείας   και   του   δελτίου   Αστυνομικής ταυτότητας του    υπευθύνου .
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες αυτού .
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2 του Π. Δ. 180/79.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος.
 4. Για καταστήματα που έχει εκμισθώσει η επιχείρηση του καταλύματος, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, πέραν των άλλων κατά περίπτωση δικαιολογητικών υποβάλλονται επιπροσθέτως:
  1. Το μισθωτήριο έγγραφο.
  2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία του Ξεν/χείου ότι δεν δέχεται συμβάσεις ALLOTMENTS.
 5. Για ειδικές περιπτώσεις καταστημάτων (κομμωτήριο, γυμναστήριο, ινστιτούτο αισθητικής κ.τ.λ.) υποβάλλεται επιπροσθέτως και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του υπευθύνου λειτουργίας.
 6. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού 150€ πληρωτέο στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό 26180 /ΕΟΤ ή στο ταμείο του ΕΟΤ.

 

«Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία λειτουργούσαν νόμιμα πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ 337/ 2000 και τα οποία δεν διαθέτουν εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ σχέδια και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η νομιμότητα τους, θα πρέπει να υποβάλλονται από τον επιχειρηματία στην Υπηρεσία,  οικοδομική άδεια του κτιρίου καθώς και  τα απαιτούμενα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης), που τη συνοδεύουν.

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της αδείας λειτουργίας (τροποποίηση της επιχείρησης ή λειτουργία από νέα επιχείρηση, αντικατάσταση υπευθύνου λειτουργίας κλπ) η άδεια αντικαθίσταται με νέα κατόπιν υποβολής  μόνον των δικαιολογητικών που αφορούν την μεταβολή και του σχετικού παραβόλου.

Free business joomla templates